Изработване на рекламни материали по проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация”[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Ани Аспарухова – младши експерт дирекция Европейско развитие, тел. 082 881 706; Моника Петрова – младши експерт, отдел Обществени поръчки, тел.: 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 506649Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на рекламни материали по проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-140/05.08.2014 г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 79341000Описание:
Рекламни печатни материали
Рекламни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност на настоящата обществена поръчка е 8 722,08 лв. без ДДС (10 466,50 лв. с ДДС).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8722 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 услугa в областта на предмета на поръчката или с предмет, сходен с предмета на поръчката. Доказва се чрез представяне на списък на извършените услуги през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), доказващи придобиване на опит в областта на предмета на поръчката или услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Доказателства за извършената доставка или услуга – удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
За сходни на предмета на поръчката се считат дейности, свързани с изработване, включително дизайн, и/или тиражиране на информационни и рекламни материали като: плакати, флаери, папки, тефтери, календари, картички, рекламни химикалки, книжки, стикери, бележници и други.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията за публичност, съгласно Регламента на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г., Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г., Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК (което ще бъде достъпно на сайта на възложителя) и да включва във всички документи следното съдържание:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“ в изпълнение на договор № М 13-22-140/05.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
Всички документи, изготвени от изпълнителя, вкл. рекламните материали следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения адрес на възложителя, както и друго:
1. Срок за изпълнение – Срокът за изпълнение на поръчката е 15 календарни дни считано от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.
2. Начин на образуване на предлаганата цена – Участниците следва да представят единична цена по видове консумативи и Обща цена за цялото количество артикул (по образец), както и Обща цена за изпълнение предмета на поръчката. Предлаганата обща стойност на поръчката включва всички присъщи разходи за нейното изпълнение.

Минимално съдържание на офертата:
1. Списък на документите;
2. Оферта /по образец/;
3. Техническо предложение /по образец/;
4. Ценово предложение /по образец/;
5. Декларация за срока на валидност на офертата, който следва да бъде 90 календарни дни, считано от датата, посочена за крайна дата за подаване на офертите.
Офертата се депозира в „Център за информационно и административно обслужване”, в сградата на Община Русе на адрес град Русе, пл. Свобода №6. Образците към настоящата поръчка са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача – http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail, описание на поръчката, съгласно раздел ІІ от настоящата публична покана, като се изписват позицията/ите, за които се участва. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Отваренето и оценката на офертите ще се проведе на публично заседание на 16.03.2015 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Русе с адрес пл. Свобода 6, ет.3, в Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015