Разширение и поддръжка на системи за контрол на достъпа[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Летище Варна, За: Петранка Костова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 573305, E-mail: petranka.kostova@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://fraport-bulgaria.com/.Адрес на профила на купувача: http://zop.fraport-bulgaria.com//vieworder.php?id=cd755e36-bbfa-11e4-9aca-001cc4bee2fc.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разширение и поддръжка на системи за контрол на достъпа на летище Варна и летище Бургас

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42961100Описание:
Система за контрол на достъп

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на тази поръчка е разширение и поддръжка на системи за контрол на достъпа на летище Варна и летище Бургас. Системите за контрол на достъпа на летище Бургас и летище Варна са предназначени да осигурят автоматизиран пропускателен режим на критични входно-изходни точки за служители на компанията, ГПУ, Митница, контрагенти по договори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Летище Варна и Летище Бургас

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника (по образец) – с посочени подизпълнители и срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подаването й.
2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнение през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (най-малко 2 лица за контакт от фирма), заедно с доказателство за извършената доставка, удостоверяващи покриване на минималните изисквания за опит на участника.
Минимални изисквания за опит на участниците:
Участниците трябва да имат опит в изпълнението на проекти, включващи системи за контрол на достъпа на фирма Paxton Systems – най-малко 2 (два) проекта през последните 3 (три) години.
3. CE декларация за съответствие на материалите, които участника предвижда да достави и монтира при изпълнение предмета на поръчката.
4. Сертификати (технически спецификации или други документи, издадени от трети лица – производител, акредитирани лица за управление на качеството), удостоверяващи съответствието на предвижданите за влагане компоненти (контролери, четци, заключващи механизми и др.) с изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.
Минимални изисквания:
Предвижданите за доставка и монтаж компоненти за изпълнение предмета на поръчката трябва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническото задание.
5. Техническо предложение.
Изисквания на Възложителя към съдържанието на офертата в частта й – „Техническо предложение”:
Участникът следва да представи Предложение за реализирането на всички работи и дейности по Количествената сметка за изпълнение предмета на конкретна поръчка. Предложението следва да включва описание на технологичната последователност на доставките и дейностите, както и характеристики на консумативите и материалите, които участника предвижда да вложи при изпълнение предмета на поръчката по отделните подобекти, посочени в количествена сметка.
Техническото предложение следва да съдържа и:
Гаранционен срок на доставените и монтирани консумативи – следва да е не по-кратък от три години, считано от деня на подписване на приемо-предавателния протокол.
Декларация за реакция в непрекъснат режим на работа 24 часа не по-късно от 3 часа (свободен текст);
Срок за изпълнение в календарни дни на дейностите по подобекти съгласно Количествената сметка.
6. Декларация за извършен оглед на обектите (по образец). Участниците следва задължително да извършат оглед на обектите и да се запознаят подробно с техническото задание, количествената сметка и приложените чертежи и детайли. В декларацията за запознаване с условията на обекта и заданието трябва да бъде посочен представителя на Възложителя, в присъствието на който е извършен огледа, който от своя страна удостоверява верността на заявените обстоятелства с подпис.
Забележка: Обектите се намират в охраняема зона, поради което е необходимо издаването на временен пропуск на стойност 25 лева /за сметка на Участника/.
7. Ценово предложение (по образец) с единични цени за всяка от дейностите и обща цена за изпълнение на цялата поръчка в лева без ДДС.
8. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора (свободен текст)
9. Декларация за конфиденциалност (свободен текст – в случай, че е приложимо) -На основание чл.33, ал.4 ЗОП при подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да бъдат изпратени на адрес: гр. Варна, летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, терминал 3, ет. 1, отдел „ПОРЪЧКИ”, на вниманието на Петранка Костова. Срокът за получаване на офертите е до 15:00 часа на 09.03.2015г. Получените оферти ще се отворят по реда на чл.68, ал.3 ЗОП на 09.03.2015г., от 15:30 часа в заседателна зала на отдел „Поръчки“, Терминал 3, Летище Варна.
Лица за контакт и допълнителна информация:
– за получаване на допълнителна информация относно проекта, разяснения по техническото задание и извършване на огледи – Ивелин Иванов – началник отдел „ИТ“, тел.: 052 573 280, e-mail: ivelin.ivanov@fraport-bulgaria.com
– за условията по провеждане на процедурата: Петранка Костова – Заместник-началник Отдел „Поръчки” – тел.: 052 573 305, факс: 052 500 858, моб.тел. 0886 837 960, e-mail: petranka.kostova@fraport-bulgaria.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015