Национален Консултант по Обществени Поръчки ООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073


www.eufunds.bg


Национален Консултант по Обществени Поръчки ООД получи безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Финансирането е по проект BG16RFOP002-2.073-6137-С01 – “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е на стойност 10 000 лева, от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Периода на изпълнение е 04.08.2020 – 04.11.2020 година.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-0115-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национален Консултант по Обществени Поръчки ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.


Проект BG16RFOP002-2.073-6137-С01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Състезателният диалог като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП

Състезателният диалог е въведен като процедура за възлагане на обществени поръчки и ПЧП, предвид крайната необходимост възложителите да разполагат с допълнителна гъвкавост при избора на процедура за възлагане на обществена поръчка, която да позволява договаряне.

По-широкото използване на тези процедури би могло също да увеличи и трансграничната търговия, тъй като оценката сочи, че поръчките, възложени чрез процедура на договаряне с публикуване на предварително обявление за поръчка имат особено голям успех по отношение на подадените трансгранични оферти.

Повече по темата можете да прочетете тук.

Проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги

Колеги,

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги. 

След приключване на публичното им обсъждане стандартизираните образци на договори ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите и ще станат задължителни за прилагане от възложителите.

Проектите може да намерите на следния интернет адрес:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/Standardized_documents/PPA- standardized_documents.zip

Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да се изпращат на електронен адрес aop@aop.bg в срок до 12.12.2016 г.

Агенцията по обществени поръчки си запазва правото на преценка относно отразяването на предложенията в окончателния вариант на стандартизираните образци.

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Поради големия интерес към форумите ни от септември и октомври, посетени от над 200 участника и невъзможността да поемем всички заявки за участие, Националният Консултант по Обществени Поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в декемврийския форум на 7ми  и 8ми декември в хотел Рамада, зала Мерджан, на който ще работим експертно по следните теми:
 • Представяне на практиката от прилагането на Закона за обществените поръчки и ППЗОП след април 2016
 • Укрепване на експертизата на комисията за разглеждане и оценка на офертите – нови протоколи и доклад от работата на комисията
 • Критерии за подбор и критерии за оценка и разработване на документация
 • Новите институционални звена и вътрешни правила запланиране и управление в на цикъла на обществените поръчки
 • Изграждане на експертиза за защита срещу наложени финансови корекции
 • Нередности и финансови корекции. Взаимоотношения между органите. Нарушения по различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и ЗУСЕСИФ от 2016 година.
 • Оспорване по административен ред и пред съд. Родова и местна подсъдност. Мотиви за отмяна на актове за налагане на финансови корекции – 2015 – 2016. Отговорност за разноски.
 • Адекватна защита на възложителите срещу жалби по новия ЗОП – Преглед на практиката на КЗК и ВАС след април 2016
 • Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Определяне на прогнозната стойност на поръчката в съответствие с чл. 21 от ЗОП.
 • Изготвяне на технически спецификации. Особености при определяне на функционални работни характеристики, посочване на стандарти. Прилагане на чл. 48 и 49 от ЗОП. 
 • Критерии за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците. Вписване в професионални регистри. Момент на деклариране и доказване. 
 • Нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка. Мотивиране на оценките по методиката, приемането или отхвърлянето на обосновките при необичайно ниски (дъмпингови) оферти.
 • Пазарни консултации.
Нашите лектори са:
 • Адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Адв. Надежда Йорданова, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“, Министерство на труда и социалната политика;
 • Борислав Попов – Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК:
Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: vpushkariov@ppnc.bg

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на  0894301526; 029810116 – Виктор Пушкарьов, Национален консултант по обществени поръчки

Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,

Адв. Ева Радева, управляващ съдружник на НКОП и изпълнителен директор на НАПИОУ

Стартира нова процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Стартира нова процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чиято основна цел е да допринесе са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.
Допустими кандидати са лица, които:
- Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
- Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
- Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)
- Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: за микро предприятие ≥ 210 000 лева; за малко предприятие ≥ 750 000 лева и за средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
- Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, Интензивни на знание услуги, Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:
1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:
1.1 Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
1.2 Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.1 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко
2.1.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с т. нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти);
2.1.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти – допустими са дейности по т.нар. доброволна сертификация12, основава се на определяне на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област, като например: стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium) и др.
2.2.1 дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.2.2 дейности за услуги във връзка с оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.
Посочените области не са изчерпателно изброени, като е допустимо постигането на съответствие и оценка на съответствието на продукти със стандарти и в други области, но само в случай че това може да се удостовери с придобиването на сертификат за удостоверяване на съответствието или поставена маркировка за продуктово съответствие.
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение на Европейската комисия, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз.
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н) и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за: постигане на съответствие на продукти с т.нар. „съществените изисквания“ към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти); постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане на екомаркировката на ЕС.
3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП):
3.1.1 дейности за услуги във връзка с внедряването на ДПП;
3.1.2 дейности за услуги във връзка със сертифицирането на ДПП.
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.
4. Ре-сертификация на системите за управление:
4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.
ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16.06.2017 г.
5. Реинженеринг на процесите в предприятията:
5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
6.Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:
6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина:
- организиране на представяния (срещи с потенциални индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина);
- изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри).
6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина:
- подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа;

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
ВАЖНО: В случай че в проектното предложение са включени дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, кандидатите задължително трябва да представят в т.11 от Формуляра за кандидатстване обосновка за необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на техническия, производствен и административен капацитет на предприятието от гледна точка приложимостта на предлаганите системи за управление, като представянето на обосновката е критерий за допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
ВАЖНО: Гореописаните дейности могат да включват дейности за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

III. Дейности за визуализация на проекта.
Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган – http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв. а максималният 391 166лв, като максималният интензитет на помощта е 70%.

При изпълнение на поръчката следва да се извършва информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп 33, За: Силвия Пенева – експерт Връзки с обществеността ; Елка Николова – специалист Обществени поръчки, Република България 9010, Варна, Тел.: 0889 434980, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=123.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД чрез:
•Подготовка, редакторски и коректорски труд и публикация на информационни и рекламни материали
•Консултантски услуга при подготовка на събитие
•Организиране и участие в мероприятие
•Публикация на банери в електронни издания
•Спотове в радио медии
•Подготовка и излъчване на информационен или рекламен материал в телевизионна медия

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64216000Описание:
Електронни съобщения и информационни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката става на територията на Република България

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката – една година
Начин на отчитане на извършени дейности – въз основа на протокол/опис на извършените услуги и надлежно изготвена фактура.
Начин на плащане – в лева, по банков път, в срок до 30 дни, считано от датата на представяне на фактура и протокол/опис;
Изисквания към участниците: всеки участник да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да е извършвал периодично услуги по рекламно и информационно обслужване за минимум един свой клиент за срок минимум 1 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка по показател “Твърдо договорени единични цени” – макс. 30т.
8
Тi1= ( (Цmin(n)/ Цучi (n) )/ n ) х 30
n=1
където:
Тi1 е оценката на офертата на участника (i) по първи показател;
Цmin(n) е минималната оферирана единична цена на дейност (n) от предложенията на всички участници;
Цучi (n) е оферираната единична цена на дейност (n) в предложението на участника (i);
n – брой на твърдо договорените единични цени за дейностите:
30 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
Оценка по показател “Твърдо договорени отстъпки за дейности” – макс. 70т.
13
Ti2= ( (Oучi(n)/Omax(n))/n) x 70
n=1
където:
Тi2 е оценката на офертата на участника (i) по втори показател;
Оучi(n) е оферираната от участника ( i ) твърдо договорена отстъпка за дейността (n);
Оmax(n) е максималната предложена твърдо договорена отстъпка за за дейността (n) от всички предложения;
n – брой на твърдо договорени отстъпки за дейността от предмета на поръчката;
70 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
Комплексна оценка на офертата на участника К(i) се изчислява по формулата:
К(i) = Тi1 + Тi2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец/, в която се включват опис на документите в офертата и следните Данни за участника:
– Когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
Наименование на участника, ЕИК;Адрес на управление;Адрес за кореспонденция;Представляващ участника (трите имена, длъжност);телефон, факс, електронен адрес;банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
– Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
– Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на вида на извършваните услуги, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Представените доказателства за извършени услуги следва да съответстват на изискванията на чл. 51 ал. 4 от ЗОП и да съдъжат информация, идентична със съдържащата се в списъка, така че да може да бъде направена категорична кореспонденция между тяхМинимално изискване: всеки участник да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да е извършвал периодично услуги по рекламно и информационно обслужване за минимум един свой клиент за срок минимум 1 година.
3.Предлагана цена – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти- Ценовото предложение на участника трябва да съдържа единични цени в лева, без ДДС, за всяка от дейностите, описани в образеца. Оферираните единични цени трябва да бъдат записани с точност до втори знак след десетичната запетая и да включват всички разходи по извършване на съответната дейност;
– Ценовото предложение на участника трябва да съдържа процент отстъпка от цените на посочените в образеца дейности. Процентът отстъпка следва да бъде записан като цяло число
4.Техническо предложение – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Документите описани по-горе се поставят в непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”
наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон, факс, електронен адрес
Изготвената оферта се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Варна, ул.”Прилеп” №33, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, Деловодство.Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателна зала № 2 на Централно управление на “В и К– Варна” ООД, гр. Варна, ул.”Прилеп” №33. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015

Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: „Информираност и публичност по проект „Общинска администрация[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, За: Радка Тилева, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 81257, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280Място/места за контакт: ул. „Митьо Станев” №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.Адрес на профила на купувача: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?Dosie=22.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: „Информираност и публичност по проект „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна, Договор №M13-22-112 от 25.08.2014г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 по ОП „Административен капацитет””, реализиран от Община Раднево.
Проектът “Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна”, реализиран от Община Раднево, представлява своеобразно продължение на други два проекта, финансирани по ОП „Административен капацитет” в рамките на подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, които Община Раднево реализира, а именно:
1) Проект «Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса», чиято основна цел е повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево, за осигуряване на качествени, съобразени с нормативните изисквания услуги; и
2) Проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление” с основна цел подобряване на работата на общинската администрация чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево.
Той следва и доразвива целите, заложeни в процедури с бюджетни линии BG051PO002/12/2.2-07 и BG051PO002/12/2.2-11, като ги допълва и развива.
Дейностите по информиране и публичност се изпълняват съобразно изискванията за публичност, залегнали в Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006, Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006, Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок и Приложение 13 към тях. Предвидената информационна кампания ще гарантира популяризиране изпълнението на заложените дейности по проекта и ще осигури публичност на проекта и информираност на гражданите и бизнеса относно целите, дейностите и резултатите по проекта и за Оперативна програма „Административен капацитет”.
Срок за изпълнение на услугата – Срокът за изпълнение на договора започва да тече от получаване на възлагателно писмо от изпълнителя и приключва с подписване на двустранен приемо-предавателен или констативен протокол за окончатеното изпълнение на работата, възложена с предмета на договора, но не по-късно от 31.07.2015г.
Начин на плащане:
Предвидено е авансово плащане в размер на 20% от стойността, посочена в ценовото предложение на участника, избран за Изпълнител, в 10-дневен срок от сключване на договора с избрания за Изпълнител и представяне на надлежна фактура.
Окончателно плащане е в размер на 80% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване на двустранен приемо – предавателен или констативен протокол за окончателното изпълнение от Изпълнителя на работата, възложена с предмета на договора, и представена фактура от Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22900000Описание:
Печатни материали и свързани с тях продукти
Различни печатни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на тази обществена поръчка ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проект ”Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна”, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изготвени следните материали за информация и публичност:
a) 2 бр. информационни табели на обща стойнсот до 100,00лв.;
b) 2 бр. банери с обща стойност до 198,00лв;
c) 500 бр. брошури с размер формат А4 с обща стойност до 260,00лв.;
d) 130 бр. блок-листи с обща стойност до 325,00лв.;
e) 130 бр. семинарни папки с обща стойност до 325,00лв.;
f) 50 бр. химикали с обща стойност до 41,50лв. Посочените пределни стойности по всяка точка са задължителни. Посочените стойности са без ДДС.
В допълнение, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Раднево.
Детайлно описание на техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка се съдържа в Приложение 1 – Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Раднево, област Стара Загора, Република България

