Отворени процедури

Стартира нова процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Стартира нова процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чиято основна цел е да допринесе са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. […]

При изпълнение на поръчката следва да се извършва информационно и рекламно обслужване на „Водоснабдяване и[…]

BG-Варна ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп 33, За: Силвия Пенева – експерт Връзки с обществеността ; Елка Николова – специалист Обществени поръчки, Република България 9010, Варна, Тел.: 0889 434980, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=123. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги […]

Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: „Информираност и публичност по проект „Общинска администрация[…]

BG-Раднево ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, За: Радка Тилева, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 81257, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280Място/места за контакт: ул. „Митьо Станев” №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.Адрес на профила на купувача: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?Dosie=22. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Настоящата обществена поръчка цели да избере изпълнител: […]

“Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността[…]

BG-Трън ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Трън, плfydo Владо Тричков 1, За: Екатерина Цветанова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315Място/места за контакт: гр.Трън пл.Владо Тричков 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/.Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” […]

Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване[…]

BG-Разград ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване-Дунав ЕООД гр. Разград, ул. Сливница №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване на […]

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери – товарачи[…]

BG-Плевен ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ЕООД, Ул.Сан Стефано 25, За: Недко Симов Нешев – Икономист Обществени поръчки, България 5800, Плевен, Тел.: 064 889838; 087 8330178, E-mail: op@vik-pleven.com, Факс: 064 889866Място/места за контакт: Отдел Инвестиции и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-pleven.com.Адрес на профила на купувача: www.vik-pleven.com/sorderpub0014.php. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО […]

Избор на изпълнител за доставка на употребяван трактор[…]

BG-село Ветрино ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ Христо Ботев, ул. Теменуга №1, За: Мария Георгиева, адв.Ганка Йост, РБългария 9220, село Ветрино, Тел.: 05161 2140, E-mail: edu_vetrino@b-trust.org, Факс: 05161 9314Място/места за контакт: с.Ветрино, ул.Теменуга №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souvetrino.org.Адрес на профила на купувача: http://souvetrino.org/wordpress/?page_id=1055. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Избор на изпълнител за доставка […]

Обектът на поръчката e предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП ДГС „Етрополе”.[…]

BG-Етрополе ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Териториално поделение Държавно горско стопанство “Етрополе” към Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград, ул. “Христо Ботев” 9, За: инж. Иван Иванов, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 62350, E-mail: dl_etropole@abv.bg, Факс: 0720 62350Място/места за контакт: инж. Иван ИвановИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dgs-etropole.com/.Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-etropole.com/bg/orders. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги […]

Предмет на услугата: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно[…]

BG-с. Места ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДГС Места, с. Места, общ. Банско, За: Айше Туталъ, Р. България 2772, с. Места, Тел.: 0889 244225, E-mail: dgs.mesta@abv.bgМясто/места за контакт: ТП ДГС МестаИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: dgs-mesta.com. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на услугата: „Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги […]

„Доставка на лабораторни табуретки и столове за нуждите[…]

BG-Пловдив ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, За: Проф. д-р Стефан Костянев дмн – Ректор на МУ-Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП, България 1000, Пловдив, Тел.: 032 602887 ; 0882 891880, E-mail: jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg, Факс: 032 602534Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://meduniversity-plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki. […]