Предмет на поръчката е доставка на технически лепила, силикони, спрейове, пасти и химикали, съгласно Техническа[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Георги Николов – експерт търговия, отдел Търговски; Николай Петков – инженер механик, отдел Механооборудване, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3107/; 0417 83305/3067/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел МеханооборудванеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка на технически лепила, силикони, спрейове, пасти и химикали, съгласно Техническа спецификация посочена в профила на купувача.

Доставката е необходима за осигуряване на качествени материали за уплътняване, лепене и ремонт на части от механо оборудването. Ще бъдат доставени най-масово използваните специални технически материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24910000, 24590000, 39813000Описание:
Лепила
Силикони в първични форми
Пасти и прахове за чистене и лъскане

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен в настоящата покана. Посочените в спецификацията количества не са твърди и са необходими за оценка на офертите. При изпълнението на договора Възложителят ще възлага необходимите видове и количества изделия, предмет на договора, в рамките на максималната му стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

DDP складова база на възложителя, отдел “Логистика и контрол”.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно техническата спецификация.
2. Срок на договора – до 2 години от сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора. Договора се прекратява след настъпване на едно от двете събития, в зависимост от това кое от тях е настъпило по-рано. Доставки по договора се извършват след заявка от Възложителя /отдел “Логистика и контрол”/. Заявяването ще се извършва на партиди месечно с обобщени заявки от отдел “Логистика и контрол” по искания на поделенията. Срок за изпълнение на всяка заявка: до 10 дни от подаване на заявката, като стойността и ще бъде над 100 лв.
3. Участниците да декларират, че притежават на склад предлаганите от тях изделия /материали/ /доказва се с декларация от участника – свободен текст/.
4. Начин на фактуриране и плащане: Плащането се извършва до 30 (тридесет) дни след всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, придружен с документите при доставка на изделията.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

Забележка: В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Източник на финансиране: собствени средства.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 18.03.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015