При изпълнение на поръчката следва да се извършва информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп 33, За: Силвия Пенева – експерт Връзки с обществеността ; Елка Николова – специалист Обществени поръчки, Република България 9010, Варна, Тел.: 0889 434980, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=123.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

При изпълнение на поръчката следва да се извършва информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД чрез:
•Подготовка, редакторски и коректорски труд и публикация на информационни и рекламни материали
•Консултантски услуга при подготовка на събитие
•Организиране и участие в мероприятие
•Публикация на банери в електронни издания
•Спотове в радио медии
•Подготовка и излъчване на информационен или рекламен материал в телевизионна медия

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64216000Описание:
Електронни съобщения и информационни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката става на територията на Република България

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката – една година
Начин на отчитане на извършени дейности – въз основа на протокол/опис на извършените услуги и надлежно изготвена фактура.
Начин на плащане – в лева, по банков път, в срок до 30 дни, считано от датата на представяне на фактура и протокол/опис;
Изисквания към участниците: всеки участник да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да е извършвал периодично услуги по рекламно и информационно обслужване за минимум един свой клиент за срок минимум 1 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка по показател “Твърдо договорени единични цени” – макс. 30т.
8
Тi1= ( (Цmin(n)/ Цучi (n) )/ n ) х 30
n=1
където:
Тi1 е оценката на офертата на участника (i) по първи показател;
Цmin(n) е минималната оферирана единична цена на дейност (n) от предложенията на всички участници;
Цучi (n) е оферираната единична цена на дейност (n) в предложението на участника (i);
n – брой на твърдо договорените единични цени за дейностите:
30 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
Оценка по показател “Твърдо договорени отстъпки за дейности” – макс. 70т.
13
Ti2= ( (Oучi(n)/Omax(n))/n) x 70
n=1
където:
Тi2 е оценката на офертата на участника (i) по втори показател;
Оучi(n) е оферираната от участника ( i ) твърдо договорена отстъпка за дейността (n);
Оmax(n) е максималната предложена твърдо договорена отстъпка за за дейността (n) от всички предложения;
n – брой на твърдо договорени отстъпки за дейността от предмета на поръчката;
70 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
Комплексна оценка на офертата на участника К(i) се изчислява по формулата:
К(i) = Тi1 + Тi2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец/, в която се включват опис на документите в офертата и следните Данни за участника:
– Когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
Наименование на участника, ЕИК;Адрес на управление;Адрес за кореспонденция;Представляващ участника (трите имена, длъжност);телефон, факс, електронен адрес;банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
– Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
– Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на вида на извършваните услуги, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Представените доказателства за извършени услуги следва да съответстват на изискванията на чл. 51 ал. 4 от ЗОП и да съдъжат информация, идентична със съдържащата се в списъка, така че да може да бъде направена категорична кореспонденция между тяхМинимално изискване: всеки участник да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да е извършвал периодично услуги по рекламно и информационно обслужване за минимум един свой клиент за срок минимум 1 година.
3.Предлагана цена – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти- Ценовото предложение на участника трябва да съдържа единични цени в лева, без ДДС, за всяка от дейностите, описани в образеца. Оферираните единични цени трябва да бъдат записани с точност до втори знак след десетичната запетая и да включват всички разходи по извършване на съответната дейност;
– Ценовото предложение на участника трябва да съдържа процент отстъпка от цените на посочените в образеца дейности. Процентът отстъпка следва да бъде записан като цяло число
4.Техническо предложение – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Документите описани по-горе се поставят в непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”
наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон, факс, електронен адрес
Изготвената оферта се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Варна, ул.”Прилеп” №33, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, Деловодство.Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателна зала № 2 на Централно управление на “В и К– Варна” ООД, гр. Варна, ул.”Прилеп” №33. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015