1. Наименование на поръчката: „Покупка и доставка на железария по приложена спецификация” 2. Описание предмета[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп № 33, За: Йордан Андреев – ръководител отдел МР – по спецификацията; Лилия Георгиева – специалист Обществени поръчки 052 974270 – по условията на поръчката, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 741391, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=120.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Наименование на поръчката: „Покупка и доставка на железария по приложена спецификация”
2. Описание предмета на поръчката: при изпълнение на поръчката следва периодично да се доставят изделия, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към нстоящата публичната покана.
Мрежа оградна h 1.5 м, h 2 м
Мрежа рабицова
Тел подцинкована ,мека ф 2,2
Тел горена
Тел бодлива
Гвоздеи строителни – 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм,100 мм, 120 мм
Количка строителна
Катинар – тип металски 50мм
Брава обикновена – 70 мм, 90 мм, дръжка 70 мм, дръжка 90 мм
Брава секретна – 70 мм, 90 мм, дръжка 70 мм, дръжка 90 мм
Патрон секретна брава
Ролетка – 2 м,3 м, 5 м,
Ролетка 10 м./ 29 мм
Лопата права
Лопата крива
Лопата за сняг
Лопата въглищарска
Мотика
Кирка
Коса
Брадва
Вила
Търмък
Сап за коса
Сап за брадва
Сап за мотика
Сап за лопата
Сап за кирка
Метла с къса дръжка
Метла с дълга дръжка
Тесла
Кофа подцинкована
Лопатка за смет
Мистрия рязана
Мистрия зидарска 16 см.
Маламашка неръждаема,права
Маламашка неръждаема 4х4 , 48 см.
Маламашка – права, назъбена, дунапренова, гумена
Маламашка 016 ,черна дълга
Мастар – 1м, 1,5м, 2 м
Нивел – 800мм, 1500мм
Шпакла – 4 см,6 см,8 см,10 см,12 см
Канчок
Кош за гипс
Стълба алуминиева 3*9
Стълба алуминиева 3*10
Стълба алуминиева 3*11

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44316000Описание:
Железария

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките ще се извършват регулярно, според нуждите на Възложителя, след подадена писмена заявка до Изпълнителя, в рамките на прогнозната стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. “Прилеп” №33, складова база на Възложителя

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците трябва да предлагат всички видове артикули, посочени в Приложение №1;
2.Участникът следва да разполага с поне един собствен или нает търговски обект на територията на гр. Варна, в който да предлага пълната номенклатура стоки от предмета на поръчката;
3.Други условия за изпълнение на поръчката, съгласно условията посочени в проекто-договора.
4.Начин на плащане – в лева, по банков път, в срок до 30 дни, считано от датата на доставка, удостоверена с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура;
5.Срок за изпълнение на поръчката – две години, считано от датата на подписване на договора за изпълнение;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки, като резултатът на всеки от участниците ще се изчисли като сбор от оценките по следните показатели:
а) Показател на техническото предложение: “Срок на доставка” – тежест 20% и макс. оценка – 20т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
Тi1= CДmin/CДi х 20,
където:
Тi1 е оценката на офертата на участника (i) по техническия показател;
СДi е срок на доставка /цели часове/ в предложението на участника ( i );
СДmin е минималният предложен срок на доставка /цели часове/ от всички предложения;
20 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;

б) Показател на ценовото предложение: “Общ сбор на единичните цени” – тежест 80% и макс. Оценка – 80т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
Тi2= Cmin/ Ci х 80,
където:
Тi2 е оценката на офертата на участника (i) по ценовия показател;
Cmin е минималният общ сбор на единичните цени в ценовите предложения на всички участници;
Сi е общ сбор на единичните цени в предложението на участника ( i );
80 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;

Комплексна оценка на офертата на участника К(i) ще се изчисли по формулата:
К(i) = Тi1 + Тi2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания за изготвяне на офертата
I. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец/, в която се включват: опис на документите в офертата и следните данни за участника:
– Когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
a. Наименование на участника, ЕИК;
b. Адрес на управление;
c. Адрес за кореспонденция;
d. Представляващ участника (трите имена, длъжност)
e. телефон, факс, електронен адрес
f. банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
– Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
– Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
2. Декларация – свободен текст, посочваща поне един търговски обект на територията на гр. Варна, в който се предлага пълният асортимент на стоките от предмета на поръчката /посочват се адрес, вид на търговския обект и работно време/ ;
3.Предлагана цена – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти;
– Ценовото предложение на участника трябва да съдържа единични цени в лева, без ДДС, за всеки един от артикулите от предмета на поръчката, за всеки посочен размер/мярка;
– Оферираните единични цени трябва да бъдат записани с точност до втори знак след десетичната запетая и да включват всички разходи по доставка франко склада на възложителя;
– Оферираните единични цени ще бъдат валидни за целия срок на договора за изпълнение.
4.Техническо предложение – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
– Участниците оферират срок на доставка в цели часове.

II. Документите описани в т. I, се поставят в непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Покупка и доставка на железария по приложена спецификация”
наименование на участника,
адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес
III. Изготвената оферта съгласно т. I и II се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Варна, ул.”Прилеп” №33, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, Деловодство.

IV. Отварянето на офертите ще се извърши на 17.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателна зала № 2 на Централно управление на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна, ул.”Прилеп” №33. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето.

V. Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши съгласно реда, определен от Възложителя в Глава Четвърта, раздел II от Вътрешните правила на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по чл. 8б от ЗОП за провеждане на обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015