Доставка на готова храна /обед и вечеря/ на пациентите на[…]

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД, местност Голо Бърдо, За: Йорданка Парлапанска, България 2307, Перник, Тел.: 0884 999626, E-mail: sbalbb_pernik@mail.bgМясто/места за контакт: Перник, м-т Голо БърдоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbalbb-pernik.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.sbalbb-pernik.bg/index.php/buyers-profile/spisak-publichni-pokani/36-2015-03-05-07-50-25.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на готова храна /обед и вечеря/ на пациентите на “СБАЛББ Перник” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на готова храна на база 22 000 хранодни за пациенти на СБАЛББ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на готова храна за пациентите на «СБАЛББ Перник»ЕООД. Цените трябва да бъдат посочвани с ДДС. Предлаганата цена е за един храноден, в която се включват всички разходи по доставката /транспортни и надценка/ до лечебното заведение. Цената на хляба трябва да е включена също в цената на храната за целия срок на договора. Храната трябва да се доставя ежедневно / два пъти на ден/ – обед и вечеря. Порциите трябва да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и специфичните потребности на хранещите се. Едното от ястията задължително е месно /пилешко, телешко, свинско или др./, а другото – постно. Храната трябва да се приготвя в деня на доставката. Тя трябва да бъде доставена непосредствено преди сервирането и. Обедът започва да се сервира в 11:45 , а вечерята в 17:15 часа.
В края на всеки месец, Изпълнителя на поръчката е длъжен да представи меню за следващия месец, за утвърждаване. Конкретния брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява предварително. Изпълнителят следва да съхранява и предоставя при необходимост документи за произход на вложените в храната продукти, както и контролна порция за срок от 36 часа. Изпълнителят се задължава да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни, да гарантира подмяна на приготвената храна при констатирани отклонения от качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска предложена цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да изтеглите от интернет страницата на лечебното заведение: www.sbalbb-pernik.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 0884999626, както и да бъдат заявени образците на документите, които участниците следва да представят заедно с офертите си.
Офертите трябва да съдържат следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;
2. Декларация от участниците, че са запознати с всички условия на поръчката и се задължават да ги спазват;
3. Документ от Агенцията по вписванията за ЕИК . Документа се представя с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия.
4. Декларация със срок на валидност на офертата;
5. Декларация за наличие/липса на подизпълнител. При наличие на подизпълнители списък на подизпълнителите и
Декларация от за съгласие за участие като подизпълнител;
6. Ценова оферта;
7. Доказателства за технически възможности:
• декларация за собствени и/или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти /доказано с Удостоверение за вписване в регистъра от РЗИ или Дирекция „Безопасност на храните“/;
Задължително изискване:
Да притежава минимум едно собствено и/или наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти /доказано с Удостоверение за вписване в регистъра от РЗИ или Дирекция „Безопасност на храните“/;
• регистрация съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните- доказва се с нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл.12, ал.8 от Закона за храните, BG номер – ветеринарен регистрационен номер и други разрешителни от РЗИ илиДирекция „Безопасност на храните“ в случай, че такива се изискват;
8.Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП;
9. Референции – минимум 3 броя;
10. Парафиран проекто-договор;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015