Доставка на разнообразни хранителни продукти и напитки за потребностите на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” за срок[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по туризъм ”Проф. д-р Асен Златаров”, бул. ”Стефан Стамболов” № 53, За: Николай Димитров, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 545903, E-mail: toh_bs@abv.bg, Факс: 056 545903Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgtbs.com.Адрес на профила на купувача: http://www.pgtbs.com/poruchki.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на разнообразни хранителни продукти и напитки за потребностите на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” за срок 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15842000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Шоколадови и захарни изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодична доставка на хранителни продукти и напитки за потребностите на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” с количества и видове, описани в документацията. Прогнозната стойност е без вкл. ДДС. Финансиране- бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 53

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи Справка-декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът следва да е изпълнил поне три договора за доставка, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка.
Гаранция за изпълнение- 3 % от стойността на договора. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят заплаща на Изпълнителя обща цена, която включва и транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката. Единичните цени, на база на които е сформирана цената по договора, са посочени в ценовата оферта на Изпълнителя. Възложителят заплаща стойността на всяка отделна доставка в срок от 10 работни дни, след представяне от Изпълнителя на приемо- предавателен протокол и оригинална фактура.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” в “Профил на купувача”. Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение, 3./ Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик, надписан, 4./ Срок на валидност на офертата.5/ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Участниците следва да представят копие от документа за регистрация и от удостоверение за актуално състояние, или посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност.Офертата следва да съдържа списък на приложените документи. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на ПГТ: гр. Бургас 8000, бул. “Ст. Стамболов” № 53, в запечетан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес, в срок до 09.03.2015 г. 16.00 часа. Дата и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите, подадени за участие в процедурата, ще се проведе на 10.03.2015 г. от 15.00 часа в сградата на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров”, бул. “Стефан Стамболов” №53. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица, съгласно чл. 101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015