Избор на изпълнител за доставка на употребяван трактор[…]

BG-село Ветрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Христо Ботев, ул. Теменуга №1, За: Мария Георгиева, адв.Ганка Йост, РБългария 9220, село Ветрино, Тел.: 05161 2140, E-mail: edu_vetrino@b-trust.org, Факс: 05161 9314Място/места за контакт: с.Ветрино, ул.Теменуга №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souvetrino.org.Адрес на профила на купувача: http://souvetrino.org/wordpress/?page_id=1055.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка на употребяван трактор за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ с. Ветрино, обл. Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000Описание:
Трактори

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой употребяван трактор за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ с. Ветрино, обл. Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ “Христо Ботев”, с.Ветрино

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническата спецификация.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата.
4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху документа се съдържа текста “Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
5. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
6. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП),Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана.Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
8. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
9. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи:
– документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
(Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
10. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
– откаже да сключи договор;
– не представи някой от описаните по-горе документи, необходими за сключване на договор;
– не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
Условия и начин на финансиране: Финансирането на поръчката ще бъде от собствени средства на училището. Стойността на доставката ще се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, в 10 дневен срок след издаване на фактура от страна на изпълнителя. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Общата оценка се изчислява по формулата:
KO = 0,40xТi + 0,60xФi, където: КО – общата оценка на i-тата оферта, Тi – техническата оценка на i-тата оферта,
Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.
Техническа оценка – Тi. Критерии за оценка на техническата оферта:
Teхническата оценка (Тi) е с максимален брой 100 точки и относително тегло в комплексната оценка 40%.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетата методика за оценка.
Тi = Т1iх50% + Т2iх50%
Т1i – срок за доставка – тегловен коефициент – 50%;
Т2i –гаранционен срок – тегловен коефициент – 50%;
Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия:
Т1i – срок на доставка:
Т1i = Минимален предложен срок за доставка х 100
Предложен срок за доставка от участника
Показател Т1i – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
Забележка: Посочения максимален срок за доставка на стоките не бива да бъде по-дълъг от 30 / тридесет/ дни след подаването на заявка от страна на Възложителя и следва да бъде посочен в календарни дни.
Т2i – гаранционен срок:

Т2i = Предложен гаранционен срок х 100
Макс. предложен гаранционен срок
Показател Т2i – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
Забележка: Гаранционните срокове следва да се посочат в календарни месеци Гаранционният срок на доставката не трябва да е по-кратък от 6 месеца.
Финансова оценка – Фi
Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертите е 60%
До оценка по финансови критерии се допускат само офертите, които съответстват на изискванията за изпълнение на поръчката от настоящата документация.
Критерий за оценка на финансовата оферта – Ц – Крайна Цена без ДДС
Показателят „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” е с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 60%.
Финансовата оценка за „предлаганата цена” се изчислява по следната формула:
Фi = Цmin x 100, където
Цi

Цi – представлява цената за изпълнение на поръчката, предложена от i-тия кандидат
Цmin – минималната предложена цена
Забележка: Получената оценка се закръглява с точност до 0.01.

2.3. КО – Обща оценка
Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата и на финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 40/60.

Общата оценка се изчислява по формулата:

