Предмет на обществената поръчка е “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министрество на околната среда и водите, бул. Княгиня Мария Луиза № 22, За: Теменужка Гаджанова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9406146, E-mail: tgadzhanova@moew.government.bg, Факс: 02 9807041Място/места за контакт: МОСВ, София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.moew.government.bg/..Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=106.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение на проект “Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС”, договор № 14-11-3/01.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.
Настоящата публична покана се открива в рамките на дейност 7 „Информация и публичност“ по проекта.
Дейностите включени в обхвата на поръчката са както следва:
1. Организация и провеждане на откриваща пресконференция с минимум 30 участници с цел популяризиране на проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
2. Организация и провеждане на закриваща пресконференция за минимум 30 души – представители на заинтересованите страни, гражданите и медиите с наемане на зала, оборудване и кафе пауза с цел популяризиране резултатите от изпълнение на проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
3. Изработка, печат и разпространение на информационни брошури / дипляни – 200 броя – с логото на ЕС, ЕСФ, ОПАК името и номера на договора съдържащи информация за проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и информация за изпълняваните дейности и резултати;
4. Подготовка на материал за публикуване в официалния сайт на МОСВ и на ИАОС за включените и изпълнени дейностите по проекта – на всеки три месеца – Материалите трябва да съдържат логото на ЕС, ЕСФ, ОПАК името и номера на договора, както и информация за проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняваните дейности и постигнати резултати;
5. Изработване и доставка на 100 комплекта материали (бележници, конферентни папки и химикали) за участниците в кръглата маса, обучението и закриващата конференция. Всички материали трябва да са с логото на ЕС, ЕСФ, ОПАК името и номера на договора съдържащи информация за проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
6. Подготовка и публикуване на материал за 3 бр. публикации в пресата – Материалите трябва да съдържат логото на ЕС, ЕСФ, ОПАК името и номера на договора, както и информация за проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняваните дейности и постигнати резултати;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000Описание:
Услуги, свързани с организирането на събития

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Организация и провеждане на откриваща пресконференция с минимум 30 участници.
2. Организация и провеждане на закриваща пресконференция за минимум 30 души.
3. Изработка, печат и разпространение на информационни брошури/дипляни – 200 броя.
4. Подготовка на материал за публикуване в официалния сайт на МОСВ и на ИАОС за включените и изпълнени дейностите по проекта – на всеки три месеца.
5. Изработване и доставка на 100 комплекта материали (бележници, конферентни папки и химикали) за участниците в кръглата маса, обучението и закриващата конференция.
6. Подготовка и публикуване на материал за 3 бр. публикации в пресата.
Всички материали трябва да са с логото на ЕС, ЕСФ, ОПАК името и номера на договора съдържащи информация за проекта и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4742 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, на място предложено от изпълнителя и одобрено от възложителя.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в информацията към публичната покана и могат да бъдат открити на интеренет адреса на Възложителя, в рубриката “Профила на купувача”, подраздел “Бюджет” http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=106 с предмет: “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение на проект “Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС”, договор № 14-11-3/01.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, отдел „Канцелария и обслужване на едно гише“.
2. Върху плика всеки участник записва „Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: “Обезпечаване на дейностите по информираност и публичност за нуждите на Министерство на околната среда и водите в изпълнение на проект “Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС”, договор № 14-11-3/01.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд”, като посочва уникалният номер на поръчката, посочен в публичната покана, своето наименование, пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
3. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.03.2015 г. в 11.00 часа, в сградата на Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.
Информация за публичната покана е налична на интеренет страницата на възложителя, в рубриката “Профила на купувача”, подраздел “Бюджет “: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=106

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015