Предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №40 „Проф. Г. Ангушев” – гр. София, СО – Район Триадица.“ Прогнозната[…]

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ №40 ПРОФ. Г. АНГУШЕВ, УЛ. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА №10, За: ВЕСЕЛИНА МОМЧИЛОВА ГЕОРГИЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, Тел.: 02 9581429, E-mail: cdg_40@abv.bgМясто/места за контакт: ЦДГ №40 ПРОФ. Г. АНГУШЕВ, УЛ. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА №10Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cdg40.deckagradina.info/.Адрес на профила на купувача: http://cdg40.deckagradina.info/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №40 „Проф. Г. Ангушев” – гр. София, СО – Район Триадица.“
Прогнозната стойност: 66 000,00 без ДДС.
Източник на финансиране: местен бюджет
Критерий за оценка: най-ниска цена
Срок за получаване на офертите: до 16:00 часа на 06.03.2015г.
Място за получаване на офертите: в деловодствотото на ЦДГ №40 „Проф. Г. Ангушев” на адрес гр. София, ул.”Метличина поляна” №10
Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.03.2015г. от 10:00 часа в сградата на ЦДГ №40 в 10:00 ч. на „Проф. Г. Ангушев”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ №40 ПРОФ. Г. АНГУШЕВ, УЛ. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА №1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КАЧЕНА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА САЙТА НА ЦДГ №40 ПРОФ. Г. АНГУШЕВ:
http://cdg40.deckagradina.info/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публичан покана е достъпна на сайта на ЦДГ №40 Д-р Ангушев в профил на купувача :
http://cdg40.deckagradina.info/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015