KO = 0,40хТi + 0,60хФi,
където: КО – общата оценка на i-тата оферта,
Тi – техническата оценка на i-тата оферта,
Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.
Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.
На първо място се класира участникът с най-висока оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се определи един участник на първо място, изпълнителят се определя въз основа на публично проведен жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа:
1. Представяне на участника (Приложение № 1) и приложения към него, изготвят се по представените образци, публикувани на интернет адреса на възложителя и съдържат информация за следното:
1.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация / удостоверние за ЕИК, декларация за ЕИК или др. подобни/ в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката. Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.
1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 11.1.1. се представя в официален превод, а декларациите по поръчката, когато са на чужд език се представя и в превод.
1.3. При участници – обединения – представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединенето – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 11.1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – заверено копие, при наличието на пълномощник.
3. Фотографски снимки на стоката, заснета от всички страни и пълно описание на трактора;
4.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – по образец (Приложение № 2) подписана от представляващия на участника.
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител– по образец (Приложение №3) подписана от представляващия на участника. Подава се при участие на подизпълнител.
6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 4);
7. Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 5);
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал – попълнено, подписано и подпечатано /Приложение №6/; Варианти на предложения в офертата не се приемат.
9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал -/Приложение № 7/.
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.
Място и срок за получаване на офертите – административната сграда на СОУ „Христо Ботев”, находяща се на адрес: с.Ветрино, обл.Варна, ул.”Теменуга” №1 до крайният срок, посочен в поканата.
Отварянето на офертите ще се извърши на 24 март 2015 г. от 11:00ч. в заседателната зала на СОУ „Христо Ботев”, находяща се на адрес: .Ветрино, обл.Варна, ул.”Теменуга” №1.
Допълнителна информация за поръчката, включително приложените образци, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: souvetrino.org, раздел – Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015

Обектът на поръчката e предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС „Етрополе”.[…]

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство “Етрополе” към Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград, ул. “Христо Ботев” 9, За: инж. Иван Иванов, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 62350, E-mail: dl_etropole@abv.bg, Факс: 0720 62350Място/места за контакт: инж. Иван ИвановИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dgs-etropole.com/.Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-etropole.com/bg/orders.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на поръчката e предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС „Етрополе”. Поръчката е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС “Етрополе” ; Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС “Етрополе”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000, 64112000, 64113000, 72310000Описание:
Куриерски услуги
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Услуги по обработка на данни

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената по договора е прогнозна и при достигането и преди изтичане на срока по договора, същият се прекратява. Прогнозна стойност на обществената поръчка е до 800 (словом: осемстонин) лева без вкл. ДДС, разпределена както следва: – Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС “Етрополе”- до 300 лв./триста лева/ – Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС “Етрополе”- до 500 лв./ петстотин лева/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция № 1 Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на ТП ДГС Етрополе чрез универсални и Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги. I. Универсална пощенска услуга включва: 1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани/, както следва: а/ кореспондентски пратки до 2 кг.; б/ малки пакети до 2 кг. 2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока/. 3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”. II. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга– „известие за доставяне” /обратна разписка/. Събирането и доставянето на пратките по т. І и т. ІІ се извършва веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следния адрес: ТП ДГС “Етрополе”, гр. Етрополе ул.”Хр.Ботев”№9 Обособена позиция № 2 Изпълнението на поръчката включва приемане, превозване, доставяне, връчване и – при поискване от Възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки. Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва по предварителна заявка на Възложителя всеки работен ден от седмицата, от 9.00 часа до 17.00 часа, от и на следния адрес: ТП ДГС “Етрополе”, гр. Етрополе ул.”Хр.Ботев”№9 Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и електронна поща. Дестинации – от ТП ДГС “Етрополе” до получатели в страната и чужбина. Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение – обикновена и експресна. За чужбина обикновена и експресна услуга следва да бъдат с предложени от участника географски зони и срокове. За работен ден се счита времето от 9.00 часа до 17.00 часа. Изпълнителят задължително следва при поискване да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя – пликове, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена: 80% относителна тежест; Срок на доставка: 20% относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, с посочване на предмета на поръчката, обособената позиция, за която участват, пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице – кандидат, което подава офертата, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел.адрес. Краен срок за получаване на офертите: До 16:00 ч. на 19.03.2015 г. на адреса на ТП ДГС “Етрополе”, гр. Етрополе, ул. „Хр.Ботев”№9, подадени на място, по пощата или по куриер. Оферта, изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила реално в деловодството на ТП ДГС “Етрополе” в срока, определен за приемане на оферите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. Офертите се отварят и оценяват на 20.03.2015 г. от 11:00 ч. в административната сграда на ТП ДГС “Етрополе”, гр. Етрополе, ул. „Хр.Ботев”№9, В 3 (три) – дневен срок от разглеждане на офертите, длъжностните лица, разгледали офертите, представят за утвърждаване протокол за дейността си на Възложителя. Участниците ще бъдат писмено уведомени за класирането по някой от начините, описани в документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015