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията на възложителя
Всяка оферта трябва да съдържа:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
– Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”;
– Съпроводително писмо към оферта на участника- образец № 2;
– Ценова оферта – образец № 3;
– Техническо предложение – образец № 4;
– Представяне на участника, административни сведения – образец № 5;
– Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 7;
– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – образец № 8;
– Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – образец № 9;
– Декларация-списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – образец № 10;
– Списък на дейности за изработването на различни рекламно-информационни и/или визуализационни материали за популяризирането на програми и/или проекти, в които е участвал експертът, с посочване на програмата и/или проекта, както и дейността, която е изпълнявал съответният експерт – изготвя се и се подписва от експерта;
– Декларация по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква “а” и “б” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета – образец № 11;
– Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец № 12;
– Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – образец № 13;
– Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки – образец № 14;
– Декларация по чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – образец № 15.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертата е „най-ниска цена”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да бъде със срок на валидност 90 дни от крайния срок за представяне на офертите и да бъде подадена в затворен запечатан плик на адреса на Община Раднево: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 1 всеки работен от 9:00 до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите.
Върху затворения плик с офертата участникът посочва получател (име и адрес), името на участника, неговото седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Документацията за участие ще бъде достъпна на интернет страницата на Община Раднево, както следва: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?Dosie=22
Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на 19.03.2015г. в сградата на Община Раднево в гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” №1 – зала 315. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез сайта на общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015

“Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността[…]

BG-Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, плfydo Владо Тричков 1, За: Екатерина Цветанова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315Място/места за контакт: гр.Трън пл.Владо Тричков 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000Описание:
Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията са предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани по-долу в настоящата спецификация. Поръчката се реализира в рамките на проект „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Поръчката се реализира в изпълнение на Дейност 3 „Чуждоезиково обучение по английски език”, Дейност 4 „Компютърна грамотност-ниво напреднали“ и Дейност 6 Семинар на тема: „Лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обученията на представителите на целевите групи трябва да се проведат в подходяща база на територията на Република България, като изпълнителят в рамките на поръчката трябва да осигури транспорт, кетъринг, нощувки, наем на зала и презентационна техника, учебни материали и необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по преценка на кандидата, с цел постигане на резултатите, заложени в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка:-Осигуряване на зала и техническо оборудване за всяко едно от обученията. Изпълнителят трябва в рамките на настоящата поръчка да осигури зала/и за обученията, оборудвана с информационни и комуникационни средства;-Осигуряване настаняването и транспорта на участниците: настаняване в двойни и/или самостоятелни стаи за 2 нощувки в хотел минимум 3 звезди. Настаняването и кетърингът следва да бъдат в същата сграда, където ще се проведе обучението или по възможност в близост до мястото на провеждането му. Мястото на провеждане на обученията се съгласува предварително с Възложителя. Участникът трябва да осигури транспорт за обучаемите от сградата на община Трън до мястото на провеждане на обучение и обратно;-Осигуряване кафе-паузи и кетъринг за участниците в обучението, включващо: 4 кафе – паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки; кетъринг за 3 дни, включващ 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери.Часовете на кафе-паузите и кетъринга ще бъдат фиксирани в окончателната програма, която ще бъде разработена от изпълнителя и одобрена от възложителя; – Регистриране на участниците в обученията: изготвяне на списъци за регистрация с оригинални подписи на участниците;- Продължителността на обучението по английски език е 120 учебни часа. Един учебен час е равен на 45 мин.Участниците трябва да спазват изискванията на ОПАК за осигуряване на информация и публичност при изготвяне на офертите си за участие в настоящата процедура. Изискванията на ОПАК за осигуряване на информация и публичност съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, са публикувани на следния адрес: http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/for_beneficiaries_documents/1/Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf

