43 ОУ “Христо Смирненски” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

43 ОУ Христо Смирненски, бул. „Сливница” № 45, За: Сергей Богачев, България 1309, София, Тел.: 02 8229276, E-mail: ou43@mail.bgМясто/места за контакт: София, район Илинден, бул. Сливница № 45Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.43ou.net.Адрес на профила на купувача: http://www.43ou.net.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

43 ОУ “Христо Смирненски” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от първи до четвърти клас в 43 ОУ „Христо Смирненски“ по Програма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училищата и учениците от I до IV клас“ на МОН“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15300000, 15500000, 15810000, 15850000Описание:
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Тестени изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът, класиран на първо място и определен за Изпълнител, трябва да доставя ежедневно всеки учебен ден, до 08:30ч., заявените от Възложителя брой закуски в 43 ОУ «Христо Смирненски», с адрес: гр. София, район „Илинден”, бул. „Сливница” № 45. Ориентировъчен брой ученици – 359 (триста петдесет и девет).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21540 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

43 ОУ „Христо Смирненски“, с адрес: гр. София, п.к. 1309, район „Илинден”, бул. „Сливница” № 45

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
1/ Всеки участник трябва да докаже наличието на опит в изпълнението на поръчки с идентичен/сходен предмет – участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) финансови години /2009г, 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимум 3 /три/ договора, всеки с предмет, идентичен/сходен с предмета на настоящата поръчка.
Забележка: под предмет „сходен” с предмета на обществената поръчка за целите на настоящата документация следва да се разбира доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове и/или други хранителни продукти за нуждите на училища, детски градини и/или други обекти.
Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация /информация/, съдържаща списък с договори, отговарящи на посочените условия, с приложени заверени копия на изпълнените договори и референции за тяхното изпълнение.
2/ Всеки участник трябва да разполага с минимум една собствена или наета складова база на територията на гр. София, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на помещението, в което ще бъде приготвяна/складирана храната за учениците и необходимите документи за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните.
3/ Всеки участник следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, регистриранo по надлежния ред. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем за МПС, чрез което ще се извършва доставката на приготвяната храна и регистрация от РЗИ по реда на 3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.
2. Възложителят не залага минимални изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за Възложителя предложение при максимален брой точки 100. Постъпилите оферти на участниците ще бъдат оценявани по следните показатели:
1. Предлагана цена /крайна цена за изпълнение на пълния обем на настоящата поръчка/ – тежест 50 %
2. Срок за отстраняване на установени несъответствия в количеството или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й /в часове/ – тежест 10 %
3. Технически възможности за изпълнение – тежест 40 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на възложителя: http://www.43ou.net, на телефон 02/822 92 76, както и на посочения по-горе адрес на възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015