Предмет на услугата: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно[…]

BG-с. Места

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Места, с. Места, общ. Банско, За: Айше Туталъ, Р. България 2772, с. Места, Тел.: 0889 244225, E-mail: dgs.mesta@abv.bgМясто/места за контакт: ТП ДГС МестаИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: dgs-mesta.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на услугата: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Места””
Поръчката е разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Места”
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Места””

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64120000Описание:
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Куриерски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща прогнозна стойност: общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 400.00лв. (Четиристотин лева) без ДДС, разпределена както следва:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Места”” – 300.00лв. (триста лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Места”” – 100.00 лв. (сто лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП”ДГС Места”

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция № 1 : Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на ТП „ДГС Места” чрез универсални и допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги.
I. Универсална пощенска услуга включва:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;
б/ малки пакети до 2 кг.
2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока/.
3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”.
II. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга– „известие за доставяне” /обратна разписка/.
Събирането и доставянето на пратките по т. І и т. ІІ се извършва веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следния адрес: административна сграда на ТП „ДГС Места”, с. Места, общ. Банско
За Обособена позиция № 2: Изпълнението на поръчката включва приемане, превозване, доставяне, връчване и – при поискване от Възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки.
Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва по предварителна заявка на Възложителя всеки работен ден от седмицата, от 09.00 часа до 16.00 часа, от и на следния адрес:
административна сграда на ТП „ДГС Места, с. Места , общ. Банско
Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и електронна поща.
Дестинации – от ТП „ДГС Места” до получатели в страната и чужбина.
Изпълнителят задължително следва при поискване да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя – пликове, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи за участие: Заинтересованите участници имат ел. достъп до документацията за процедурата на следния адрес: www.dgs-mesta.com и www.uzdp.bg/bg/ – Профил на купувача, в срок до изтичане на срока за публичен достъп на поканата. Възложителят е длъжен да представи документацията на всяко лице, проявило интерес, включително като му я изпрати за негова сметка.
13. Срок за получаване на офертите:
Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва Оферта за участие в публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „ДГС Места” и съответно за обособената позиция за която участват, и се посочва пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес.
Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл.101”в”от ЗОП.
13.1. Офертите трябва да бъдат получени до 16:00 часа на 19.03.2015г. на адреса на ТП „ДГС Места”, с. Места, общ. Банско, подадени на място, по пощата или с куриер. Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата трябва да бъде подписана от оферента или от лицето, което по закон го представлява.
Офертата изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП ”ДГС Места” в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника.
13.2. Подадените оферти се вписват във входящ регистър на стопанството по реда на тяхното постъпване, като върху плика се отбелязват входящ номер при получаването им в деловодството.
Няма да се приемат и ще се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в дневника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015

