Доставка и монтаж на врати в звено „Ел. локомотивно депо-ремонт” и звено „Вагонно депо” в рудник „Трояново-север”,[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Г. Димитров 13, За: Даниел Демирев, Красимир Димитров, Динко Бинев, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0417 83305/3121/; 0417 83305/3369/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ЗБУТ, отдел ИнвестицииИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com/bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на врати в звено „Ел. локомотивно депо-ремонт” и звено „Вагонно депо” в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, съгласно Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката – Приложение № 1, която може да бъде намерена в профила на купувача, посочен по-горе. Трябва да се участва за цялостно изпълнение предмета на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44221200Описание:
Врати

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

15 броя индустриални, автоматични, ролетни врати;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65290 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

звено „Ел. локомотивно депо-ремонт” и звено „Вагонно депо” в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно технически изисквания и условия за изпълнение – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе в настоящата публична покана.
2. Участниците да представят с офертата си Удостоверение, че са изпълнили доставка и монтаж на еднакви или сходни с предмета на поръчката врати. Удостоверението трябва да е издадено от получателя за когото са извършени съответните дейности.
3. Срок за изпълнение на поръчката – за доставка и монтаж: до 60 (шестдесет) календарни дни, след подписване на договор.
3. Гаранционен срок на изделията – 2 (две) години.
4. Условия на плащане: по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол за монтираните врати и издадена фактура-оригинал.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.
7. За придобиване на реална представа за мястото на монтаж, участниците извършват задължителен оглед, за което предствавят с офертата си двустранно-подписан протокол. Огледът ще се извърши на 06.03.2015 г. Представители на участниците трябва да се явят в 10.30 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. Лице, отговорно за огледа: Динко Бинев – инвеститорски контрол част АС, ВиК, отдел „Инвестиции”; тел.: 0889432347.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417/83363. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на комисията ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 13.03.2015 г. от 09:30 часа в заседателна зала на Възложителя (административна сграда, партер). На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015