Избраният изпълнител трябва да: 1. изпълнява функцията на Строителен надзор съгласно ЗУТ, чл. 166 и 168 и подзаконовите[…]

BG-Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тервел, ул.Св.Св.Кирил и Методий 8, За: Дияна Илиева, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391Място/места за контакт: ул.Св.Св.Кирил и Методий 8Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tervel.bg.Адрес на профила на купувача: www.tervel.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избраният изпълнител трябва да:
1. изпълнява функцията на Строителен надзор съгласно ЗУТ, чл. 166 и 168 и подзаконовите актове;
2. контролира изпълнението на строително-монтажните работи, за да гарантира съответствието им с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации;
3. Като лицензирана фирма съгласно изискванията на ЗУТ, чл.166 и 168 по време на строително-монтажните работи да подготвя и подписва актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. завери Заповедната книга на строежа съобразно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ и писмено да уведоми Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда, в 7-дневен срок от заверката.
5. гарантира, че съставяните от Изпълнителя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и тестове отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Консултантът ще осигури квалифицирани специалисти по всички необходими проектни части, които да наблюдават и да подписват протоколите за изпълнените строително – монтажни работи;
6. окомплектова и внесе всички необходими документи за работата на приемателната комисия;
7. прегледа и одобри екзекутивните чертежи на Изпълнителя;
8. констатира наличие на остатъчни дефекти, да упражнява контрол за отстраняване на дефекти в строителството, описани в акт образец 15;
9. подготви документацията за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, в качеството на упълномощено от Възложителя лице, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Обектите, за които ще се изпълнява строителния надзор са:
1.’Изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево” (пета категория строеж съгласно Разрешение за строеж) ;
2.”Благоустрояване на кв.”Изгрев” в гр.Тервел – вертикална планировка“ (пета категория строеж съгласно Разрешение за строеж) ;3. «Основен ремонт на улица “Дочо Михайлов” в гр.Тервел» – (четвърта категория строеж съгласно Разрешение за строеж)
Документи, които трябва да представят участниците:
Участниците трябва да представят попълнени по образеца на възложителя (той от своя страна съобразен с обхвата на чл.101 в от ЗОП) ценово и техническо предложение. Всяка оферта трябва да съдържа още:
1.Декларация по чл.47,ал.1, т.1 – по образец на възложителя;
2.Декларация по чл.47, ал.5 – по образец на възложителя;
3.Декларация по чл.33, ал.4 – по образец на възложителя( ако участникът счита за приложими обстоятелствата, посочени в декларацията).
4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – служи за установяване на съответствието на участника със следното минимално изискване на възложителя: Участникът да е изпълнил през последните три години считано от датата на подаване на офертата най-малко две услуги, сходни с предмета на поръчката .
!Под услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка ще се приемат услуги за проектиране и/или строителен надзор при изпълнението на обекти, сходни с предмета на поръчката (обекти от благоустройствената инфраструктура – едно или няколко от следните: пътища, улици,сгради, междублокови пространства, паркинги, спортни площадки, паркове)
Документите да се поставят в запечатан непрозрачен плик. Офертите се получават на адреса посочен в раздел 1 на поканата. На плика трябва да бъде написано заглавието на поръчката , както и наименованието , факс и ел.адрес на участника.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71312000Описание:
Консултантски инженерни услуги в строителството

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.’Изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево” (пета категория строеж съгласно Разрешение за строеж) – Посредством комплекс от строително-монтажни и строително-ремонтни работи ще се преустроят сутерен и два етажа от необитаема двуетажна общинска сграда, ползвана в миналото като здравна служба.Преустройството засяга общо 286 кв.м.застроена площ, а дейностите са развити по части „Конструктивна”, „Архитектура”,”Вътрешни електроинсталации”, „ВиК”, „ОВК”, „Технология ”,“Енергийна ефективност“ „Пожарна безопасност” и „План за безопасност и здраве”. Устройват се три зони:-център за общински услуги , в който има две помещения ( обозначени като стая кмет и стая секретарка), коридор и санитарен възел;-център за социални услуги – с трапезария, разливочна,миялна , дневен център и санитарен възел;-амбулатория за личен лекар – с кабинет,манипулационна, чакалня и санитарен възел.Всяка от трите зони е със самостоятелен вход.Дейностите по строителството са съгласувани от РЗИ Добрич. Издадено е разрешение за строеж.Центърът за социални и общински услуги се изгражда на площ от 182 кв.м. в съществуваща общинска сграда.
Приблизителен бюджет за строителство: 158 000 лв. без ДДС.
2.”Благоустрояване на кв.”Изгрев” в гр.Тервел – вертикална планировка“ (пета категория строеж съгласно Разрешение за строеж) – изпълняват се строителни работи, чиято цел е да бъде благоустроено свободно междублоково пространство между жилищен панелен блок и улица ‘Хан Аспарух”. В свободното от застрояване пространство ще бъдат изградени 19 паркоместа, които ще бъдат достъпни посредством нова алея, изградена като продължение на съществуващата обслужваща паркинга пред блок “Здравец”. Улицата ще се изпълни с асфалтобетон върху основа от трошен камък, а паркинга – от тревобетонни плочи. Предвиден е тротоар пред паркинга. Тротоарът отвежда към входовете на жилищния блик. Като продължение и уширение на тротоара се ситуира рекреационна площадка. При строителството се запазват съществуващите годни дървесни видове.Общата площ на терена на интервенцията е 920 кв.м.Изграждат се 240 кв.м. паркоместа (19 бр.) от тревобетонни плочи, 62 кв.м. тротоар от циментови плочи, 470 кв. м. асфалтова алея, 300 м. нови бордюри.Поставя се една беседка, пергола, 4 кошчета и 1 барберкю.
Приблизителен бюджет за строителство : 66 000 лв.без ДДС

3. «Основен ремонт на улица “Дочо Михайлов” в гр.Тервел» – (четвърта категория строеж съгласно Разрешение за строеж)- Разкъртване на 1045,69 кв.м. стара компрометирана асфалтова настилка и направа на 1045,69 кв.м. нова такава.Полагане на 16 кв.м. хоризонтална маркировка, 0,67 кв.м. вертикална маркировка и поправяне на нивото на 3 бр. ревизионни шахти.
Приблизителен бюджет за строителство: 45 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Тервел и с.Попгруево в Община Тервел

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител трябва да:
1. изпълнява функцията на Строителен надзор съгласно ЗУТ, чл. 166 и 168 и подзаконовите актове;
2. контролира изпълнението на строително-монтажните работи, за да гарантира съответствието им с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации;
3. Като лицензирана фирма съгласно изискванията на ЗУТ, чл.166 и 168 по време на строително-монтажните работи да подготвя и подписва актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. завери Заповедната книга на строежа съобразно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ и писмено да уведоми Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда, в 7-дневен срок от заверката.
5. гарантира, че съставяните от Изпълнителя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и тестове отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Консултантът ще осигури квалифицирани специалисти по всички необходими проектни части, които да наблюдават и да подписват протоколите за изпълнените строително – монтажни работи;
6. окомплектова и внесе всички необходими документи за работата на приемателната комисия;
7. прегледа и одобри екзекутивните чертежи на Изпълнителя;
8. констатира наличие на остатъчни дефекти, да упражнява контрол за отстраняване на дефекти в строителството, описани в акт образец 15;
9. подготви документацията за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, в качеството на упълномощено от Възложителя лице, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще стане на11.03.2015 г., в 15:00 часа в зала 201 на Община Тервел.
Заседанието за отваряне на офертите е публично и се провежда по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015