Денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на сградата на Националния дворец на децата в гр. София, бул. Ал.[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален дворец на децата, бул. Ал. Стамболийски № 191, За: Татяна Досева, Николай Кръстев, България 1309, София, Тел.: 02 9202317, E-mail: npc.bg@abv.bg, Факс: 02 9202327Място/места за контакт: София, бул. Ал. Стамболийски № 191Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.npc-bg.org.Адрес на профила на купувача: www.npc-bg.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на сградата на Националния дворец на децата в гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 191 на 24-часов режим най-малко от четирима охранители за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000, 79713000Описание:
Детективски и охранителни услуги
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на сградата на Националния дворец на децата в гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 191 на 24-часов режим най-малко от четирима охранители за срок от една година, осигуряваща спазване на установения пропусквателен режим, спазване на вътрешния ред, съгласно Правилника за вътрешния ред и предотвратяване на посегателства срещу имуществото, персонала и посетителите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, бул. Ал. Стамболийски № 191

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Денонощна физическа охрана на сградата на Националния дворец на децата на 24-часов режим на работа от най-малко четирима охранители, осигуряваща спазване на установения пропусквателен режим, спазване на вътрешния ред, съгласно Правилника за вътрешния ред и предотвратяване на посегателства срещу имуществото, персонала и посетителите в обекта; Участниците следва да са български или чуждестранни юридически или физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република България или по националното им законодателство, които имат правоспособност за извършване на съответния вид дейност по Закона за частната охранителна дейност; Технически възможности на участниците: Назначени действащи охранители потрудов договор (същото се доказва с приложена справка от НАП); Режимът на работа и сменността на охранителите да бъдат организирани в съответствие с Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Декларация, съдържаща списък на основните договори за услугата, обект на поръчката, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката и документи, удостоверяващи образованието, професионалната им квалификация; Охранителят е длъжен да следи на монитор, предоставен от НДД, охранителните камери, инсталирани от НДД.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015