„Реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция на Природен парк Врачански Балкан, ул. Иванка Ботева 1, За: Николай Ненчев, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 665849, E-mail: vratchanskybalkan@abv.bg, Факс: 092 665473Място/места за контакт: гр. Враца, ул. Иванка Ботева 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vr-balkan.net.Адрес на профила на купувача: http://vr-balkan.net/bg/protseduri-provezhdani-po-reda-na-zop/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер”, по проект № DIR-5113326-10-108 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-005 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката е реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер. Ще бъде извършена реконструкция и редизайн на малка училищна сграда на с. Очин дол за обурудване и обзавеждане на Младежки еколагер.
Пълното описание на СМР се съдържа в одобрената техническа спецификация налична на сайта на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

198542 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Мездра, с. Очиндол в у.п.и. I, кв. 12А.

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Мездра, с. Очиндол в у.п.и. I, кв. 12А.
2. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на СМР е до 4 календарни месеца, считано от датата на подписването на акт Образец 2 за откриване на строителната площадка.
3. Съдържание на офертата:
3.1. Техническо предложение – трябва да е изготвено съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи:
3.1. 1. данни за лицето, което прави предложението:
– за юридическите лица – наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.;
– за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.;
– за обединенията – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
3.1.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя;
3.2. Ценово предложение – трябва да е изготвено съгласно образец № 2 към указанията за участие и да включва следните елементи:
3.2.1.ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят 198541.66 без включен ДДС.
Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно посоченото в „Техническата спецификация” – приложение № 1 от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3.2.2.срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите;
3.3. Участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие, т. 6.3. “Изисквания за технически възможности” и посоченото в т. 6.4 от Указанията за участие.
3.4. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно.
3.5. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя и декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника, включително и от подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл. 47, ал.4 от ЗОП в случаите, в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.Участниците следва да имат изпълнен минимум един обект свързан със строителство на сгради през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Участникът определен за изпълнител се задължава да представи при подписване на договора за възлагане на поръчката валидни застрахователни полици (копия, заверени от Изпълнителя), във връзка със застраховането по чл.171 от ЗУТ (по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 2004 г.) и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.
Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):
Показатели:
K1 – Цена за изпълнение: тежест 40
K2 – Организация за изпълнение на СМР: тежест 60
Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите К1 и К2.
Комплексна оценка (КО) = К1 + К2
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.
Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:
К1 – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест K1- 40 т.
Оценката се получава по формулата
К1 = минимална предложена цена х 40
цена, предложена от участника
Оценката по К1 се определя на базата на предложените цени – обща цена в лева без ДДС за изпълнение на СМР.

К2 – Организация за изпълнение на СМР – тежест 60 т.
Оценката се получава по формулата
К2 = Т1+Т2+Т3 където: 1.Технологична последователност на строителните процеси – Т1 – максимално 20 точки
2.Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете – Т2 – максимално 20 точки
3.Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3 – максимално 20 точки.
Важно! В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки показател, поставени в методиката за оценка и в публичната покана като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като всеки един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Средноаритметичният брой получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа оценка.
Подробно описание на отделните показатели от методиката за оценка на офертите е налично на сайта на Възложителя – http://vr-balkan.net/bg/protseduri-provezhdani-po-reda-na-zop/

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането.
Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис “вярно с оригинала”, подпис на лицето, което представлява участника и печат (в случай, че участникът разполага с такъв).

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.03.2015 г. от 12:00 часа в сградата на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”, гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
Допълнителна информация – Техническите спецификации и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя – http://vr-balkan.net/bg/protseduri-provezhdani-po-reda-na-zop/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015