Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД, гр. Враца,[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Враца, ул. Александър Стамболийски № 2, За: Цветелина Нинова, Анна Барбова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, op@vik-vratza.eu, Факс: 092 660977Място/места за контакт: гр. Враца, ул. Александър Стамболийски № 2, стая 209 и стая 212Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-vratza.eu.Адрес на профила на купувача: http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД, гр. Враца, с влагане на консуматив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50100000Описание:
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точното количество на ремонтните работи не може да бъде посочено към момента, а се определя съобразно нуждите на Възложителя.
Процедурата се обявява при две обособени позиции:
1.Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД, гр. Враца, с влагане на консуматив съгласно Техническа спецификация № 1.
2. Извънгаранционно обслужване на багер-товарачи и друга техника, собственост на “ВиК” ООД, гр. Враца, с влагане на консуматив съгласно техническа спецификация № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнителят се задължава да влага нови и оригинални резервни части или консумативи.
2.Влаганите резервни части и консумативи трябва да отговарят на изискванията на завода-производител за обслужване на техниката или техен еквивалент. В случай, че изпълнителят предлага влагане на алтернативни части и консумативи, те също трябва да отгаварят на изискванията на завода-производител за обслужване на техниката.
3.Ремонтите по договора се извършват по местонахождението на машините в деня на обслужване или в поделенията на Възложителя, намиращи се в населените места – центрове на общини в област Враца.
4.Транспортните и други разходи на изпълнителя по изпълнение на договора са за негова сметка.
5.Изпълнителят трябва да предоставя собствен гаранционен срок за качеството на извършвания монтаж, ремонт или обслужване и на вложените резервни части и консумативи.
6.Участниците трябва ада удостоверяват с документ, че имат право да извършват извънгаранционно облсужване на посочената техника.
7.Кандидатите могат да участват по едната или и по двете обособени позиции. За изпълнението на обшествената поръчка ще се сключат отделни договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена най-ниска цена – 55 б.е. в това число: най-ниска цена на материали и части – 50 б.е. и най-ниска цена на труд – 5 б.е.
2.Предложен най-кратък срок на изпълнение – 20 б.е.
3.Предложен най-дълъг гаранционен срок – 25 б.е.
При оценяването по показателите по т. 1 и т. 2 се прилагат коефициенти на тежест, посочени в приложената методика за оценяване на предложенията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на профила на купувача на посочения интернет адрес.
2.Отварянето на офертите ще се извърши на 10.03.2015 г. от 16:00 часа в Заседателната зала в сградата на “ВиК” ООД, гр. Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015