„Доставка на лабораторни табуретки и столове за нуждите[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, За: Проф. д-р Стефан Костянев дмн – Ректор на МУ-Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП, България 1000, Пловдив, Тел.: 032 602887 ; 0882 891880, E-mail: jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg, Факс: 032 602534Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://meduniversity-plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на лабораторни табуретки и столове за нуждите на МУ-Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39112000, 39113500Описание:
Столове
Табуретки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация – приложение № 1, качена на профила на купувача, едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществените поръчки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15 а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, получените оферти трябва да имат минималното съдържание по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и за срока им на валидност да отговарят на следните изисквания: 1. Общи изисквания към участниците: 1.1. Представяне на участника (Приложение №2).;1.2. Копие на споразумение или учредителен договор, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В него изрично следва да е вписано, че обединението ще участва или е създадено за настоящата обществена поръчка и до действието на срока й и евентуално подписания по нея договор, и че за този период съставът на обединението няма да се променя. В документът следва задължително да е определено лицето, което представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представляващ обединението.;1.3. Списък, съдържащ не по-малко от 3 договора за доставка на оборудване, сходно с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. За отговарящите на по-горните условия договори, посочените в списъка, се представят Удостоверения за добро изпълнение, подписани от законен представител на съответния възложител в оригинал или нотариално заверени копия или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.;1.4. Заверени с оригинала копия на валидни най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите сертификати за: а) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 9001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;б) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт OHSAS 18001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;в) Внедрена система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 14001, еквивалентен сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.;1.5. Списък на моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката (свободен текст) – подписан и подпечатан на всяка страница от участника, придружен от заверени копия на доказателства за това, че участникът разполага с посочените в декларацията превозни средства, които могат да са собствени, наети или на разположение.1.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо:2.1 Гаранционен срок на доставеното – не по-малко от 12 месеца след датата на протокола за приемане на съответната доставка.; 2.2 Предложение за срок на доставка– не повече от 5 календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя.; 2.3 Предложение за размер на неустойката при неизпълнение след рекламация в проценти за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от стойността на конкретната заявка;…. Поради ограничения брой символи продължава в “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка.
К1 – Предложена цена за изпълнение на поръчката – 70 % (max. брой 70 точки);
К2 – Срок на доставка – 10 % (max. брой 10 точки);
К3 – Гаранционен срок – 10 % (max. брой 10 точки).
К4 – Размер на неустойката при неизпълнение след рекламация – 10 % (max. брой 10 точки).
2. Методика за комплексна оценка на офертите.
2.1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):
Минимална предложена цена
К1 = ————————————— х 70 т.
Предложена цена

2.2. Срок на доставка (К2): Най-ниското предложение на участник за срок на доставка получава 10 точки. Следващите по сила предложения получават съответно 5 и 2 точки. Всички останали предложения получават по една точка. При констатиране на едни и същи предложeния в определен оценяем диапазон, участниците получават еднакъв брой точки.
2.3. Гаранционен срок (К3): Точките за предложенията по показателя К3 се определят по следния начин. За предложения от двадесет и четири или повече месеца гаранционен срок участниците получават 10 точки, а за предложения от дванадесет до двадесет и четири месеца гаранционен срок участниците получават по 1 точка.
2.4 Размер на неустойката при неизпълнение след рекламация (К4) Величината по показателя се изразява с число до 10, като за всеки 1 (един) %, с който се увеличава размерът на неустойката при рекламация, считано от минималния такъв 0 (нула), оценката се увеличава с 0,2 точки до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.
Комплексна оценка (КО) = К 1 + К 2 + К 3 + К 4
Максимален общ сбор от точки – 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от “Изисквания за изпълнение на поръчката“….2.4 Подробна техническа спецификация /описание/ на предлаганите стоки, съответстващи на описанието в техническата спецификация, зададена от Възложителя, с посочване на производител, марка и модел, придружена от брошури и/или каталози, и/или други документи, доказващи съответствието на всеки един артикул с техническата спецификация на възложителя. Техническата спецификация следва да е придружена със схеми на габаритите на предложените стоки ведно със сертификати за преминати тестове за безопасност и сертификати за качество и износоустойчивост на основните елементи. Представените сертификати и други документи от сертифицирани лаборатории и компетентни институции следва да дават ясна и безпротиворечива връзка с марките и моделите на оферираните артикули. Всички сертификати се представят под формата на копия, заверени от участника, като тези, които не са на български език, следва да са придружени от превод на български език; 2.5 Мостри на минимум три вида цветове на дамаска за НР № 3 и НР № 5 от техническата спецификация на възложителя.;3. Ценово предложение, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо: Предлаганата цена, която се посочва за всички номенклатурни редове от техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1 към публичната покана и се попълва в остойностена техническа спецификация на възложителя. Ценовото предложение следва да съдържа: единична цена с и без включен ДДС. Цената, която ще се заплаща от възложителя за всяка отделна доставка, е крайна доставна цена с вкл. ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на поръчката до краен получател – Медицински университет Пловдив. ІI. Други условия на възложителя:
1. Срокът на договора е до 1 година, но действието му може да изтече по-рано – при достигане на обща стойност на отправените до изпълнителя заявки от 66 000 лв. без ДДС;2. Начин на плащане: Заплащането на стойността на действително доставени и приети стоки се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от деня, следващ деня на представяне на издадена надлежно оформена оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на доставката, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя;3. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Възложителя с изпращане на писмена заявка/и в рамките на срока на договора;4.Всеки участник може да представи само една оферта, варианти на офертата не се приемат;5. Срок за приключване работата на Комисията – 15.04.2015 г.
Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; офертата не отговаря на предварително обявените с публичната покана условия от възложителя; предложенията по показателите за оценка са извън предварително обявените от възложителя граници.
Офертите за участие следва да бъдат представени на адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А, Ректорат на МУ-Пловдив- деловодство, всеки работен ден до изтичане срока на валидност на публичната покана от 08:00 часа до 16:00 часа. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 20.03.2015 г. от 09:00 ч. в сградата на Ректорат на МУ-Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015

„Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, кв.22 /ПИ 18469.501.210/[…]

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399; 0554 29364, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399Място/места за контакт: отдел Инвестиционна политикаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=5YGUWzkbtQs%3d.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, кв.22 /ПИ 18469.501.210/ по плана на с. Гюльовца, община Несебър”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45236100Описание:
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на строително – монтажните работи на обекта включва изграждане на мини игрище за футбол в УПИ І-210, кв.22 по плана на с. Гюльовца на обща площ от 3 659 кв.м. и показатели за застрояване за целия имот: плътност на застрояване до 50%; Кинт до 1.2; височина до 10 м. и минимално озеленяване 40%. Инвестиционното намерение е игрището да е с размери на игралното поле 40м./20м. плюс необходимия минимум от свободни ивици, оградено с предпазна мрежа с дължина 132м., височина 430 см. и настилка от изкуствена трева – 800 кв.м.; посетителски седалки и осветление. Обектът ще се изпълни съгласно приложения към публичната покана одобрен технически инвестиционен проект.
Посочената прогнозна стойност е с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Гюльовца, община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително – монтажните работи да е съгласно действащите нормативни документи, правилници и стандарти в РБългария. Вложените при изпълнение на строително – монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.
Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от отдел „Инвеститорски контрол” при Община Несебър. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на :
– Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол.
– Представяне на акт обр.19
Всички видове строително монтажни работи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :
– завършена технология с всички необходими операции;
– спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид работа;
– налични сертификати за качество на влаганите материали и изделия;
– изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и правоимащите контролни органи;
– издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура;
Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника – попълнен образец;
2. Заявление за участие – попълнен образец;
3. Техническо предложение – попълнен образец;
4. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва предлагана обща цена за изпълнение на дейностите, включени в количествената сметка, включително и показатели за ценообразуването при извършване на допълнителни СМР;
5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;
6. Участниците следва да разполагат с Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя при условията и реда на Закона за Камарата на строителите, отговарящо на обхвата на поръчката за обекти четвърта категория – представя се заверено копие.
7. Участниците следва да разполагат с валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ – представя се заверено копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертите:
1. Техническа част, включваща:
1.1. Срок за изпълнение на поръчката /К1/ – 40 % тежест:
К1=(Срмин./Срn.) х 40
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за изпълнение на поръчката ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по същия показател.
1.2. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок /К2/ – 20 % тежест:
К2=(Срмин./Срn.) х 20
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по същия показател.
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена за изпълнение на поръчката, формирана от единични цени /К3/ – 40 % тежест:
К3= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 40
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя “предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К = К1 + К2 + К3
Възложителят ще сключи договор с класирания на първо място участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник общо е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, ул. “Еделвайс” №10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към отдел “Инвестиционна политика”. Върху плика се отбелязва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката, за която се кандидатства.
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10 на 20.03.2015г. в 10:00 часа. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. заинтересовани лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършване на услуга: «Презалесяване на гори, пострадали от пожари[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благевград, пл Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева – Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Отдел ПНООПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1804/Pokana-10032015-1.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършване на услуга: «Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, чрез създаване на иглолистни и широколистни култури в с. Горно Хърсово», в изпълнение на Договор № 01/226/00424/19.12.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 “възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и осъществена предварителна проверка от Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77231600Описание:
Услуги по залесяване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Землището на с. Горно Хърсово, подлежаща на презалесяване и попълване площ е в размер на 20 дка. за широколистен посадъчен материал и 35 дка. за иглолистен посадъчен материал.
Необходимото количество посадъчен материал /широколистен/ за залесяване е в размер -12 000 броя и посадъчен материал /иглолистен/ е 8 750,00 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21090 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Горно Хърсово, общ. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката.
За „договор с предмет, сходен на предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет “Залесяване/ презалесяване на горски култури “.
Минималното изискване се доказва със:
– Списък на основните договори с предмет, сходен на предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от изтичане крайния срок за подаване на офертите;
– Удостоверения (препоръки) за добро изпълнение на договора/ите/, посочен/и/ в списъка – заверени от участника копия.

Участникът следва да предложи следния експертен екип за изпълнение на поръчката:
Експерт „Залесяване”, като участникът може да докаже съответствието с изискването с диплома за висше образование по специалността “Горско стопанство”, “Озеленяване”, “Ландшафтна архитектура” или “Екология и опазване на околната среда” или еквивалент с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и/или диплома за завършено средно образование по специалността “Горско и ловно стопанство” или “Горско стопанство и дърводобив” и с придобита квалификация “техник-лесовъд”, или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по професията “техник-лесовъд”;
– вписан е в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежава удостоверение за регистрация или еквивалент;

Експерт „Координатор по безопасност и здраве” , който:
– притежава удостоверение за преминато обучение по безопасносност и здраве на труда.
Към наетите лица кандидата да спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013г.(ДВ бр.99/14.12.2012г) приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 „Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – номер по ред № 2; икономическата дейност и код по НКИД – А 02 Горско стопанство” и полагащите се осигуровки по Кодекс социално осигуряване, Кодекс здравно осигурителна каса и ДЗПО.
Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на:
Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката.
Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника за ангажираност в изпълнението на поръчката.
Участникът следва да е в състояние да осигури необходимия посадъчен материал за изпълнение на поръчката.
Минималното изискване се доказва с:
Декларация (по образец на участника) за производство на сертифициран посадъчен материал /ако участникът е производител/ и/ или предварителен договор за покупка на такъв материал (в приложимите случаи).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определении от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок на изпълнение в календарни дни (СИ) – тежест 40%
Предлагана цена (Ц) -тежест – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти могат да се подават до 18.03.2015 г. до 17:30 часа в деловодството на Община Благоевград.
Получените оферти за изпълнение на услугата ще бъдат разгледани на 19.03.2015 г. от 10:00 часа в зала 210 на община Благоевград

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015

Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите[…]

BG-Аксаково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Аксаково, ул. Георги Петлешев, № 58б, За: Руска Георгиева Илиева, Република България 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=135.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Аксаково за 2015г.”

