Преустройство на санитарно помещение в котелно помещение реконструкция на котелна и газова инсталация в сградата[…]

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК Ямбол, Д-р П.Брънеков №1, За: Кремена Николова, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013Място/места за контакт: РЗОК ЯмболИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/425.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Преустройство на санитарно помещение в котелно помещение реконструкция на котелна и газова инсталация в сградата на РЗОК Ямбол. Преустройството включва съгласно проект – на част от санитарен възел на първи етаж за котелно помещение с монтаж на съществуващ котел “ENERSAVE EN 140” с мощност 162,8кW и газова горелка “RIELLO BS3” в комплект с помпи и разширителни съдове. Захранването на котела с вода е проектирано от тръбите ф20мм. на съществуващата водопроводна мрежа в санитарния възел. Запазен е санитарния възел в стаята на огняра. Захранването на котела с газ е проектирано с газопровод от стоманени тръби с диаметър ф60,3х3,6мм. с налягане 100mbar. Проектирана е газоразпределителна линия. Горелката засмуква въздух за горене от смукателни решетки на котелното помещение, а изгорелите газове се отвеждат чрез метален фукс ф200, заустен в зидан кумин, изведен над сградата.
В помещението е проектирана трикратна работна и осемкратна аварийна смукателна взривобезопасна вентилация с искронеобразуващ вентилатор Ех ІІІ 1GЕ Ех iа d ПВ Т4. Непосредствено преди входа на газопровода в сградата е предвиден автоматичен отсекателен вентил с ръчно възстановяване.
Сигнализацията за наличие на газ в котелното помещение ще се осъществява чрез газосигнализатор Ех І 3 G Еех iа ПВ Т3 и газ сензор за наличие на газ метан – Ех І 3 G Еех iа ПВ Т3, каталитичен тип. Аварийното осветление е проектирано с две взривозащитени осветителни тела.
При експлоатацията на горелката ще се контролират параметрите, с автоматични блокировки и защити, монтирани в табло автоматика.
Управлението, защитата и контролът на цялата апаратура се осъществява от датчици и Табло контролно за сигнализация, вентилация и осветление в предверието (стая за огняра) пред котелното помещение. В проекта са използвани кабели СВТ, ОРВС и НО3VV. Проектирана е заземителна инсталация с нов заземителен контур, свързан към съществуващото котелно в партера на сградата.
Чрез топлопровод от стоманени безшевни тръби се захранва с топлоносител “гореща вода” 900С отоплителната инсталация на сградата.
Представена е част ПБС на проекта, като котелните помещения са клас на функционалност Ф5, подклас Ф5.1 с категория на пожарна опасност Ф5Г. Проектирана е противопожарна сигнализация, свързана към съществуващата известителна система на сградата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Преустройство на санитарно помещение в котелно помещение и реконструкция на котелна и газова инсталация. Конкретните видове строително – ремонтно работи и изисквания към тях са подробно описани в Техническите изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23040 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на възложените строително-монтажни работи трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г-, изм- и доп. ДВ бр. 18/2012 г.).
При извършването на СМР да се прилагат изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и на Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажни работи (ПИПСМР).
Да се спазва и изпълнява Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), предвидените мерки за опазване на околната среда. Да се съблюдават останалите изисквания на инвестиционния проект.
По време на изпълнението на СМР да не се наблюдава отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха.
Изпълнителят следва да осигури здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и проекта План за безопасност и здраве. Работодателят е длъжен да осигури специално работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на изпълняваната работа. Работниците са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им /по време на работа/.
Работодателят да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които не противоречат на нормативните изисквания.
Работниците са длъжни да изпълняват утвърдените от работодателят правила за здравословни и безопасни условия на труд.
Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители.
Да не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Да се провежда встъпителен, периодичен и извънреден инструктаж на работниците за което да се води регистър.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

№ Показател Означение Тежест
1. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева, с включен ДДС K1 75 %
2. Гаранционен срок за изпълнените СМР К2 15 %
3. Срок за изпълнение на поръчката, в календарни дни К3 10 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат свалени от интернет интернет адреса на профила на купувача или да се получат от деловодството на РЗОК -Ямбол. Дата на провеждане на откритото заседание на комисията: 13.03.2015г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015