Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община[…]

BG-Тетевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тетевен, пл. Сава Младенов №9, За: инж. Валентина Боева, РБългария 5700, Тетевен, Тел.: 0678 52200, E-mail: mayortn@abv.bg, Факс: 0678 52588Място/места за контакт: Община ТетевенИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.teteven.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.teteven.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=130&Itemid=235&lang=bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община (ОУПО) Тетевен в процеса на неговото изработване във фази Предварителен проект и Окончателен проект.
При изготвянето на ЕО на ОУПО Тетевен трябва да се вземат предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност на ОУП, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на този план.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90720000, 90711000, 90712000Описание:
Опазване на околната среда
Оценка на въздействието върху околната среда за цели, различни от тези на строителството
Екологично планиране

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно разпоредбата на чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1 и чл. 86, ал. 4 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) Възложителят ще възложи изготвянето на ЕО на ОУПО Тетевен успоредно с изработването на Проекта на ОУПО Тетевен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Тетевен

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на общ. поръчка и да са изпълнявали през последните 3 год., считано от датата на подаване на Офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата общ.поръчка. Минимално изискване – участниците да имат минимум една изпълнена услуга от подобен вид.Под “услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата общ. поръчка” следва да се разбира изготвяне на преценка за ЕО или ЕО на план или програма, или ОВОС на инвестиционно предложение.Участниците доказват изпълнението на това изисквание с представянето на Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на общ.поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП (Образец №7), придружен от доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението.2.Участниците трябва да разполагат с екип от лица- ключови експерти, които притежават необходимата професионална квалификация и достатъчно професионален опит, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на предмета на общ. поръчка и които ще участват в нейното изпънение.Екипът от лица – ключови експерти на Участниците трябва включва най-малко следните експерти, отговарящи на съответните мин. изисквания, посочени за всеки един от тях:-Ключов експерт Ръководител колектив – висше образ.,спец. „ Екология и опазване на околната среда“, „ Биология“ или еквивалент, степен “магистър”;-Ключов експерт Климат и атмосферен въздух -висше образ., спец. „ Екология и опазване на околната среда“, „ Химия“ или еквивалент, степен “магистър”; – Ключов експерт Води – висше образ., спец. „Екология и опазване на околната среда“, „ Химия“, „ Хидрология“ или еквивалент ,”магистър”; – Ключов експерт Земи и почви -висше образ. спец. „Екология и опазване на околната среда“,“Горско стопанство“,“Геология“ или еквивалент,степен “магистър”;- Ключов експерт Биологично разнообразие -висше образ., спец. „Екология и опазване на околната среда“,“Биология“ или еквивалент, степен “магистър” по някоя от специалностите в професионално направление “биологически науки”;-Ключов експерт Отпадъци – висше образ., спец. „ Екология и опазване на околната среда“, „ Химия“ или еквивалент,степен “магистър”; Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един Ключов експерт в Екипа на Участника, ако отговаря на посочените мин. изисквания за всеки един от тези Ключови експерти.Експертите, включени в екипа на Участника, трябва да отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 отНУРИЕОПП. Съгласно чл. 16, ал. 4 от НУРИЕОПП Ръководителят на колектива ще бъде отговорен. Експертите, включени в екипа на Участника, и ангажирани с изготвянето на ОС на ОУПО Тетевен с предмета и целите на опазване на защитените зони на територията на община Тетевен като част от ЕО на плана, трябва да отговарят на условията на чл. 31, ал. 21 от ЗБР.3.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания към техническите възможности на участниците се прилагат към обединението като цяло, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.4.Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи,освен документите,определени от възложителя за доказване на съответните възможности,Участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурси на трети лица.По смисъла на чл.51а от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители,свързани предприятия и др.лица,независимо от правната връзка на Участника с тях.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОi = ТОi х 70% + ФОi х 30%,
където:
ТОi – Техническа оценка на Офертатаi на Участникi;
ФОi – Финансова оценка на Офертатаi на Участникi

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВСЯКА ОФЕРТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника (Обр. №1);
2. Писмо към Офертата (Образец №2);3.Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а от ЗОП – (Обр. №3);
4.Декларация по чл.47,ал.1,т.1 и ал.5 от ЗОП – (Обр. № 4);
5. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
6. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите;
7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител;
8. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Обр. №5);
9. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Обр.№6);
10. Доказателства за технически възможности и квалификация на Участниците, посочени от Възложителя в публичната покана и подробно описани в настоящата Документация:10.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата (Обр.№7), заедно с доказателство за извършената услуга.Под “услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка” следва да се разбира изготвяне на преценка за ЕО или ЕО на план или програма, или ОВОС на инвестиционно предложение.10.2. Списък на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка (Обр.№ 8).10.3. Приложения към Списъка на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка : -Декларации за обстоятелствата по чл. 16, ал. 1 от НУРИЕОПП от ключовите експерти (Обр.№ 9) ), включени в Списъка на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка.-Декларация за обстоятелствата по чл.16,ал.4 от НУРИЕОПП от Ръководителя на колектива (Обр.№10), посочен като такъв в Списъка на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка.-Декларации за обстоятелствата по чл.31,ал.21 от ЗБР от ключовите експерти, ангажирани в изготвянето на ОС на ОУПО Тетевен с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.31,ал.1 от ЗБР като част от ЕО на плана (Обр.№11), включени в Списъка на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпънението на общ. поръчка и ангажирани в изготвянето на ОС на ОУПО Тетевен с предмета и целите на опазване на защитените зони;-Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Обр.№12), включени в Списъка на лицата – ключови експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка;
11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно участието на подизпълнител (Обр.№ 13);
12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Обр.№14),ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители;
13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1,т.12 от ЗОП (Обр.№15);
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Обр. №16) ;
15. Приложения към Техническото предложение за изпълнение на поръчката 15.1. Приложение №1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката,15.2. Приложение №2 – Организация и разпределение на задачите. 15.3.Приложение №3 – Времеви график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката;
16. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (Обр.№17) – когато е приложимо;
17. Ценово предложение (Обр.№18);
18.Проект на Договор – (Обр.№19);
19.Офертите се подават в срок до 16.00 ч. на 13.03.15г.в Общинския център за информация и услуги в сградата на Общинска администрация – Тетевен. Постъпилите оферти ще се отварят в стая 217 на Община Тетевен на 16.03.2015г. в 14.00 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015