Предметът на обществената поръчка включва: Инкасо и транспортиране на парични средства оформени във вид на ценни[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2015/publichna-pokana-0001.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва: Инкасо и транспортиране на парични средства оформени във вид на ценни пратки от обекти ,,А”, ,,Б” , ,,В”, ,,Г”, ,,Д” , ,,Е” до Централно инкасо и инкасиране и транспортиране на парични средства оформени във вид на ценни пратки от Централно инкасо до допълнително посочена от Възложителя банка в гр. Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Инкасо и транспортиране на парични средства оформени във вид на ценни пратки от обекти до Централно инкасо, както следва:
1. Инкасо от продажба на листови билети по постоянен График за инкасо и транспортиране на парични средства от обекти ,,А”, ,,Б” , ,,В”, който график ще бъде представен от Възложителя след подписване на договора с избрания за Изпълнител.
2. Инкасо от продажба на абонаментни карти по ежемесечно изготвян График за инкасо и транспортиране на парични средства от обекти ,,А”, ,,Б” , ,,В” , ,,Г”, ,,Д” , ,,Е”, който график ще бъде предоставян от Възложителя след подписване на договора с избрания за Изпълнител.
3. Инкасиране и транспортиране на парични средства оформени във вид на ценни пратки от определен обект до посочена банка, като Възложителя си запазва правото при нужда да променя и да посочва конкретното наименование на банката, до която следва да бъдат транспортирани паричните пратки за съответния месец.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Района на ,,Градски транспорт” – ЕАД – гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в публичната покана, техническите спецификации и документацията за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. Участниците задължително представят оферта за целия обект на поръчката. Участникът следва да представи приложени в офертата си за участие, документи в обхвата, посочен в чл.101в от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата поръчка. Участниците представят в ценовото си предложение крайна обща цена за обекта на обществената поръчка чрез публична покана, без включен ДДС (с включени всички разходи на участника за изпълнението на поръчката, включително стойността на доставяните услуги, осигуряване на специалисти, технически средства, транспорт, разходни материали, товарно-разтоварни дейности и др.). ДДС се начислява отделно. Посочените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна за целия срок на договора.
Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника. Повече информация относно изискванията за изпълнение на поръчката и другите условия за подготовка на офертата е посочена в документацията за участие, публикувана на сайта на дружеството www.gtvarna.com в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Ценови показател – Предлагана обща цена за инкасиране и транспортиране на парични средства.
2. Технически показател – Начин и срок за плащане на щетите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на всеки един кандидат за изпълнител трябва да отговаря на нормативната уредба, посочена в Глава 8,,а” от ЗОП. Допълнителна информация и документация за участие, съдържаща образци и документи, които са неразделна част от настоящата общественa поръчкa, възлагана чрез публична покана, са публикувани на сайта на дружеството www.gtvarna.com в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015