1. Наименование на поръчката: „Доставка и ремонт на моторни инструменти за нуждите на «Водоснабдяване и канализация[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Варна ООД, ул. Прилеп № 33, За: Йордан Андреев – ръководител отдел МР – по спецификацията; Лилия Георгиева – специалист Обществени поръчки 052 974270 – по условията на поръчката, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 741391, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=119.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Наименование на поръчката: „Доставка и ремонт на моторни инструменти за нуждите на «Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”
2. Описание предмета на поръчката: при изпълнение на поръчката следва:
– периодично да се доставят нови моторни инструменти, подробно описани по вид и технически характеристики в т. 1 от Техническата спецификация – Приложение № 1 към публичната покана.
– да се извършва ремонт на налични във „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД моторни инструменти, описани в т. 2 от Техническата спецификация – Приложение № 1 към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43830000Описание:
Инструменти с двигател

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките и услугите ще се извършват регулярно през годината, според нуждите на Възложителя, след подадена писмена заявка до Изпълнителя, в рамките на прогнозната стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. “Прилеп” №33, складова база на Възложителя и сервизната база на изпълнителя

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да предлагат пълната номенклатура инструменти, посочени в Приложение №1 т. 1, както и да са в състояние да извършват ремонт на всички видове налични моторни инструменти, собственост на „ВиК – Варна“ ООД, посочени в същото приложение – т. 2.; Оферираните единични цени не могат да бъдат променяни през време на действие на договора;
2.Да разполагат със сервизна база на територията на гр. Варна за сервизно обслужване на наличните моторни инструменти на Възложителя;
3.Да са производители, вносители или оторизирани дистрибутори на предлаганите нови моторни инструменти;
4.Да са въвели система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
5. Да има опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да са извършили продажби и/или ремонт на инструменти, сходни с включените в предмета на поръчката, на стойност минимум 66 000 лева.
6.При всяка доставка Изпълнителят е длъжен да представи документи, удостоверяващи качеството на доставяните стоки и гаранционни документи;
7.Други условия за изпълнение на поръчката, съгласно условията посочени в проекто-договора.
8.Начин на плащане – в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на извършена доставка или услуга, удостоверена с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. За извършени услуги по ремонт на моторни инструменти към издадената фактура се добавя анализ с цени за материали/части и показатели на ценообразуване съгласно офертата на Изпълнителя, като цената на материалите/частите се доказва чрез прилагане на заверени копия на документите за доставка.
8.Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на подписване на договора за изпълнение
***
I. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи (информация), поставени в папка:
1.Оферта – представяне на участника /по образец/, в която се включват: опис на документите в офертата и следните данни за участника:
– Когато той е юридическо лице или едноличен търговец:
a. Наименование на участника, ЕИК;
b. Адрес на управление;
c. Адрес за кореспонденция;
d. Представляващ участника (трите имена, длъжност)
e. телефон, факс, електронен адрес
f. банкова сметка, по която да бъдат превеждани суми ако бъде избран за изпълнител.
– Когато участникът е физическо лице представя: пълни данни по лична карта, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, банкова сметка;
– Когато участникът е обединение – данни за участниците в обединението и се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
2. Декларация – свободен текст, посочваща адреса, работно време, телефон, факс, лице за контакт на сервизната база, с която разполага участникът;
3. Документи, удостоверяващи че участникът е производител, вносител или оторизиран дистрибутор на стоките, предмет на доставка по настоящата обществена поръчка – оригинали или заверени копия.
4. Заверено за вярност копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
продължава в поле “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки, като резултатът на всеки от участниците ще се изчисли като сбор от оценките по следните показатели:
а) Показатели на техническото предложение:
1.“Срок на доставка” – тежест 10% и макс. оценка – 10т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
Тi1= CДmin/CДi х 10,
където:
Тi1 е оценката на офертата на участника (i) по първи показател;
СДi е срок на доставка /календарни дни/ в предложението на участника ( i );
СДmin е минималният предложен срок на доставка /календарни дни/ от всички предложения;
10 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
2.“Гаранционен срок на доставените нови инструменти” – тежест 10% и макс. оценка 10т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
T i2 = ГСi / ГСmax х 10 ,
където:
Тi2 е оценката на офертата на участника (i) по втори показател;
ГСi е гаранционен срок на доставените нови инструменти /месеци/ в предложението на участника ( i );
ГСmax е максималният предложен гаранционен срок на доставените нови инструменти /месеци/ от всички предложения;
10 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
б) Показатели на ценовото предложение:
1.“Общ сбор на единичните цени” – тежест 40% и макс. оценка – 40т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
Тi3= Cmin/ Ci х 40,
където:
Тi3 е оценката на офертата на участника (i) по трети показател;
Cmin е минималният общ сбор на единичните цени в ценовите предложения на всички участници;
Сi е общ сбор на единичните цени в предложението на участника ( i );
40 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
2.“Процент отстъпка от действащата ценова листа към момента на доставката при закупуване на инструменти и аксесоари извън Приложение 1, т. 1” – тежест 20% и макс. оценка – 20т. Определянето на оценката по показателя ще се извърши по формулата:
T i4 = ПОi / ПОmax х 20 ,
където:
Тi4 е оценката на офертата на участника (i) по четвърти показател;
ПОi е “Процент отстъпка от действащата ценова листа към момента на доставката при закупуване на инструменти и аксесоари извън Приложение 1, т. 1” в предложението на участника ( i );
ПОmax е максималният предложен “Процент отстъпка от действащата ценова листа към момента на доставката при закупуване на инструменти и аксесоари извън Приложение 1, т. 1” от всички предложения;
20 е коефициент /тежест/ на показателя в комплексната оценка на офертата на участника;
3.“Показатели на ценообразуване при извършване на ремонти на налични инструменти” – обща тежест 20% и макс. оценка 20 т., в това число:
№Показатели за ценообразуване Мярка Тежест Pn
1Часова ставка за извършване на ремонти Лв/час 40.00
2Доставно-складови разходи % 30.00
3Печалба % 30.00
Кi1,2,3=Амин n / Аn участн. х Рn n=13
където: Амин n – най-ниско предложение по n –тия показател на ценообразуване, а Аn участн – предложение на оценявания участник по същия показател на ценообразуване;
Общата оценка по показателя “Показатели на ценообразуване при извършване на ремонти на налични инструменти” ще се определи по формулата:
T i5 = (Кi1 + Ki2 + Ki3)х0,20
Тi5 е оценката на офертата на участника (i) по петия показател;
Комплексна оценка на офертата на участника КО(i) ще се изчисли по формулата:
КО(i) = Тi1 + Тi2 + Тi3 + Тi4 + Тi5

