Доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на топлината от изгаряне на газовото гориво и захранване на[…]

BG-Съединение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Съединение, бул. 6-ти Септември №13, За: Георги Руменов, Р.България 4190, Съединение, Тел.: 0318 23921, E-mail: oba_saedinenie@abv.bg, Факс: 0318 23517Място/места за контакт: Община СъединениеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://saedinenie.org.Адрес на профила на купувача: http://saedinenie.org/?page_id=2707.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на оборудване за оползотворяване на топлината от изгаряне на газовото гориво и захранване на отоплителната инсталация в Сградата на ДЯ „Недялка Шилева” с топлоносител.3. Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности Доставка на необходимото, съгласно приложеното КС, оборудване; Монтаж на доставеното оборудване и КИП и А; Извършване на студени и топли хидравлични проби;Положителен протокол от контрол на заземителите в защитна заземителна инсталация; Техническите характеристики на централата са: – Налягане на отоплителната система 4 bar; – Температурен работен режим – 60/80; – Вид на системата: затворена с разширителни съдове; – Обем на затворен разширителен съд: съгласно приложеното КС; – Налягане на природния газ – 100 mbar;
Изисквания за изпълнение и качество При извършване на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на БДС и действуващите към момента на изпълнение нормативни документи по отношение изпълнението и приемането на видовете работи.Качеството на материалите да се доказват със сертификат за качество.Възложените работи да се изпълняват при спазване на действуващите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613700Описание:
Кошове за отпадъци

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството е съгласно, приловената количествена сметка: КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ НАИМЕНОВАНИЕ Ед. мярка Кол. Ед. цена Обща стойност
2 3 4 5 6
1. Доставка на топлотехническо оборудване и съоръжения за отоплителната инсталация
1 Котел стоманен водогреен с топлинна мощност 163kW бр. 2,00
2 Табло за управление на котел бр. 2,00
3 Горелка газова с термичен диапазон 70-350kw бр. 2,00
4 Газов тракт за горелка с термичен диапазон 70-350kw бр. 2,00
5 Затворен разширителен съд 200л. бр. 2,00
6 Предпазен клапан 3/4“, 3 bar бр. 2,00
7 Димоход ф 300 мм за свързване на котел с комин м. 8,80
8 Циркулационна помпа за транспорт на топлоносител по отоплителната инсталация бр. 2,00
9 Тръба черна, газова 2 “ м. 28,00
10 Тръбна изолация от микропореста гума за тръба 2“, 9 мм м. 28,00
11 Манометър ф100, до 4 bar, с проверка бр. 2,00
12 Термометър ф63, аксиален бр. 4,00
13 Автоматична пълначка с манометър бр. 1,00
Сбор:
2. Монтаж на топлотехническото оборудване и съоръженията
1 Монтаж стоманен водогреен котел бр. 2,00
2 Монтаж на нови газови горелки бр. 2,00
3 Монтаж на разширителен съд и свързване към котел бр. 2,00
4 Свързване на котел с комин чрез димохода бр. 2,00
5 Монтаж на циркулационна помпа в комплект със спирателна арматура бр. 2,00
6 Монтаж на топлопроводи 2“ с топлоизолация от котел до „топъл“ колектор бр. 2,00
7 Монтаж на топлопроводи 2“ с топлоизолация от „студен“ колектор до котел бр. 2,00
8 Свързване на автоматична пълначка към водопроводна мрежа и отоплителна система в т.ч. арматури к-т 1,00
9 Захранване на табло котел от съществуващо табло бр. 2,00
10 Пуск и наладка газови горелки. бр. 2,00
11 Контрол на заземителите в защитна заземителна инсталация
бр. 1
12 Сирена-220V бр. 1
13 Изготвяне да изпълнителска документация за регистрация на надзорните съоръжения бр. 1,00
Сбор:
Обща сума без ДДС:
ДДС 20%
Обща сума с ДДС:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Съединение

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят е длъжен да извърши предвидените строителни дейности с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-ремонтните и строително-монтажни работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.
Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, са както следва:- Закон за устройство на територията (ЗУТ);- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;- Наредба №3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;- Наредба №2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; – Наредба №2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;- Наредба №7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;-Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V; – Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07. 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.). Здравословни и безопасни условия на труд
СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл.171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора.На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване . Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи. Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-ремонтни работи. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителни обекти.
Изпълнителят да е регистриран в Камарата на строителите в България и да притежава Удостоверение от ДА за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишено налягане.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = К1+К2
К1 – Срок за изпълнение. Посочва се в календарни дни след сключване на договора. Не може да бъде по-дълъг от 20 дни. Участник предожил срок по-дълъг от 20 дни се отстранява от участие в процедурата.
К1 = /С мин/Спредл./х 60
С мин. = Предложен най – кратък срок, представляващ Спредл. изчислен за всеки участник по отделно.
С предл. = Срок, предложен от конкретния /оценявания/ участник.
К2 – предлаганата цена. Оценява се предложената обща цена . Всички предложени цени са без ДДС.
К2 = (Цмин./ Цпредл.)х 40
Цмин. – представлява предложената най-ниска цена, представляваща Цпредл., изчислена за всеки участник по отделно.
Цпредл. – представлява цената, предложена от съответния участник. Забележка: Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност на поръчката се отстранява от участие в процедурата
Максималния брой точки, които могат да получат участниците е 100.
Участник събрал най-голям брой точки се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата ще бъде качена на профила на купувача, от където ще може да бъде изтеглена безплатно.Основни финансови условия, начин на плащане : Поръчката се финансира от общинския бюджет. Плащането се извършва по следната схема:Авансово плащане в размер на 30%/тридесет/ процента от стойността на договора, в срок от 10/десет/ дни след подписване на договора.Окончателно плащане в размер на останалите 70%/седемдесет/процента от стойносттана договора, в срок от 10/десет/дни след приемане на извършената работа, удостоверено със съответните документи. Плащанията по договора се извършват след представяне на фактура.Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката в случаите, когато е подадена само една оферта за участие, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.Когато не е подадена нито една оферта Възложителя възлага изпълнението по реда на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП.Възложителят сключва писмен договор по образец, с класиранията на първо място участник при условията посочени в чл. 101е от ЗОП.Отварянето на офертите ще се извърши на 16.03.2015г. от 09.00ч. в сградата на общинска администрация-гр. Съединение, бул. “6ти Септември” 13, заседателна зала.При промяна на датата, часа или мястото Възложителят е длъжен да публикува на профила на купувача съобщение за промяната. На заседанието могат да присъстват лицата по чл.68, ал. 3 от ЗОП. Работата на комисията е съгласно чл. 101г, ал. 2-4 от ЗОП.Срокът за валидност на офертите е 90 дни след датата, определена, като краен срок за подаване на офертите за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015