Избраният изпълнител следва да извърши дизайн,доставка и монтаж на 1 бр. информационна табела за осигуряване на[…]

BG-Сапарева баня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сапарева баня, ул. Германея № 1, За: инж. Васил Маргин, Република България 2650, Сапарева баня, Тел.: 0707 23378, E-mail: sap_oba@abv.bg, Факс: 0707 23480Място/места за контакт: Общинска администрацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.saparevabanya.bg.Адрес на профила на купувача: http://saparevabanya.bg/pages/mid/81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избраният изпълнител следва да извърши дизайн,доставка и монтаж на 1 бр. информационна табела за осигуряване на информираност при реализацията на проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня” мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”,съгласно изискванията на Наредба 25/2008г.на МЗХ.

Табелата трябва да съдържа описание на проекта, знамето на ЕС, националното знаме на РБългария, както и думите: „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони” и да бъде изработена съгласно техническите параметри,подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34924000Описание:
Табели с променлив текст

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой информационна табела.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес :Община Сапарева баня ,гр.Сапарева баня , п. к. 2650, ул. „Германея” № 1. Върху плика, участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на предмета на процедурата;Върху плика се поставя следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.Съдържание на офертата:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;2. Представяне на участника (по образец №1); 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( образец №2);4. Техническо предложение (образец №3);5. Ценово предложение (по образец №4); Предложенията на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност. Предложената офертна цена трябва да е в лева без ДДС. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие.6.Парафиран на всяка страница проект на договор (по образец №5); 7.Доказателства за техническите възможности и квалификация. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:През последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата, участникът да е изпълнил договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (осигуряване на информираност или рекламна дейност, или доставка, изработка и монтаж на информационни табели и билбордове) на обща стойност не по-малко от 600 (шестстотин) лева без ДДС.Доказва се със Списък на извършените доставки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение), сходни с предмета на обществената поръчка – Образец № 6, с посочване на стойностите, датите и получателите. За посочените договори на стойност от които сборно се получава минимум 600 (шесттотин) лева без ДДС, трябва да се представят доказателства за извършената доставка: Удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган ,или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Забележка: Списъкът трябва да съдържа само изпълнените доставки през посочения период; изпълнените предходни обекти трябва да бъдат посочени само в годината на започване. За изпълнение на настоящата поръчка кандидатът трябва да предложи минимум един експерт-магистър с най-малко 5 години опит в рекламата или изработка, доставка и монтаж на информационни табели и билбордове ; Доказва се със: Списък на техническите лица (Образец № 7),в който се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители.Към списъка се прилагат и декларации по Образец № 9 от лицата посочени в него, че са на разположение.Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен.При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Технически показатели – Т – тежест 40 %
1.1 Срок за изпълнение – Ср – 20 %
1.2 Гаранционен срок – Гср – 20 %
2. Предлагана цена – Ф – тежест 60 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В процеса на разглеждане и оценка на офертите, длъжностните лица по чл. 101г, ал. 1, прилагат съответно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.Отваряне на офертите – 25.03.2015г. от 10:00 часа в залата на общински съвет при община Сапарева баня,етаж 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015