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

продължение от поле “Изисквания за изпълнение на поръчката”:
5. Списък на доставките и/или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на вида на извършваните доставки и/или услуги, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършването им. Представените доказателства за извършени доставки и/или услуги следва да съответстват на изискванията на чл. 51 ал. 4 от ЗОП и да съдъжат информация, идентична със съдържащата се в списъка, така че да може да бъде направена категорична кореспонденция между тях. Важно: Съобразно минималното изискване на възложителя:
Участниците да имат опит в извършването на дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно: през последните три години /считано от датата на подаване на офертата/ да са извършили продажби и/или ремонт на инструменти, сходни с включените в предмета на поръчката, на стойност минимум 66 000 лева.
то сумарната стойност на доставките и услугите, описани в списъка следва да е равна или да надвишава 66 000 лв. Същата стойност следва да се получи и при сумиране на стойностите, посочени в доказателствата за извършените доставки и услуги, сходни с предмета на поръчката.
6.Предлагана цена – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти;
– Ценовото предложение на участника трябва да съдържа единични цени в лева, без ДДС, за всеки един от предлаганите видове нови моторни инструменти, посочени в т. 1 от образеца;
– Оферираните единични цени трябва да бъдат различни от нула, записани с точност до втори знак след десетичната запетая и да включват всички разходи по доставка франко складовата база на възложителя.
– Оферираните стойности за показателите на ценообразуване при извършване на ремонти на моторни инструменти трябва да бъдат записани с точност до втори знак след десетичната запетая, различни от нула;
– Оферираният процент отстъпка от действащата ценова листа за моторни инструменти, извън т. 1 на образеца на ценово предложение, следва да бъде цяло число, различно от нула;
– Липсата на цена за дори един артикул, стойност на показател или процент отстъпка ще бъде основание за отстраняване на участника.
– Участниците изчисляват общ сбор на предлаганите единични цени на изделията по т. 1 от ценовото предложение. Отговорността за допусната сборна грешка е на участника и при констатирането на такава, същият се отстранява от участие.
7.Техническо предложение – попълнен образец, с валидност 60 дни, считано датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
– Оферираният гаранционен срок на новозакупените инструменти трябва да бъде записан в месеци, като цяло число;
– Оферираният срок на доставка се записва в календарни дни, като цяло число.
II. Документите описани в т. I, се поставят в непрозрачен плик (пакет), на който трябва да бъде изписана следната информация:
ОФЕРТА
във връзка с публична покана
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Доставка и ремонт на моторни инструменти за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД”
наименование на участника,
адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес
III. Изготвената оферта съгласно т. I и II. се представя от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Варна, ул.”Прилеп” №33, “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Централно управление, Деловодство.
IV. Отварянето на офертите ще се извърши на 17.03.2015 г. от 14.00 ч. в заседателна зала №2 на Централно управление на “ВиК – Варна” ООД, гр.Варна, ул.Прилеп 33. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015