* Продължителността на обучението по компютърна грамотност-ниво напреднали е 45 учебни часа. Един учебен час е равен на 45 мин.
* Продължителност на обучението „Лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти“ е 16 учебни часа, в рамките 3 календарни дни; Един учебен час е равен на 45 мин.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка- П1 70 % (0,70)
2. Предложена цена – П2 30% (0,30)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да отговаря на следните изисквания и да съдържа следните документи:
1. Списък на приложените документи – Приложение № 12 – подписан и подпечатан; 2. Копие на документа за ЕИК;3. Техническо предложение по образец – Приложение № 1; 4. Ценово предложение по образец – Приложение № 2; 5. Списък с изпълнени услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата – Приложение № 3, с приложени доказателства за извършена услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 (три) услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано към датата на подаване на офертата, или зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, за сходни на предмета на поръчката се считат услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни.6. Списък с екип за изпълнение на поръчката по образец от документацията – Приложение №4.
Участникът трябва да разполага с най-малко ръководител на екип и трима експерти за провеждане на обученията. За членовете на екипа участникът трябва да представи професионална автобиография и декларация за разположение и истинност на данните по приложените в документацията образци – Приложение № 5. Ръководител на екип, който да има висше образование – степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански, хуманитарни и правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; най-малко 5 години общ професионален опит, като в последните 5 години трябва да е участвал като обучител най-малко в пет обучения за възрастни и най-малко две участия в изпълнение на проекти финансирани с европейски средства Ключов експерт 1, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Хуманитарните науки с професионално направление „Английска филология” или еквивалентна специалност, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален опит най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на чуждоезиковото обучение.Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Природните науки, математика и информатика или техническите науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален стаж най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на информационните технологии.Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански и правни науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., с общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в сферата на ключовите компетентности; декларации по образците на поръчката. Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Трън, адрес: гр.Трън, област Перник, пл.Владо Тричков №1 ет.1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015

Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване[…]

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване-Дунав ЕООД гр. Разград, ул. Сливница №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113600 (BC25) Описание:
Битум и асфалт
(На партиди
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Според необходимостите на Възложителя след предварителна заявка.
Ориентировъчни количества: асфалтова смес тип АС 12,5 – 400 тона; битумна емулсия – 4 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Асфалтова база на изпълнителя на поръчката.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания, на които трябва да отговарят стоките, предмет на поръчката:
1.1. Асфалтовата смес да бъде тип АС12,5 износващ В;
1.2. Да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите му нормативни актове;
1.3. Асфалтовата смес да отговаря на стандарт БДС EN 13108-1/NA:2009, по-нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС EN 13808:2006/NA:2012, по-нов или еквивалент.

2. Изисквания към доставката на стоките, предмет на поръчката:
2.1. Доставката на стоките е франко асфалтова база на участника с МПС на Възложителя.
2.2. При натоварването асфалтовата смес да бъде с температура 160-180 °С;
2.3. Всяка доставка се придружава от експедиционна бележка;
2.4. Възложителят ще предостави регистрационните номера на автомобилите, имащи право да закупуват асфалтова смес и битумна емулсия при сключване на договора;
2.5. Срок на доставка – до пет работни дни, считано от датата на заявка, отправена по факс, електронна поща или по телефон.
3. Изисквания към участниците
3.1. Да имат необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – собствена или наета асфалтова база, оборудване и др.;
3.2. Асфалтовата база на участника да се намира на не повече от 20 км от гр. Разград;
3.3. Асфалтовата база на участника да притежава сертификати за производствен контрол за асфалтова смес и битумна емулсия;
3.4. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП;
3.5. Да представят необходимите документи в съответствие с изискванията на Възложителя.
3.6. Да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
4. Срок за плащане – до тридесет календарни дни, считано от доставката на стоката и надлежно оформена данъчна фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие и образци на документи могат да бъдат изтеглени от интернет адреса на Възложителя www.dunav-rz.com в раздел “Профил на купувача” – Текущи ОП и ПП. Номер на процедурата – 102015
Отваряне на офертите – 23.03.2015 г. 10:30 часа в заседателна зала на Възложителя в гр. Разград,ул. “Сливница” №3А

