Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно събрание на Република България, пл. Народно събрание № 2, За: Владимир Дойчинов, Мая Вълканова, Република България 1169, София, Тел.: 02 9393050; 02 9392382, E-mail: maia@parliament.bg, Факс: 02 9873113Място/места за контакт: дирекция Информационни и комуникационни системиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parliament.bg.Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/239.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323100Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание” № 2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Поръчката включва осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за гласуване (в т.ч. труд, резервни части и компоненти, транспорт, лицензи за софтуера, обучение при необходимост и др.), със следните компоненти:
а) софтуерна система
– Сървър на приложението (компютърна система за управление);
– Клиентски модули (за оператора, за управление на пултовете и за екраните);
б) пултове
– Пулт за гласуване с биометричен датчик – 270 броя;
– firmware на пултовете за гласуване; софтуер за управление и наблюдение AT-AlliedView-EMSPlugIN;
– Опорен комутатор AT-x900-24XT – с резервирано захранване, стекиращ модул и стекиращ кабел – 2 броя;
– Комутатор за пултове AT-8000S/24 POE – 17 броя;
в) компютърен хардуер
– Сървър NEC Express 5800 за изграждане на клъстер – 2 броя;
– Резервиран дисков масив NEC D1-10 – 1 брой;
– Специален LCD дисплей – 1 брой;
– KVM превключвател, разпределител, видео сплитери, VGA кабели – 1 брой;
– Операторска станция с видеокарта за до 4 монитора – 1 брой;
– Операторска станция, станция за управление на дисплей NEC PowerMate – 2 броя;
– LCD Дисплей NEC Lx – 3 броя;
– LCD Дисплей 17″ – 3 броя;
– екрани за визуализиране на резултатите от гласуването – 2 броя;
– UPS AEG 10kVA, OnLine, 3ph./1ph., battery block 1.100, SNMP – 1 брой
Пълното описаниe на предмета на поръчката е дадено в т. 1 и 2 от “Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка”.
2. Офертата се изготвя в съответствие с образеца на оферта, приложен към “Допълнителна информация и документи, свързани с обществената поръчка” и е със следното съдържание:
2.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съдържащо описание на дейностите, включени в услугата и нейните характеристики.
2.2. Ценово предложение, съдържащо предложената от участника месечна цена за извънгаранционна поддръжка, посочена в лева без ДДС. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка не може да надхвърля сумата от 61 400 (шестдесет и една хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Плащането на месечната цена се извършва в български лева, по банков път, до пето число на месеца, следващ този, за който е дължима, срещу представена фактура по посочена от изпълнителя банкова сметка.
Към офертата задължително се прилагат, изчерпателно описани, и документите за участие, посочени в т. 5 от “Допълнителната информация и документи, свързани с обществената поръчка”.
3. Изисквания към участниците:
3.1.Да имат валиден сертификат за качество ISO 9001 или еквивалентен с обхват на сертификация разработване на софтуерни продукти.
3.2. Да са сертифицирани по стандарта ISO 27000 (или еквивалент) за системи за управление на информационна сигурност.
3.3. Да са сертифицирани по стандарта ISO 20000 (или еквивалент) за информационни технологии – управление на услугите.
3.4. Да притежават необходимите лицензи за работа с MS Windows Server 2003 и MS SQL Server 2005, използвани при разработката на системата за гласуване.
3.5. Да разполагат със сервизна база на територията на гр. София.
3.6. Да разполагат с минимум 5 (пет) програмисти, сертифицирани по Microsoft и администриране на SQL бази данни.
4. Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички оференти и е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.
5. Участниците в обществената поръчка задължително извършват оглед на Пленарна зала и системата за гласуване в сградата на Народното събрание в гр.София, пл. „Народно събрание” № 2, и при поискване може да бъде предоставена допълнителна информация за системата за гласуване. Огледът се извърша съгласно Правилата за вътрешния ред на Народното събрание, в срок до 16.03.2015 г., във време, когато няма пленарно заседание. Датата и часът се съгласуват предварително на телефон: 02 939-23-82.
6. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от сключване на договора за възлагането й.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка, с тежест 60 %
2. Предлагана цена, с тежест 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителната информация и документите, необходими за участие в обществената поръчка, се получават всеки работен ден до 16.03.2015 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: Народно събрание на РБ, София, пл. “Княз Александър I” № 1, на IV ет., стая 405а, тел.: 02/939-24-50 и 02/939-30-69. При поискване възложителят изпраща горепосочените документи по пощата. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание” № 2, отдел „Обща канцелария”-деловодство, тел. 02/939-23-71, до 16:00 ч. на 16.03.2015 г. Върху плика задължително се поставя надпис: „Оферта за участие в обществена поръчка с предмет извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели” и се посочват фирмата на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите ще бъдат отворени на 17.03.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. “Кн. Александър I” № 1, първи етаж, зала 132. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015