Избор на Изпълнител за инженеринг за обект “Реконструкция, обновяване и подмяна на горивната база на в Специализирана[…]

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Перник, пл. Св.Иван Рилски №1А, За: инж.Славка Георгиева, РБългария 2300, Перник, Тел.: 076 684286, E-mail: sl.georgieva@pernik.bg, Факс: 076 603890Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на Изпълнител за инженеринг за обект “Реконструкция, обновяване и подмяна на горивната база на в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “ ЕООД гр.Перник.
• Изготвяне на технически проект, съгласно приложено техническо задание за проектиране. С проекта следва да се постигнат следните цели, предписани по проект Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация “ ЕООД гр.Перник:
– преустройство или замяна и настройка, с автоматизирано подаване на горивото и контрол на отоплителния процес
– Доставка, монтаж и настройка на 3 бр. нови водогрейни котли за изгаряне на пелети клас А и клас Б или чипс, костилки и биомаса, с максимална инсталирана мощност до 430 кW/бр., с автоматизирано подаване на горивото и контрол на отоплителния процес.
– Преустройство или подмяна на колекторните разпределители със съответната кранова арматура и помпени агрегати по отоплителните щрангове и тръбна разводка към бойлерите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50531100, 44620000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
Радиатори и котли за централно отопление и части за тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в публичната покана за провеждане на обществена поръчка, като максималната стойност за изпълнение на дейностите по поръчката е 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди ) без ДДС.
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло.При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в процедурата са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в техническите спецификации и документацията .
Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 101в от ЗОП и съгласно условията за участие.
Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
1. при който лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. лица които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
1. Участник в процедурата трябва да е изпълнил общо за последните 3 г., считано до датата на подаване на офертите, поне един договор/договори, сходни с предмета на обществената поръчка както следва: изпълнен минимум един договор с предмет, който включва Проектиране и/или реконструкция, обновяване и подмяна на топлоснабдителни съоръжения и отоплителни инсталации .
Обстоятелството се декларира със Справка за изпълнените договор/и с посочване на посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
Участникът представя списък на технически лица, в който да се включват:
• 1 Ръководител на екип с висше или средно специално образование и опит в изпълнение на подобни поръчки. Техническият ръководител трябва да е правоспособно лице , съгласно изискванията на чл.163а ал.2 от ЗУТ.
В инженерно–техническият състав и екипа от проектанти, ангажирани с изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум специалисти:
• 1 архитект
• 1 инженер конструктор
• 1 инженер “ОиВ” или топлотехника
• 1 електроинженер
Проектанти по съответните части следва да притежават Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП и удостоверение за ППП по интердисциплинарна част по Пожарна безопасност.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено общо от обединението.
При подаване на офертата участникът може да посочи коя част е конфиденциална.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценка – “Икономически най-изгодно предложение” с оглед на посочените по-долу показатели:
П1 – Предложена цена – обща стойност
П2 – Срок за изпълнение
П3 – Гаранционно обслужване на оборудването
В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
С min
К1 = 10 х —————–, където:
C n
-„10” е максималните точки по показателя ;
– „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
– „Cn ”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = К1 х 0,30, където:
– „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – “Срок за изпълнение” с максимален брой точки 10 точки и относително тегло в комплексната оценка – 0,40
Максималният брой точки получава офертата с предложения най-къс срок за изпълнение – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-късия предложен срок по следната формула:
С min
К2 = 10 х —————–, където:
C n
където:
Cmin – най-късия срок предложен от участник;
Сn – конкретен срок на всеки отделен участник.
Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = К2 х 0,40, където:
– „0,40” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – “Гаранционно обслужване”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло – 0,30.
Максималният брой точки получава офертaта, която е с предложени най-дълъг срок на гаранционния сервиз.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-късия предложен срок по следната формула:
C n
К3 = 10 х —————–, където:
С max
където:
Cmax – най-дългия срок на гаранционно обслужване предложен от участник;
Сn – конкретен срок на всеки отделен участник
Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 3 = К3 х 0,30 , където :
– „0,30” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците прилагат в офертата си за участие :
1.представяне на участника, което включва:
а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
б) декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП и
в)доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП
2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. доказателства за техническите възможности и/или квалификация , посочени в документацията за обществена поръчка;
4. техническо предложение за изпълнение на поръчката
5. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;
6.ценово предложение
7. списък на документи съдържащи се в офертата
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1 се представя в официален превод, а останалите документи , които са на чужд език, се представят и в превод.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Всички документи , които не са в оригинал , трябва да са подписани и заверени с подпис и свеж печат “вярно с оригинала”.
Място за подаване на офертите Община Перник , пл.”Св.Иван Рилски” №1А , Информационно административно обслужване.
Дата , място и час на отваряне на офертите: 10.03.2015 г. 10:00 ч.
При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Банковата сметка по която се превежда гаранцията е:
IBAN: BG 36CECB 9790 3360 8793 00
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД Перник
Максимален срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.
Срок на валидност на офертата : 60 дни.
Проектът трябвя да е изготвен в следните части:
– Архитектурна
– Конструктивна
– ОиВ
– Електрическа
– План по безопасност и здраве
– Пожарна безопасност
– План за управление на отпадъците
– КСС по всички части
Проектните разработки да се разработят във фаза технически проект, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.
Техническите проекти следва да бъдат изготвени от проектанти с ППП в съответствие с техническото задание за проектиране. Проектът да съдържа посочените части в заданието, както и количествено-стойностна сметка за всички
Обектът подлежи на приемане по реда на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.
След извършване на реконструкцията на котелното се изготвя технически и енергиен паспорт на сградата.
Участниците представят декларации че:
1. доставеното оборудване е ново и неупотребявано и е в текущата производствена листа на производителя.
2. гаранционният срок на оферираните от него изделия започва да тече, считано от датата на подписването на приемо предавателен протокол за извършен монтаж без забележки и протокол за извършване на 72-ва ч.проби
3. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя или негов официален представител вносител да разпространява предлаганото от него оборудване за територията на РБ.
4.Сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в тех.предложение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015