Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен център VІ-София ЕООД, ул.Коньовица № 65, За: Елена Аврамова, България 1309, София, Тел.: 02 9213226, E-mail: toboia@abv.bg, Факс: 02 8223111Място/места за контакт: Диагностично консултативен център VІ-София ЕООДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//dkc6.org.Адрес на профила на купувача: http//dkc6.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90910000Описание:
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

дванадесет месеца

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на “Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към поръчката:
Изпълнението на поръчката е в съответствие с изискванията на изискванията на РЗИ и РИОСВ, съгласно указания на Възложителя и включва:
1. Разделно събиране и изхвърляне на кошчетата и санитарните кофи – ежедневно;
2. почистване на санитарните помещения – измиване и дезинфекция – ежедневно;
3. обезпрашаване и миене на подовите настилки – ежедневно;
4. обезпрашаване на мебели – ежедневно;
5. почистване на входните врати – ежедневно;
6. почистване на коридорните площи – ежедневно;
7. основно почистване, включващо машинно почистване на твърди подови настилки,измиване на прозорците, дограмите и щорите – на три месеца.
8. измиване на прилежащите площи пред сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София“ ЕООД;
Почистването се извършва с техника и материали на Изпълнителя, чиято цена е ще бъде включена в цената на договора

ІІ. Изисквания към кандидатите и съдържание на офертата:

Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията на Възложителя.
Всеки кандидат трябва да представи офертата си в посочения от възложителя срок.
Кандидатите/участниците /следва да представят в запечатан непрозрачен плик:
3.1.Списък на представените документи;
1.Удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено не по-рано от 6/шест/ месеца от крайната дата за подаване на оферти или Удостоверение от Агенцията по вписванията.
2.Копие от годишния финансов отчет за 2014г.
Други доказателства /по преценка на кандидата/
3.Списък на служителите /екипа/ на кандидата, които ще извършват услугата.
4.Списък на основните клиенти през последните три години, придружен от препоръки /референции/ за добро изпълнение /ако има такива/.
5. Работна програма с времеви график за извършване на услугата.
6.Документи, доказващи опит в почистването на лечебно заведение.
7.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП на кандидат или участник.
8.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП на кандидат или участник.

8. Ценово предложение / в отделен запечатан плик/

4.Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок на получаване на офертите.

5.Цена и начин на плащане:

5.1. Всеки кандидат трябва да предложи месечна цена на услугата и обща цена за 1 (една) година, без включен ДДС.
5.2. Предлаганата цена се образува от общата годишна крайна цена на услугата в лева, с включени всички разходи по нейното извършване, без ДДС за целия срок на договора – 12 месеца, за обекта на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015