Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП-[…]

BG-Никопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие – Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол, ул.Васил Левски №27, За: инж. Светослав Ганчев, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034Място/места за контакт: гр.Никопол ул.Васил Левски №27Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150226mHKB4600615.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП- Държавно горско стопанство Никопол

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79110000Описание:
Юридически консултации и представителство

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Описание на адвокатските услуги:
1. текущо правно обслужване по въпроси от областите на търговско, трудово, осигурително, данъчно, административно, административно-наказателно право;
2. консултиране, подготовка и окомплектоване на документи за откриване на процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;
3. участие в комисия за провежданите процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ;
4. участие в срещи и преговори, за предоставяне при необходимост на устни правни консултации;
5. изготвяне на анализи и становища по правни въпроси; процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Държавно горско стопанство Никопол, гр.Никопол ул.”Васил Левски ” №27

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи: кандидатите е необходимо да представят следните документи:
1. Документ, издаден от Адвокатска колегия за продължителността на адвокатския стаж.
2. Копия от адвокатската карта със стикер за 2015г.
3. Препоръки или референции издадена от ДГС/ДЛС .
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и ал.5, т.1 от ЗОП – Приложение №1
5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2 от ЗОП – Приложение №2;
6. Декларация по чл.58, ал.1 от ЗОП – Приложение №3;
7. Декларации по чл.56, ал.1, т.8 и ал.2 и по чл.55, ал.5 от ЗОП– Приложения №4 и №4А;
8. Оферта по образец- Приложение №5 с крайна цена за обслужване;
9. Подписан и подпечатан проект на договор без нанесени цени в него- Приложение №6;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена – 80 точки
2. Търговска репутация – 20 точки
– Представил препоръка от ДГС /ДЛС на територията на СЗДП – 20 т.;
– Предоставил препоръка от ДГС/ДЛС извън територията на СЗДП- 0 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация относно поръчката може да се получи в деловодството на СЗДП ТП- Държавно горско стопанство Никопол ул.”Васил Левски” №27 или на сайта на СЗДП http://www.szdp.bg и профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015