Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Дупница ЕООД, ул. Неофит Рилски № 9, За: инж. Лъчезар Фильов, Даниела Миладинова, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59433, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bgМясто/места за контакт: инж. Лъчезар ФильовИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.vik-dupnitsa.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива за нуждите на автомобилния парка на “ВиК – Дупница” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000Описание:
Горива

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството ще се определя според дневните нужди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Търговски обекти /бензиностанции/, собствени или наети от Изпълинтеля, на територията на община Дупница.

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи: Удостоверение за актуално състояние; завеерно копие от отчет за приходите и разходите за 2013г.; сертификат за търговия с горива- заверено копие; оторизирано писмо от производителя, че участникът е официален представител; удостоверение от НАП, че участникът няма неиздължени данъчни задължения; документи за регистрация на бензиностанциите като търговски обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Най-ниска предложена цена на литър гориво; 2.Брой сключени договори със същия предмет на услугата; 3. Брой търговски обекти на територията на община Дупница.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офиртата на участниците следва да отговаря на разпоредбите на глава осем “а” от ЗОП и на изискванията на Възложителя. Срок на валидност на офертите най-малко 90 календарни дни, считано от изтичане на крайния срок за получаването им. Документацията за участие и приложените образци към нея са достъпни на адрес: www.vik-dupnotsa.bg .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015