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери – товарачи[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Ул.Сан Стефано 25, За: Недко Симов Нешев – Икономист Обществени поръчки, България 5800, Плевен, Тел.: 064 889838; 087 8330178, E-mail: op@vik-pleven.com, Факс: 064 889866Място/места за контакт: Отдел Инвестиции и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-pleven.com.Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/sorderpub0014.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери – товарачи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50530000 (KA11) Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на машини
(За водоразпределителни дружества
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество: FIAT KOBELCO FB100.2:- 1 брой в гр.Червен бряг и 1брой в гр.Белене; NEW HOLLAND LB95B: – 3 броя в гр.Плевен; NEW HOLLAND В110В: – 6 брояв гр.Плевен, 1 брой в гр.Гулянци, 1 брой в гр.Никопол и1 брой в гр.Левски.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Местодомуването на багерите в районите на “В и К” ЕООД Плевен

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата ще се извършва според конкретната необходимост. Срок за отстраняване на повреди – максимум до 2 работни дни след уведомяване от страна на Възложителя. Начин на плащане – по банков път, в срок минимум до 30 зни след издаване на фактура . Срок на изпълнение – 1 година от датата на сключване на договор. Срок на валидност на офертите – 1 година. Гаранционен срок – минимум 12 месеца. Начин на образуване на цената – в лева без ДДС. Цените са окончателни, с включени абсолютно всички разходи, франко местодомуването на багерите в районите на “В и К” ЕООД Плевен. Гаранция за изпълнение на договора – 1800 лева. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Декларация за Единен идентификационен код (булстат). 2. Подробни данни за подателя на офертата: наименование, факс, адрес , лица и телефони за кореспонденция, банка, BIC, IBAN. 3. Ценова оферта, подписана и подпечатана от подателя (на хартиен и оптичен носител). 4. Техническа оферта, подписана и подпечатана от подателя. 5. Гаранционни условия за извършеният ремонт. 6. Документ от производителя, че участникът е оторизиран негов представител за извършване на дейността по настоящага обществена поръчка. 7. Декларация , че вложените в ремонта резервни части, масла и консумативи ще са оригинални, нови и неупотребявани, и че съответстват на изискванията на производителя на съответните багери. 8. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най – ниска предложена претеглена цена, (Ц), изчислена по фармулата: Ц = 20% х Ц1 + 20% х Ц2 + 40% х Ц3 + 20% х Ц4, където: Ц1 – предложена цена за резервни части, масла и консумативи за багери FIAT KOBELCO FB100.2. Ц2 – предложена цена за резервни части, масла и консумативиза багери NEW HOLLAND LB95B. Ц3 – предложена цена за резервни части, масла и консумативиза за багери NEW HOLLAND В110В. Ц4 – предложена цена за труд при ремонт (за 1 човекочас). Ц1, Ц2, и Ц3 представляват сума от единичните цени в спецификацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи съгласно чл.22.б, ал.2, т.17 от ЗОП могат да бъдат изтеглени от профила на купувача (Раздел І.1 от настоящята покана) . Представените оферти трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с надпис, задължително съдържащ името на фирмата подател, телефон, факс и предмета на офертата. Всички копия от документи трябва да са ясно четливи и да са заверени с надпис “вярно с оригинала”, подпис и печат. Документи, които са на чужд език да се представят в комплект с официален превод на бълагрски език от лицензиран преводач. Не се допускат непълни ценови оферти. Място, дата и час на отваряне на офертите: ЦУ на “В и К” ЕООД Плевен, ул.”Сан Стефано” 25, ет.3, Заседателна зала; 26.03.2015г.; 14.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015