Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Катя Павлова – Директор дирекция Европейско развитие Албена Добрева – гл. експерт отдел Обществени поръчки, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881767, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ruse-bg.eu/.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Поръчката е необходима за обезпечаването на дейности 5 – „Равен старт в детски градини и училища за деца в риск, чрез прилагане на интегриран подход“ и 6 – „Дейности насочени към създаване на нестандартна образователна среда с равностойното участие на родители и деца от рискови социални групи” от проекта.
Дейност 5 – равен старт в училище ще се изпълнява през цялата учебна година, като се работи с деца от целевите групи с цел постигане на образователните стандарти на предучилищната подготовка и подобряване тяхното отношение към ученето и училището. Ще се осъществяват дейности развиващи и подпомагащи общата/фината моторика на децата. Развитието на фината моторика е много важно в ранна детска възраст, преди постъпване в първи клас, защото правилното развитие на фината моторика води до правилно развитие на говора. За развитието на моториката на децата над 3 години, са подходящи пластилин, ножичка и гланцово блокче, флумастери и моливи, книжки за оцветяване и очертаване, топчета и карти, които изискват много добра концентрация, координация и сръчност, възпитаване в самоконтрол, детето само започва да вижда грешките си, без възрастния да ги посочи.
В рамките на Дейност 6 се предвижда към петте детски градини, предмет на проекта да се организират перманентни инициативи за приобщаване на рисковите групи деца към значими и за тях самите интеркултурни каузи – Пленер за деца „Български шевици и ромски колорити“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000Описание:
Принадлежности за офиса

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение №1
Посочената прогнозна стойност е без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4589 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия и изисквания има право да участва в обществената поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП.
Участникът следва да има опит в изпълнението на поне една доставка с еднакъв или сходен предмет. Под сходен предмет на поръчката следва да се разбира доставка на канцеларски материали или офис оборудване.

Доставката на канцеларските материали от определения изпълнител се извършва до адрес на Възложителя и се удостоверява с двустранно – подписан приемо-предавателен протокол. Канцеларските материали следва да се доставят в оригинални запечатани опаковки. Опаковките на доставените артикули следва да съдържат информация за датата на производство и срок на годност. Срокът на годност следва да е мин. 24 месеца.
Приложенията към настоящата покана са достъпни на Интернет адрес: www.ruse-bg-eu.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа:
1. Образец № 1 – Оферта;
2. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан;
3. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на ЕИК, управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес и лице определено за координатор по изпълнението;
4. Списък – декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; Участниците следва да притежават опит в изпълнението на поне една доставка с еднакъв или сходен предмет през последните три години. Под сходен предмет на поръчката следва да се разбира доставка на канцеларски материали или офис оборудване.
5. Техническо предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка/ Образец №2;
6. Ценово предложение/ Образец №3;
7. Декларация за срок на валидност на офертата/участникът следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да е не по – малко от 90 дни /деветдесет/ календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и адресирана до: Община Русе, гр. Русе, пл. “Свобода” 6, Информационен център гише “Обществени поръчки” за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 09.03.2015 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015