Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: „Информираност и публичност по проект „Общинска администрация[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, За: Радка Тилева, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 81257, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280Място/места за контакт: ул. „Митьо Станев” №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.Адрес на профила на купувача: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?Dosie=22.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: „Информираност и публичност по проект „Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна, Договор №M13-22-112 от 25.08.2014г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 по ОП „Административен капацитет””, реализиран от Община Раднево.
Проектът “Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна”, реализиран от Община Раднево, представлява своеобразно продължение на други два проекта, финансирани по ОП „Административен капацитет” в рамките на подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, които Община Раднево реализира, а именно:
1) Проект «Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса», чиято основна цел е повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево, за осигуряване на качествени, съобразени с нормативните изисквания услуги; и
2) Проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление” с основна цел подобряване на работата на общинската администрация чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево.
Той следва и доразвива целите, заложeни в процедури с бюджетни линии BG051PO002/12/2.2-07 и BG051PO002/12/2.2-11, като ги допълва и развива.
Дейностите по информиране и публичност се изпълняват съобразно изискванията за публичност, залегнали в Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006, Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006, Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок и Приложение 13 към тях. Предвидената информационна кампания ще гарантира популяризиране изпълнението на заложените дейности по проекта и ще осигури публичност на проекта и информираност на гражданите и бизнеса относно целите, дейностите и резултатите по проекта и за Оперативна програма „Административен капацитет”.
Срок за изпълнение на услугата – Срокът за изпълнение на договора започва да тече от получаване на възлагателно писмо от изпълнителя и приключва с подписване на двустранен приемо-предавателен или констативен протокол за окончатеното изпълнение на работата, възложена с предмета на договора, но не по-късно от 31.07.2015г.
Начин на плащане:
Предвидено е авансово плащане в размер на 20% от стойността, посочена в ценовото предложение на участника, избран за Изпълнител, в 10-дневен срок от сключване на договора с избрания за Изпълнител и представяне на надлежна фактура.
Окончателно плащане е в размер на 80% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване на двустранен приемо – предавателен или констативен протокол за окончателното изпълнение от Изпълнителя на работата, възложена с предмета на договора, и представена фактура от Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22900000Описание:
Печатни материали и свързани с тях продукти
Различни печатни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на тази обществена поръчка ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проект ”Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна”, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изготвени следните материали за информация и публичност:
a) 2 бр. информационни табели на обща стойнсот до 100,00лв.;
b) 2 бр. банери с обща стойност до 198,00лв;
c) 500 бр. брошури с размер формат А4 с обща стойност до 260,00лв.;
d) 130 бр. блок-листи с обща стойност до 325,00лв.;
e) 130 бр. семинарни папки с обща стойност до 325,00лв.;
f) 50 бр. химикали с обща стойност до 41,50лв. Посочените пределни стойности по всяка точка са задължителни. Посочените стойности са без ДДС.
В допълнение, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Раднево.
Детайлно описание на техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка се съдържа в Приложение 1 – Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Раднево, област Стара Загора, Република България

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията на възложителя
Всяка оферта трябва да съдържа:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
– Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”;
– Съпроводително писмо към оферта на участника- образец № 2;
– Ценова оферта – образец № 3;
– Техническо предложение – образец № 4;
– Представяне на участника, административни сведения – образец № 5;
– Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец № 7;
– Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – образец № 8;
– Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – образец № 9;
– Декларация-списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката – образец № 10;
– Списък на дейности за изработването на различни рекламно-информационни и/или визуализационни материали за популяризирането на програми и/или проекти, в които е участвал експертът, с посочване на програмата и/или проекта, както и дейността, която е изпълнявал съответният експерт – изготвя се и се подписва от експерта;
– Декларация по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква “а” и “б” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета – образец № 11;
– Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец № 12;
– Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – образец № 13;
– Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки – образец № 14;
– Декларация по чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – образец № 15.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертата е „най-ниска цена”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да бъде със срок на валидност 90 дни от крайния срок за представяне на офертите и да бъде подадена в затворен запечатан плик на адреса на Община Раднево: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 1 всеки работен от 9:00 до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите.
Върху затворения плик с офертата участникът посочва получател (име и адрес), името на участника, неговото седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Документацията за участие ще бъде достъпна на интернет страницата на Община Раднево, както следва: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?Dosie=22
Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на 19.03.2015г. в сградата на Община Раднево в гр. Раднево, ул. “Митьо Станев” №1 – зала 315. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез сайта на общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015