“Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността[…]

BG-Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, плfydo Владо Тричков 1, За: Екатерина Цветанова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315Място/места за контакт: гр.Трън пл.Владо Тричков 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000Описание:
Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията са предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани по-долу в настоящата спецификация. Поръчката се реализира в рамките на проект „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Поръчката се реализира в изпълнение на Дейност 3 „Чуждоезиково обучение по английски език”, Дейност 4 „Компютърна грамотност-ниво напреднали“ и Дейност 6 Семинар на тема: „Лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обученията на представителите на целевите групи трябва да се проведат в подходяща база на територията на Република България, като изпълнителят в рамките на поръчката трябва да осигури транспорт, кетъринг, нощувки, наем на зала и презентационна техника, учебни материали и необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по преценка на кандидата, с цел постигане на резултатите, заложени в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка:-Осигуряване на зала и техническо оборудване за всяко едно от обученията. Изпълнителят трябва в рамките на настоящата поръчка да осигури зала/и за обученията, оборудвана с информационни и комуникационни средства;-Осигуряване настаняването и транспорта на участниците: настаняване в двойни и/или самостоятелни стаи за 2 нощувки в хотел минимум 3 звезди. Настаняването и кетърингът следва да бъдат в същата сграда, където ще се проведе обучението или по възможност в близост до мястото на провеждането му. Мястото на провеждане на обученията се съгласува предварително с Възложителя. Участникът трябва да осигури транспорт за обучаемите от сградата на община Трън до мястото на провеждане на обучение и обратно;-Осигуряване кафе-паузи и кетъринг за участниците в обучението, включващо: 4 кафе – паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки; кетъринг за 3 дни, включващ 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери.Часовете на кафе-паузите и кетъринга ще бъдат фиксирани в окончателната програма, която ще бъде разработена от изпълнителя и одобрена от възложителя; – Регистриране на участниците в обученията: изготвяне на списъци за регистрация с оригинални подписи на участниците;- Продължителността на обучението по английски език е 120 учебни часа. Един учебен час е равен на 45 мин.Участниците трябва да спазват изискванията на ОПАК за осигуряване на информация и публичност при изготвяне на офертите си за участие в настоящата процедура. Изискванията на ОПАК за осигуряване на информация и публичност съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006, са публикувани на следния адрес: http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/for_beneficiaries_documents/1/Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf

* Продължителността на обучението по компютърна грамотност-ниво напреднали е 45 учебни часа. Един учебен час е равен на 45 мин.
* Продължителност на обучението „Лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти“ е 16 учебни часа, в рамките 3 календарни дни; Един учебен час е равен на 45 мин.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка- П1 70 % (0,70)
2. Предложена цена – П2 30% (0,30)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да отговаря на следните изисквания и да съдържа следните документи:
1. Списък на приложените документи – Приложение № 12 – подписан и подпечатан; 2. Копие на документа за ЕИК;3. Техническо предложение по образец – Приложение № 1; 4. Ценово предложение по образец – Приложение № 2; 5. Списък с изпълнени услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата – Приложение № 3, с приложени доказателства за извършена услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 (три) услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано към датата на подаване на офертата, или зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, за сходни на предмета на поръчката се считат услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни.6. Списък с екип за изпълнение на поръчката по образец от документацията – Приложение №4.
Участникът трябва да разполага с най-малко ръководител на екип и трима експерти за провеждане на обученията. За членовете на екипа участникът трябва да представи професионална автобиография и декларация за разположение и истинност на данните по приложените в документацията образци – Приложение № 5. Ръководител на екип, който да има висше образование – степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански, хуманитарни и правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; най-малко 5 години общ професионален опит, като в последните 5 години трябва да е участвал като обучител най-малко в пет обучения за възрастни и най-малко две участия в изпълнение на проекти финансирани с европейски средства Ключов експерт 1, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Хуманитарните науки с професионално направление „Английска филология” или еквивалентна специалност, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален опит най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на чуждоезиковото обучение.Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър” или еквивалент в областта на Природните науки, математика и информатика или техническите науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления с общ професионален стаж най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в най-малко в пет обучения за възрастни в сферата на информационните технологии.Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански и правни науки съгласно ПМС №125/24.06.2002г., с общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител в сферата на ключовите компетентности; декларации по образците на поръчката. Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на 19.03.2015 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Трън, адрес: гр.Трън, област Перник, пл.Владо Тричков №1 ет.1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015