Обществени поръчки

За възложители

Ние осигуряваме експертна подкрепа и консултантска помощ на възложителите на обществени поръчки като:

  • Разработваме вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП съобразно спецификата на съответния възложител;
  • Разработваме документации за възлагане на обществени поръчки;
  • Предоставяме консултации по конкретни казуси от дейността на възложителя по планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и по изпълнение на договорите за обществени поръчки.

За кандидати/участници

Ние подпомагаме нашите клиенти да постигнат успех на пазара на обществените поръчки като:

  • Подпомагаме разработването на адекватна стратегия за участието в процедури за възлагане на обществени поръчки и при тяхното изпълнение;
  • Оказваме експертна помощ при подготовката на офертите с взискателност и прецизност;
  • Оказваме експертна помощ за изграждане на адекватна система за добър контрол и управление на изпълнението на договора за обществена поръчка.

Възможност за процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в производства по обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки.