Доставка на перилни и почистващи препарати и консумативи за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни[…]

BG-Горна Оряховица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, За: Йоана Петкова – младши експерт Обществени поръчки, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60501, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.g-oryahovica.org/.Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/85/3606.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на перилни и почистващи препарати и консумативи за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет.
Перилните и почистващите препарати и консумативи се доставят регулярно, след направена заявка до сградата на заявителя, съгласно “Списък на заявители”. Отделните артикули, които ще бъдат доставяни са съгласно Техническата спецификация.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договор по всяка обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39800000, 39220000Описание:
Почистващи и полиращи продукти
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Артикулите са разделени в две обособени позиции: “Миещи, перилни и хигиенни препарати и материали” и “Домакински пособия и материали”. Количеството на всеки артикул е съгласно Техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30672 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно “Списък на заявители”

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Продуктите, предмет на доставките следва да отговарят на българските държавни стандарти по качеството.
2.За изпълнението на обществената поръчка, участниците следва да докажат, че разполагат с минимум две транспортни средства, като едното да е товарно.
Изисквания към изпълнителя/те:
Към своето офертно предложение, той прилага подписани и подпечатани всички приложения на Декларации, КС и техническо предложение, както и подписан и подпечатан проект договор.
При сключване на договора, той представя доказателства за наличието на транспортните средства:
Копия заверени от участника на документ за собственост, свидетелствата за регистрация на МПС. Договор за наем на транспортно средство – за наети транспортни средства, заверено от участника копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Ц + Т + C, където:
Показател Ц – „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 30 т. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
(Цmin / Цi) х 30 = ………. (брой точки)
Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.
Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Показател Т – „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ, СЛЕД ЗАЯВКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като предложението с най – кратък срок за изпълнение получава максимален брой точки по показателя – 50 т. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
Т = (Тmin /Тi) х 50 = ………. (брой точки)
Където Тmin е минималния предложен срок за изпълнение.
Където Тi е предложения срок за изпълнение.

Показател С – “СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ЗА ЗАМЯНА НА ДЕФЕКТНА СТОКА ИЛИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ”
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като предложението с най – кратък срок за реакция получава максимален брой точки по показателя – 20 т. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
С = (Сmin /Сi) х 20 = ………. (брой точки)
Където Сmin е минималния предложен срок за реакция.
Където Сi е предложения срок за реакция.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Прогнозна стойност по обособени позиции:
Обособена позиция №1 “Миещи, перилни и хигиенни препарати и материали” – до 20 419,22 лв. без ДДС
Обособена позиция №2 “Домакински пособия и материали” – до 10 252,76 лв. без ДДС
2.При наличието на аритметична грешка при попълването на КС, води до неговото отстраняване от участие в настоящата обществена поръчка. Предложената единична и обща цена не подлежи на корекция.
3. Върху плика се изписва предмета на настоящата обществена поръчка и името на Участника.
4.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, които представят заверено пълномощно, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Горна Оряховица.
Офертните предложения ще се отворят на 26.03.2015г. от 10:00 часа в зала 114 в сградата на Община Горна Оряховица.
5. Може да се подава офертно предложение за една или и за двете обособени позиции.
Документи, свързани с поръчката могат да се получат на посочения в настоящата покана интернет адрес на Профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015