Кратко описание: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност ката оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000, 30199770Описание:
Нефалшифицируеми печатни материали
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителен брой работници и служители към датата на изтичане на крайния срок за подаване на офертите: 180 бройки, които ще получат ваучери за храна с номинална стойност, в размер около 200 лв. за всеки, за периода 01.01.2015г – 31.12.2015г.
Възложителят не се задължава да използва напълно прогнозните количества на ваучерите по номинална стойност, както и целия размер на финансовия ресурс.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Община Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. «Георги Петлешев» №58Б

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата обществена поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. 1. Минимални изисквания за техническите възможности на участника: Участникът следва да е извършил минимум 2 (две) услуги през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет, еднакъв с предмета на обществената поръчка. Документи, доказващи техническите възможности на участника: Списък на услугите с предмет, еднакъв с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Забележка: Доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Специфични изисквания към участника. Минимални изисквания: Участникът да има издадено валидно разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност, като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност ката оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); Участникът да разполага със заповед за предоставяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2015 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.). Документи, доказващи специфичните изисквания: Валидно разрешение, издадено от Министъра на финансите, за осъществяване на дейност като оператор, съгласно условията и реда на Наредба 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); Заповед за предоставяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2015 година, издадена от Министерството на финансите, съгласно условията и реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 год. на МТСП и МФ (изм. и доп. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.); 3. Изисквания съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП: Участникът да не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник; Участникът да не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценяване на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”, включващ следните показатели:
1. „Цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна” – относителна тежест 80%.
2. Брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна – относителна тежест 20%
Методика за оценяване
ООуч = Кц + Ко където:
ООуч – обща оценка на участника.
Кц – оценка по показател „Цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна”
Ко – оценка по показател „Брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна”
Кц = (Цmin/Ц уч) х 80 където:
Ц min – най-ниска предложена цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна.
Ц уч – цена за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер за храна предложена от съответния участник.
Ко= (Оуч/Омах) х 20 където:
Омах – най-голям брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна.
Оуч – брой търговски обекти, в които ще бъдат приемани ваучерите за храна, предложени от съответния участник.
В случай, че даден участник/ци е предложил 0 /нула/ по критерий, предвиден да се оценява по формула (във всички случаи, посочени по-горе), 0 /нула/ се замества с 0,01.
При изчисляване на оценката, всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Комисията оценява офертите на участниците, според критерия „Икономически най-изгодна оферта” и извършва класиране на участниците.
Класирането се извършва по низходящ ред, на база получените оценки ООуч, като на първо място съответно е участникът с най-голямо получено число ООуч.

В случай че комплексните оценки – ООуч на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл. 71 ал. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането по настоящата обществена поръчка се осъществява със средства от бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

Срокът на валидност на офертите в настоящата обществена поръчка е 120 календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Желаещите да участват в обществената поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев”, № 58б, Община Аксаково, деловодство до посочения в Тази Публична покана срок.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 10:00 часа на 21.03.2015 г., в сградата на Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” №58б, Заседателна зала – ІІ етаж. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в списък на присъстващите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими[…]

