Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери – товарачи[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Ул.Сан Стефано 25, За: Недко Симов Нешев – Икономист Обществени поръчки, България 5800, Плевен, Тел.: 064 889838; 087 8330178, E-mail: op@vik-pleven.com, Факс: 064 889866Място/места за контакт: Отдел Инвестиции и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-pleven.com.Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/sorderpub0014.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери – товарачи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50530000 (KA11) Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на машини
(За водоразпределителни дружества
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество: FIAT KOBELCO FB100.2:- 1 брой в гр.Червен бряг и 1брой в гр.Белене; NEW HOLLAND LB95B: – 3 броя в гр.Плевен; NEW HOLLAND В110В: – 6 брояв гр.Плевен, 1 брой в гр.Гулянци, 1 брой в гр.Никопол и1 брой в гр.Левски.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Местодомуването на багерите в районите на “В и К” ЕООД Плевен

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата ще се извършва според конкретната необходимост. Срок за отстраняване на повреди – максимум до 2 работни дни след уведомяване от страна на Възложителя. Начин на плащане – по банков път, в срок минимум до 30 зни след издаване на фактура . Срок на изпълнение – 1 година от датата на сключване на договор. Срок на валидност на офертите – 1 година. Гаранционен срок – минимум 12 месеца. Начин на образуване на цената – в лева без ДДС. Цените са окончателни, с включени абсолютно всички разходи, франко местодомуването на багерите в районите на “В и К” ЕООД Плевен. Гаранция за изпълнение на договора – 1800 лева. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Декларация за Единен идентификационен код (булстат). 2. Подробни данни за подателя на офертата: наименование, факс, адрес , лица и телефони за кореспонденция, банка, BIC, IBAN. 3. Ценова оферта, подписана и подпечатана от подателя (на хартиен и оптичен носител). 4. Техническа оферта, подписана и подпечатана от подателя. 5. Гаранционни условия за извършеният ремонт. 6. Документ от производителя, че участникът е оторизиран негов представител за извършване на дейността по настоящага обществена поръчка. 7. Декларация , че вложените в ремонта резервни части, масла и консумативи ще са оригинални, нови и неупотребявани, и че съответстват на изискванията на производителя на съответните багери. 8. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най – ниска предложена претеглена цена, (Ц), изчислена по фармулата: Ц = 20% х Ц1 + 20% х Ц2 + 40% х Ц3 + 20% х Ц4, където: Ц1 – предложена цена за резервни части, масла и консумативи за багери FIAT KOBELCO FB100.2. Ц2 – предложена цена за резервни части, масла и консумативиза багери NEW HOLLAND LB95B. Ц3 – предложена цена за резервни части, масла и консумативиза за багери NEW HOLLAND В110В. Ц4 – предложена цена за труд при ремонт (за 1 човекочас). Ц1, Ц2, и Ц3 представляват сума от единичните цени в спецификацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи съгласно чл.22.б, ал.2, т.17 от ЗОП могат да бъдат изтеглени от профила на купувача (Раздел І.1 от настоящята покана) . Представените оферти трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с надпис, задължително съдържащ името на фирмата подател, телефон, факс и предмета на офертата. Всички копия от документи трябва да са ясно четливи и да са заверени с надпис “вярно с оригинала”, подпис и печат. Документи, които са на чужд език да се представят в комплект с официален превод на бълагрски език от лицензиран преводач. Не се допускат непълни ценови оферти. Място, дата и час на отваряне на офертите: ЦУ на “В и К” ЕООД Плевен, ул.”Сан Стефано” 25, ет.3, Заседателна зала; 26.03.2015г.; 14.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015