1. Поръчката включва извършването на следните видове дейности: 1.1. Дезинсекция – включва дейности по аерозолни[…]

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова; Елеонора Иванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311; 046 681308, E-mail: mkar435@gmail.com,, Факс: 046 662247Място/места за контакт: Община ЯмболИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg..Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/99.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Поръчката включва извършването на следните видове дейности:
1.1. Дезинсекция – включва дейности по аерозолни обработки на улици, паркове, междублокови пространства, водни площи по поречието на р. Тунджа срещу летящите форми на комарите и срещу пълзящи насекоми /бълхи, хлебарки, мравки/.
1.2. Дезакаризация – включва дейности относно обработване на детски заведения, детски кътове и площадки, зелени площи, междублокови пространства, терени определени за разходка на кучета и други, срещу кърлежи.
1.3. Дезинфекция – включва дейности относно третиране на улици, дворове и жилищни площи.
1.4. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински площадки за игра.
1.5. Дератизация – включва дейности относно полева и канална обработка срещу вредни гризачи.
1.6. Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения в общински обекти” /обработка срещу битови насекоми и вредни гризачи на складове, кухненски и други помещения в „Детски ясли и детска кухня”, ОП „Комунални и обредни дейности”, ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, ОП „Паркове и зони за отдих”, “Комплекс за социални услуги за деца и възрастни”, ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, „Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – ДСХ и ДСП”, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за хора с умствени увреждания/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000, 90921000, 90922000, 90923000Описание:
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Услуги по унищожаване на насекоми и други паразити
Услуги по унищожаване на гризачи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. За извършването на всяка от дейностите предмет на публичната покана ежемесечно се изготвя и утвърждава график за извършването им, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възлага допълнителни количества от съответната дейност или отпадане на количества в зависимост от реалните си нужди. Графиците се изготвят от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица до 25 – о число на предходния месец и се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за запознаване и изпълнение.
2. При възникнала инцидентна нужда от възлагане на определен вид дейност преди изготвяне и утвърждаване на графиците по т.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вида и количеството на подлежащите на изпълнение дейности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания:Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чужд. физическо или юридическо лице /ЮЛ/, както и обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя.1.1.Обединения:В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава участниците в Обединението сключват договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен представляващия член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;изпълнението на договора, вкл. плащанията, са отговорност на представляващия член на обединението; всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 1.2.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 1.3.Изисквания към участниците съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП:Отстранява се от участие в обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.2.Специф. изисквания: 2.1. Да се спазват изискванията, заложени в Наредба № 3/ 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 2.2. Дезинсекцията срещу вредители на открити площи, както и дезакаризация на зелени площи да се извършва при наличие на благоприятни метеорологични условия и да се провежда в часови диапазон, съобразени с изискванията на Наредба № 5/ 05.04.2004г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр. 47/ 2004г., изм. ДВ, бр, 82 /2008г.);2.3. Третирането срещу съответния вредител да се проведе във възможно най- кратки срокове, с оглед на ефективната борба с тях;2.4. Да се спазят изискванията за законод., касаещи опазването на околната среда, както и здравето и живота на хората и животните.2.5. Ръководителят на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации организира, контролира и носи отговорност за провеждането им.2.6. Третирането с инсектициди срещу съответния вредител да се проведе във възможно най- кратки срокове, с оглед ефективната борба с тях;2.7. ДДД – обработки да се извършват с високоефективна техника и с биоциди, разрешени за пускане на пазара в Република България и ЕС.3.Мин. изисквания за техн.възможности: 3.1.Участникът да е участвал в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата;Заб.: Под „предмет предмета на публичната покана” следва да се разбират всички услуги, свързани с извършването на дейности по дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни услуги. Участникът следва да докаже, че е извършвал всяка една от посочените дейности, а именно дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъчници, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата.3.2. Участникът да разполага с мин. 10 специалисти притежаващи правосп. за изпълнител за извършване на дейностите, съгл. чл.7,ал.3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването /МЗ/, както следва:- мин. 1 ръководител на ДДД дейност, притежаващ правосп. за ръководител за извършване на дейностите; – мин. едно лице, отговарящо за контрола на качеството; мин. 8 /осем/ дезинфектори, притежаващи правосп. за изв. на дейностите. Продължава в раздел Доп. информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател 1 – Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки – 100т. се оценява офертата, която предлага най – ниско възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените единични цени на залегналите дейности. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най-малък бюджетен разход за възложителя. Предложенията се оценяват по следната формула, като най – доброто предложение получава 100 т.:Показателят включва седем подпоказателя, отразяващи цените за отделните видове дейности- дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол,прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти.
2. Показател 2 – М – Методология за изпълнението на поръчката – максималната стойност по този показател е 100 , като същият е сборен показател и включва два подпоказателя:
Подпоказател А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ с максимална стойност 60 т.
Подпоказател Б УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА с максимална стойност 40 т.
3.Формула за определяне на краен коефициент ”К”
К = Ц х 40 % + М х 60 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел “Изисквания за изпълнение на поръчката”:3.3. Участникът да разполага с мин. две лица, притежаващи свидетелство за обучение по дезинфекция на открити и закрити детски площадки и пясъчници и съпътстващи дезинсекционни и дератизационни дейности от НЦЗПБ.3.4. Участникът да е сертифициран по межд. стандарти за качество, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд – ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни, със задължителен мин. обхват: извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.Заб. 1: Сертификатите по т.3.4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Заб. 2: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, за опазване на околната среда и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
3.5. Мин. техн. оборудване с което трябва да разполага участника, доказано със списък – декларация, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето/на лизинг:- специализирани автомобили, с висока проходимост – 4 (четири) бр.;- генератори за топъл аерозол за мащабни третирания – 2 (два) бр.;- генератори за студен аерозол /УЛВ/ за мащабни третирания– 2 (два) бр.;- моторни пръскачки за влажна дезинсекция – 8 (осем) бр.оригинал) или от изрично упълномощен негов представител.
Изискуеми документи:1. Оферта по Образец;2. Нотар. заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.3. Данни за лицето, което прави предложението – посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /свободен текст/Пояснение: В случай, че участникът е обединение документите се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, вклЛ в обединението;4. Списък по чл.51, ал.1 т.1 от ЗОП;5. Удостоверения /доказателства за извършената услуга/с информация за стойността, датата на изпълнението, както и дали услугата е изпълнена професионално/качествено, както и данни за предмета на услугата и описание на основните дейности, която последната обхваща.6.Списък с данни за служителите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на предмета на публичната покана;7.Декларация за техн. оборудване;8.Заверени копия от валидни сертификати ISO 9001:2014, ISO 14001:2008 и OHSAS 18001:2007;9.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;10. Декларация по чл. 56, ал. 1 т.8 от ЗОП. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители, към офертата се представя Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.11.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП;12.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор;13.Техническо предложение; 14.Ценово предложение.15.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
Място и срок за подаване на офертите за участие:Сградата на Община Ямбол,Център за услуги и информация, ул. «Г. С. Раковски» № 7, България 8600, Ямбол, Тел.:046681103.Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 часа на 18.03.2015 г. Място,дата и час на отваряне на офертите: стая № 203, в сградата на Община Ямбол от 11.00 ч. на 19.03.2015 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015