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДГС Невестино към Югозападно държавно предприятие – гр.Благоевград, с.Невестино, ул.Владимир Поптомов № 29, За: Мария Василева, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 078 551014, E-mail: dgsnevestino@abv.bg, Факс: 078 551014Място/места за контакт: ТП ДГС НевестиноИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДГС Невестино”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000Описание:
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества формуляри без възложителя да се ангажира с тяхното пълно усвояване по видове:
Карнет –опис за извършено маркиране- 10бр.
Регистър на проведените сечи – 1бр.
Технологичен план – 5бр.
Дневник на горския надзирател. 15бр.
Разрешителни за индивидуален лов блок 30бр.
Разрешителни за групов лов 30бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложената от участниците оферта следва да съдържа следните документи :
1. Оферта по образец /съдържаща и Списък на документите/ подписан от участника.
2. Административни сведения
3. Документи за идентификация на участника в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП /копие заверено от кандидата/, това са копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Когато участникът е обединение, участниците в обединението следва да представят документ – договор /споразумение помежду си, в който задължително се включва представляващия обединението.
4.Техническо предложение.
Предложените от участниците формуляри и бланки следва да съответстват на образците утвърдени от ИАГ, МЗХ и другите компетентни органи.
.5. Финансово предложение
В случай, че при извършване на услугата ще се ползва подизпълнител, същият следва да представи декларация за съгласие за участието си (свободен текст), като подизпълнител,
6. Изисквания към предлаганата цена- В образеца на ценовата оферта , участникът попълва предлаганата от него единична цена без ДДС и обща цена без ДДС.
7. Начин на заплащане: Заплащането на съответните бройки формуляри и бланки е след тяхната доставка и подписан двустранен приемо-предавателен протокол между Възложителя и избрания за Изпълнител. Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя в 10 дневен срок след изготвянето на данъчна фактура. Данъчната фактура се изготвя след съставянето на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.
8. Срок на валидност на офертите: не по-кратък от 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите.
9.Изисквания към предлаганите цени: предлаганата цена не може да надвишава минималния финансов ресурс предвиден от възложителя. Предлаганата цена да е крайна, в български лева без ДДС и следва да включва всички разходи по изпълнението на услугата. Предлаганата цена е окончателна и запазва размера си и не се влияе от инфлационното ниво до приключване на договора.
10. Критерий за оценка на офертите: – „най-ниска предложена цена”.
Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва Оферта за участие в публична покана с предмет ” Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДГС Невестино” и се посочва пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел.адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 24.03.2015г. от 10:00 часа. Могат да присъстват представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица и други заинтересовани лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Дупница ЕООД, ул. Неофит Рилски № 9, За: инж. Лъчезар Фильов, Даниела Миладинова, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59433, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bgМясто/места за контакт: инж. Лъчезар ФильовИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.vik-dupnitsa.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на “ВиК – Дупница” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000Описание:
Горива

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството ще се определя според дневните нужди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Търговски обекти /бензиностанции/, собствени или наети от Изпълинтеля, на територията на община Дупница.

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи: Удостоверение за актуално състояние; завеерно копие от отчет за приходите и разходите за 2013г.; сертификат за търговия с горива- заверено копие; оторизирано писмо от производителя, че участникът е официален представител; удостоверение от НАП, че участникът няма неиздължени данъчни задължения; документи за регистрация на бензиностанциите като търговски обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Най-ниска предложена цена на литър гориво; 2.Брой сключени договори със същия предмет на услугата; 3. Брой търговски обекти на територията на община Дупница.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офиртата на участниците следва да отговаря на разпоредбите на глава осем “а” от ЗОП и на изискванията на Възложителя. Срок на валидност на офертите най-малко 90 календарни дни, считано от изтичане на крайния срок за получаването им. Документацията за участие и приложените образци към нея са достъпни на адрес: www.vik-dupnotsa.bg .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015

Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дългопол[…]

BG-Дългопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дългопол, ул. Георги Димитров № 105, За: инж. Веселин Върбанов, България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135Място/места за контакт: ул. Георги Димитров, 105Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дългопол подробно описани в Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000Описание:
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на канцеларски материали и консумативи за период от една година, съгласно Приложение № 1- Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Дългопол

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Канцеларските материали да са с доказан произход. Да се посочат за всеки един продукт фирмата и страната производител.
Копирната хартия да е подходяща за използване в мастилено-струйни и лазерни принтери, копирни машини, мултифункционални устройства и факс-апарати.
Счетоводните формуляри да съответстват на действащите счетоводни стандарти.
Участникът да поеме ангажимент за подмяна на рекламирана некачествена доставка.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Плащането ще се извършва по банков път в лева.
При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Ценово предложение – остойностена техническа спецификация; 3. Срок на валидност на офертата – 60 дни.
Участниците, които подават оферти трябва да посочат цени за всички материали, включени в техническа спецификация. Оферти, в които за някой материал липсва цена се считат за непълни и не подлежат не оценяване.
Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на гражданите – сграда № 1 на общинска администрация – Дългопол от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер, на адрес град Дългопол, Община Дългопол, ул. “Георги Димитров” №105. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и адрес на електронна поща.
Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение на всички заинтересовани на следния интернет адрес: www.dalgopol.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015