Описание и изисквания към предмета на поръчката. Предмета на поръчката включва: 1. Пластмасови съдове за неопасни[…]

BG-Съединение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Съединение, бул. 6-ти Септември №13, За: Антоанета Маринчешка, Р.България 4190, Съединение, Тел.: 0318 23956, E-mail: oba_saedinenie@abv.bg, Факс: 0318 23517Място/места за контакт: Община СъединениеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://saedinenie.org/?page_id=2528.Адрес на профила на купувача: http://saedinenie.org/?page_id=2664.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Описание и изисквания към предмета на поръчката. Предмета на поръчката включва:
1. Пластмасови съдове за неопасни битови отпадъци – нови и/или употребявани, с вместимост 140 л. – не по-малко от 400 бр., предназначени за събиране, временно съхранение и изсипване на неопасни битови отпадъци със сметосъбиращи машин и съгласно изискванията на БДС EN 840-1 или еквивалент.
Устойчиви на УВ радиация, ниска и висока атмосферна температура, с гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии, устойчиви на химически и биологически въздействия, произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
2. Пластмасови съдове за неопасни битови отпадъци –нови и/или употребявани, с вместимост 1,1 куб.м – не по-малко от 40 бр., Стандартно изпълнение със спирачки на две от колелата.
Въртящи се колела с диам. 200 мм; максимално препоръчително тегло на запълване 250/360 kg., съответствие с DIN 30 700 и UMI 9260 или еквивалентни по отношение на размерите, устойчиви на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие, гладка повърхност, непозволяваща залепването на нечистотии, произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613700Описание:
Кошове за отпадъци

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Общ брой пластмасови кофи 140 л. или еквивалентни – нови или употребявани – не по-малко от 400 бр.
2 Общ брой пластмасови контейнери с вместимост 1,1 м3 или еквивалентни – нови или употребявани – не по-малко от 40 бр.
3. Поради необходимостта на населението на територията на община Съединение от голям брой съдовете за неопасни битови отпадъци, Възложителят определя посочените по-горе минимални количества за доставка. Възложителят предоставя цяла сума, посочена в т.3 от настоящата заповед, като в зависимост от предложената единична цена за брой кофа респ.контейнер от участниците, количествата могат да бъдат завишени до изчерпване на предвидената сума.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29581 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Съединение

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Административни/законови/изисквания – Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за който са налице обстоятелствата посочени в чл. 47, ал.1, т.1, букви „а”,”б”, „в”, „г” и „д” и ал.5 от ЗОП. Изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, букви „а”,”б”, „в”, „г” и „д” се прилагат за лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
2. Доказване на административните изисквания – За доказване на обстоятелствата по т.1 участниците представят декларации.Декларация, за доказване на обс. По чл. 47, ал.5 от ЗОП се представя при сключване на договор, сучастника избран за изпълнител.
3. Участникът трябва да е извършил оглед на сметосъбираща техника на Община Съединение и техническото й съответствие с предложените от участника кофи и контейнери.
4. Изискванетопо т.3 се доказва с декларация за извършен оглед на сметосъбиращата техника на Община Съединение и техническото й съответствие с предложените от участника кофи и контейнери. Декларацията се представя в свободен текст.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата ще бъде качена на профила на купувача, от където ще може да бъде изтеглена безплатно.Основни финансови условия, начин на плащане : Поръчката се финансира от общинския бюджет. Плащането на заявеното количество стоки се извършва в срок от 3/три/работни дни след доставката, удостоверена със съответните документи и след представяне на фактура.. Срокът за изпълнение на поръчката е една година от датата на подписване на договор с участика, избран за изпълнител.Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката в случаите, когато е подадена само една оферта за участие, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.Когато не е подадена нито една оферта Възложителя възлага изпълнението по реда на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП.Възложителят сключва писмен договор по образец, с класиранията на първо място участник при условията посочени в чл. 101е от ЗОП.Отварянето на офертите ще се извърши на 12.03.2015г. от 09.00ч. в сградата на общинска администрация-гр. Съединение, бул. “6ти Септември” 13, заседателна зала.При промяна на датата, часа или мястото Възложителят е длъжен да публикува на профила на купувача съобщение за промяната. На заседанието могат да присъстват лицата по чл.68, ал. 3 от ЗОП. Работата на комисията е съгласно чл. 101г, ал. 2-4 от ЗОП.Срокът за валидност на офертите е 90 дни след датата, определена, като краен срок за подаване на офертите за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015