доставка на бои, креда и спрей за маркиране на дървесина[…]

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Шумен – ТП на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, гр. Шумен ул. Любен Каравелов № 28А, За: Ивайло Тодоров, РБ 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg, Факс: 054 800464Място/места за контакт: ДГС ШуменИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

доставка на бои, креда и спрей за маркиране на дървесина – за ЛФ 2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44810000, 44922100, 44800000Описание:
Бои
Креда
Бои, лакове и маджуни

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен срок за изпълнение на услугата – една година; подробна информация може да получите на “Профил на купувача” на интернет страницата на Възложителя – http://dgsshumen.dpshumen.bg/.
Участниците в процедурата, които представят оферти на стойност над одобреният максимален финансов ресурс за изпълнение на прогнозното количество на доставките-3000,00 лв. без ДДС, се отстраняват от последващо участие в настоящата процедура.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

адм.сграда на ТП “ДГС Шумен” – гр.Шумен, ул.”Л.Каравелов” №28А, Община Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробно описани в техническата спецификация към документацията по публичната покана, която е достъпна в “Профил на купувача” на интернет страницата на ТП “ДГС Шумен” – http://dgsshumen.dpshumen.bg/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове: за получаване на оферти – до 12.00ч. на 09.03.2015г.; за разглеждане на получените оферти – в 15:00 часа на 10.03.2015г. в административната сграда на поделението.
Допълнителна информация по поканата може да бъде получена от “Профил на купувача” на интернет страницата на ТП “ДГС Шумен” – http://dgsshumen.dpshumen.bg/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015