„Задължително застраховане за риска „Трудова злополука” , Застраховка имущество ТП ДГС “Буйновци”, “Застаховка[…]

BG-с.Буйновци, общ.Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЦДП ТП ДГС БУЙНОВЦИ, с.Буйновци, общ.Елена, За: инж.Елка Котова, Р България 5097, с.Буйновци, общ.Елена, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg, Факс: 06151 6680Място/места за контакт: с.Буйновци, общ.ЕленаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.scdp.bg.Адрес на профила на купувача: www.scdp.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за риска „Трудова злополука” , Застраховка имущество ТП ДГС “Буйновци”, “Застаховка на лицата в МПС”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66100000Описание:
Услуги в областта на банковото и застрахователно дело

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сключване на застраховка “Трудова злополука” на 23 (двадесет и три) бр. служители и работници на ТП ДГС “Буйновци” с.Буйновци.,Застраховка имущество ТП ДГС “Буйновци”, “Застаховка на лицата в МПС”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1720 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Буйновци, ТП ДГС “Буйновци”

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ценовото предложение не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена в публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015