Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” град Първомай, в това число: 1.[…]

BG-Първомай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГСС Васил Левски, ул. Братя Миладинови – север,53 а, За: Росица Тоскова Генова – директор, Марийка Гъделева – гл. счетоводител, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912Място/места за контакт: ул. Братя Миладинови – север,53 а,гр. ПървомайИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgss-vlevski.com/.Адрес на профила на купувача: http://pgss-vlevski.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” град Първомай, в това число:
1. Газьол за отопление – шифър по ЕКР 02144400045.
2. Дизелово гориво – шифър по ЕКР 02141000042.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134000, 09134210, 09134230Описание:
Газьол
Газьол (0,2)
Биодизел

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество до 38 000 литра, в това число:
І.До 23 000 литра газьол за отопление с технически характеристики:

1.Относително тегло – не по-голямо от 0,920 кг./л при 15 градуса целзий
2. Съдържание на сяра – не по-малко от 1 %.
3. Температура на течливост минус 10 градуса по целзий.
ІІ. До 15 000 литра биодизел Б6 с технически характеристики:
1.Относително тегло – не по-голямо от 0,840 кг./л при 15 градуса целзий
2. Съдържание на сяра – не по-малко от 1 %.
3. Температура на течливост минус 20 градуса по целзий.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГСС”Васил Левски” град Първомай

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения.
В случей, че участникът участва като обединение се представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено личето, което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата или да участва в процедурата едновременно самостоятелно и в обединение.Да представи доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката:
Транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от АБЯ / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/;
Да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;Да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват поръчката;Водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда заизвършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на АОК. удостоверенията, валидни за срока на доставката;Да се представи списъчен състав на персонала, преминал курс на обучение съгласно Глава IV , чл.29 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;Да представи сертификат за произход и качество на горивото, съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и сертификати,доказващи произхода и качеството на смазочните материали;
Съдържание на офертата: Всяка оферта трябва да съдържа:
(1)Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника– Образец № 9;
(2)Оферта – Образец № 1 – оригинал подписана и подпечатена;
(3)Представяне на участника – Образец № 2;
(4)Декларации за приемане условията в проекта на договора и поръчката – управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларациите по приложените образци към настоящата документацията (Образец № 3);
(5) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията (Образец – № 4);
(6) Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП (оригинал) –(Образец – № 5);
(7) Доказателства за упражняване на на професионална дейност по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП
(8) Документи, удостоверяващи технически възможности за извършване на доставка на горива.
(9)Документи, удостоверяващи квалификация на персонала, извършващ превоза на горива:
(10) Техническото предложение –(Образец № 6)– попълнено и подписано оригинал;
(11)Ценово предложение (Образец №7) – попълнено и подписано оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Критерий за определяне на изпълнител – икономическо най-изгодно предложение.
Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.
2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно следната формула:
КО = Ц + СД ,
където:
1.Ц -предложена крайна цена
2.СД – срок на доставка, след получаване на заявка от възложителя.
Изчисления по отделните показатели:

1.Ц = ( Цmin / Цi) х 80 т.
където :
Цmin – минимална предложена крайна цена (без включен ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най ниска цена.
Цi – предложена крайна цена (без включен ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
2.СД = (СД min / СД i) х 20
където:
СД min – предложен минимален срок на доставка съгласно Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок на доставка.
СД i – предложен срок на доставка,съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участвик е 100.

На първо място се класира участинкът, който получи най- голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Място, ден и час за разглеждане на предложенията – първия работен ден, след последния ден на получаване на офертите, от 11:00 часа в кабинета на главния счетоводител находящ се в учебния корпус на ПГСС „Васил Левски”, адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – север” № 53А.
2. Информация свързана с поръчката се получава от деловодството на училището: гр.Първомай, ул. Братя Миладинови-север,53а, всеки работен ден от 8.30 до 15.00 часа в 7-дневния срок от публикуване на поканата на профила на купувача или на интернет страницата на ПГСС”В.Левски” в раздел Профил на купувача.
3. Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на училището pgss-v.levski.com или получена от деловодството на адрес гр. Първомай, ул. Братя Миладинови – север, 53а.
4. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 8.30 до 15.00 часа
в деловодството на ПГСС”В.Левски”гр.Първомай.
5. Комисията от длъжностни лица,която да разгледат и класират получените оферти се определя със заповед на директора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015