Предметът на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите[…]

BG-Брезник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезник, ул. Елена Георгиева №16, За: Иван Здравков Ковачев, Р.България 2360, Брезник, Тел.: 07751 2514, E-mail: obshtina_breznik@abv.bg, Факс: 07751 3845Място/места за контакт: Дирекция ТСУ и ЕИИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.breznik.info.Адрес на профила на купувача: http://www.breznik.info/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=123.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Брезник по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1 Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 1, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник;
Обособена позиция №2 Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 2, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник;
Обособена позиция №3 Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 3, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник;
Обособена позиция №4 Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 4, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник”.
Предметът на поръчката предвижда извършване на следните услуги:
1. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ, ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за:
а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;
б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;
в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;
г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.
В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания.
Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите.
2.Обследвания за енергийна ефективност на сградите.
Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” от ЗЕЕ и при условията и по реда, определени от Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71250000Описание:
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката по отделните обособени позиции вкключва:
1.Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сградите.
2.Обследвания за енергийна ефективност на сградите.
Максималният финансов ресурс за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура е 65502.85 лева (шестдесет и пет хиляди, петстотин и два лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, като прогнозната максимална стойност на обособените позиции е както следва:
Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 1, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник – 16 313.50 лв. (шестнадесет хиляди, триста и тринадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС;
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 2, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник – 16 329.30 лв. (шестнадесет хиляди, триста двадесет и девет лева и тридесет стотинки) без ДДС;
Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 3, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник – 16 562.35 лв. (шестнадесет хиляди, петстотин шестдесет и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС;
Обособена позиция №4: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Цвета Лумбарова” блок 4, вх. „А” и „Б”, гр. Брезник – 16 297.70 лв. (шестнадесет хиляди, двеста деветдесет и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65503 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Брезник, Община Брезник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка участника следва да отговаря на следните условия:
1. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му не по-малко от 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга.
Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец №4.
2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация:
2.1. Изготвянето на технически паспорти на сгради се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалент. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е консултант, се посочват включените в състава му физически лица, упражняващи технически контрол по отделни части, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
В декларация се посочват поименно лицата, които ще съставят отделните части на техническия паспорт по следните части: Част “Конструкции”; Част “ВиК”; Част “Електро”; Част “ОВиК”; Част “Архитектура”; Част „Пожарна безопасност”. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е екип от проектанти, в качеството им на физически лица, в състава им следва да са включени проектанти с пълна проектантска правоспособност и правоспособен архитект, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, по следните части: Част “Конструкции”; Част “ВиК”; Част “Електро”; Част “ОВиК”; Част “Архитектура”; Част „Пожарна безопасност”.
Участникът следва да предложи екип включващ специалист по съответната част:
Част “Архитектура” – 1 архитект;
Част “Конструкции” – 1 инженер;
Част “ВиК” – 1 инженер;
Част “Електро”- 1 инженер;
Част “Отопление, вентилация и Климатизация” – 1 инженер;
Част „Пожарна безопасност” – 1 експерт;
Ръководител екип следва да бъде експерт част „Архитектура“;
2.2. За обследването на енергийната ефективност следва да се извърши от оправомощени за това лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да притежават издадени, валидни удостоверения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В декларация се посочват поименно лицата, които ще извършват енергийното обследване. За изпълнение на услугата участникът следва да притежава собствен или нает екип, който е част от вписаните в удостоверението по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ лица, както следва:
Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника” – 1 брой;
Архитект или инженер-конструктор – 1 брой;
Електроинженер – 1 брой.
Ръководител екип следва да бъде експерт част „ОВиК “.
Съответствието с поставеното изискване по т. 2..2 се доказва с представянето на Декларация-списък, съдържаща списък на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с декларации за ангажираност на експертите – Образец №5;
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, едни и същи експерти могат да съвместяват длъжностите в повече от една обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: гр.Брезник, ул.„Елена Георгиева” №16, Деловодство стая № 20, етаж втори на административната сграда на Община Брезник.
Отварянето на офертите ще се извърши на 19.03.2015 година в 10:00 часа в Административната сграда на община Брезник – гр.Брезник, ул.”Елена Георгиева” №16.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето (съгласно чл. 101г, ал. 3, вр. чл. 68, ал. 3 ЗОП).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015