Отворени процедури

„Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, кв.22 /ПИ 18469.501.210/[…]

BG-Несебър ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399; 0554 29364, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399Място/места за контакт: отдел Инвестиционна политикаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=5YGUWzkbtQs%3d. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Изграждане на мини футболно игрище в УПИ I-210, […]

Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите[…]

BG-Аксаково ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Аксаково, ул. Георги Петлешев, № 58б, За: Руска Георгиева Илиева, Република България 9154, Аксаково, Тел.: 052 762157, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157Място/места за контакт: Община АксаковоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info.Адрес на профила на купувача: http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?Dosie=135. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на обществената поръчка: „Избор на оператор […]

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е извършване на услуга: «Презалесяване на гори, пострадали от пожари[…]

BG-Благоевград ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благевград, пл Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева – Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Отдел ПНООПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1804/Pokana-10032015-1.html. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на […]

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на[…]

BG-Дупница ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и канализация – Дупница ЕООД, ул. Неофит Рилски № 9, За: инж. Лъчезар Фильов, Даниела Миладинова, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59433, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bgМясто/места за контакт: инж. Лъчезар ФильовИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.vik-dupnitsa.bg. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на […]

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими[…]

BG-с.Невестино ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Териториално поделение ДГС Невестино към Югозападно държавно предприятие – гр.Благоевград, с.Невестино, ул.Владимир Поптомов № 29, За: Мария Василева, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 078 551014, E-mail: dgsnevestino@abv.bg, Факс: 078 551014Място/места за контакт: ТП ДГС НевестиноИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: […]

Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дългопол[…]

BG-Дългопол ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Дългопол, ул. Георги Димитров № 105, За: инж. Веселин Върбанов, България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135Място/места за контакт: ул. Георги Димитров, 105Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи […]

„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК”[…]

BG-Стара Загора ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1183. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Избор на банкова […]

„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци[…]

BG-Велико Търново ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Зорница Кънчева-Миладинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 503Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/283. ОБЕКТ НА […]

43 ОУ “Христо Смирненски” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на[…]

BG-София ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 43 ОУ Христо Смирненски, бул. „Сливница” № 45, За: Сергей Богачев, България 1309, София, Тел.: 02 8229276, E-mail: ou43@mail.bgМясто/места за контакт: София, район Илинден, бул. Сливница № 45Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.43ou.net.Адрес на профила на купувача: http://www.43ou.net. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: 43 ОУ “Христо Смирненски” обявява процедура […]

Предметът на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на улични LED осветителни тела за територията[…]

BG-Мъглиж ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Стела Славчева, Р България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255Място/места за контакт: Община Мъглиж – гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.maglizh.com.Адрес на профила на купувача: www.maglizh.com. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предметът […]