„Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по ул. „Христо Ботев”, ул. „Г. Димитров” и ул. „Кирил[…]

BG-Оряхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Оряхово, ул. Андрей Чапразов 15, За: Петя Широканска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 4703, E-mail: mail@oriahovo.bg, Факс: 09171 3371Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oriahovo.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.oriahovo.bg/index.php/obshtestveni-porachki/publichni-pokani.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по ул. „Христо Ботев”, ул. „Г. Димитров” и ул. „Кирил и Методий” в регулационните граници на с. Галово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45240000Описание:
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по ул. „Христо Ботев”, ул. „Г. Димитров” и ул. „Кирил и Методий” в регулационните граници на с. Галово”, съгласно работен проект и количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

261980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. „Христо Ботев”, ул. „Г. Димитров” и ул. „Кирил и Методий” в регулационните граници на с. Галово

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Количествената сметка, Работния проект и Указанията за подготовка на офертата към настоящата публична покана.
2. Изисквания към Участниците:
2.1. Участниците трябва да са изпълнявали строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.2. Участниците трябва да разполагат с най-малко следните технически лица за изпълнение на строителството:
•Ръководител на проекта – строителен инженер със специалност „ПГС/ССС” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 5 годишен опит в тази област.
•Инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 5 годишен опит в тази област.
•Инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 5 годишен опит в тази област.
•Технически ръководител на обекта – строителен инженер или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията.
•Специалист – координатор по безопасност и здраве, притежаващ документ за правоспособност, в съответствие с чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
•Специалист по контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
2.3. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване минимум:
Хидрочук-1бр.; Къртач-1бр.; Фугорез-1бр.; Храсторез-1бр.; Багер-1бр.; Самосвал-мин.2бр.; Булдозер-1бр.; Кофраж-мин.50м2.;
4. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008 в област аналогична на поръчката
5.Участниците трябва да притежават сертифицирана система за управление на околната среда по ISO14001:2004 в област аналогична на поръчката
6. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа по BS OHSAS 18001:2007 в област аналогична на поръчката
Забележка: Строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се счита (изграждане и/или укрепване и/или реконструкция на отводнителни съоръжения – канали)
При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 (П1) за оценка на предложението за изпълнение на поръчката :
Показател “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – максимално възможна оценка 100 точки, с относителна тежест в общата оценка Кт = 60%.
Показател 2 (П2) за оценка на предлаганата цена:
Показател „Предлагана цена” – максимално възможна оценка 100 точки, с относителна тежест в общата оценка Кт = 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Средствата, предвидени за финансиране изпълнението на предмета на обществената поръчка са предоставени по ПМС №180 от 3 юли 2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т.4.1.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Указанията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са посочени в указанията за подготовка на офертата към участниците и работния проект, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.03.2015 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на община Оряхово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015