Предмет на поръчката е строителство – „В и К и Електро мрежи и съоръжения в кв.512 и 512 „А” в Индустриална зона -[…]

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пазарджик, бул. България №2, За: инж.Златка Илиева, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402240, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 440711Място/места за контакт: Община ПазарджикИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pazardjik.bg/.Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1815:vikemreja09302015&catid=67:pokani&Itemid=184&lang=bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е строителство – „В и К и Електро мрежи и съоръжения в кв.512 и 512 „А” в Индустриална зона – Пазарджик”. Строителните дейности са предвидени за изпълнение в гр.Пазарджик. Предвижда се създаване на нова подземна инфраструктура чрез изграждане на нови ВиК и Ел. мрежи и съоръжения.
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя като видове са подробно описани в Книга ІІ – Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за участие.
Общата цел на настоящата поръчка е благоустрояване на публични пространства чрез подобряване състоянието на пътната инфраструктура в гр. Пазарджик, както и осигуряване на достъпна среда и подобряване на условията и повишаване качеството на живот на населението, което ползва тази инфраструктура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45112000, 44141000, 45000000, 34928520, 31320000, 14210000, 45231300, 44164310, 45231110Описание:
Изкопни и земни работи
Канализация
Строителни и монтажни работи
Осветителни стълбове
Кабели за разпределение на електричество
Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Тръби и принадлежности
Строителни и монтажни работи по полагане на тръби

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши следните видове дейности : ЧАСТ: В и К А. ЗЕМНИ РАБОТИ ВОДОПРОВОД-ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1:
1 Изкоп с багер в з.п.- машинен изкоп 60% – м3- 224,99
2 Ръчен изкоп -40% – м3- 150
3. Прехвърляне на земни маси до 3м.хор.раст. – м3- 150
4 Доставка пясък за подложка и засипване на тръби в изкоп – м3- 87,08
5 Обратно засипване изкоп с баластра и трамбоване – м3- 250,73
6 Изрязване на асф.настилка – м- 101
7 Разваляне и възстановяване на асфалт.пътна настилка – м2- 66
8 Извозване на разкъртена пътна наст. – м3- 11
9 Натоварване земни почви с багер на транспорт – м3- 374,99
10 Превоз земни маси на депо – м3- 374,99
11 Предпазен бетонов кожух ф300 – м- 2
Б. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 Доставка и монтаж тръби PEHD DN 110, PN 16 – м- 311,4
2 Доставка и монтаж тръби PEHD DN 90, PN 16 – м- 16
3 Доставка и монтаж тръби PEHD DN 63, PN 16 – м- 16
4 Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента – м- 391,4
5 Дост. и монтаж на самопромивен СК Ф 100 с охр.гарн. – бр.- 5
6 Дост. и монтаж на самопромивен СК Ф 80 с охр.гарн. – бр.- 1
7 Дост.и монтаж на Тр.СК Ф 2” с охр.гарн. – бр.- 4
8 Дост. и монтаж на ПХ Ф70/80мм – бр.- 2
9 Дост. и монтаж на ТФ DN 110/110- бр.- 3
10 Дост. и монтаж на Т DN 110/90 – бр.- 3
11 Дост. и монтаж на ТЕФ Ф 80/80 – бр.-1
12 Дост.и монтаж на ВС DN 110/63 бр.-4
13 Дост. и монтаж на Фланш.Връзка Ф 100- бр.- 2
14 Дост.и монтаж на Връзка Жибо Ф 80 /Адаптор/ – бр.- 2
15 Дост.и монтаж на Намалител Фл. Ф 100/80 – бр.- 1
16 Дост.и монтаж на Адаптор Фланш. DN 110 – бр.- 10
17 Дост. и монтаж на Коляно DN 63/90′ – бр.- 4
18 Дост. и монтаж на Коляно DN 90 -бр.- 3
19 Дост. и монтаж на Коляно DN 110 – бр.- 3
20 Дост. и монтаж на Преход DN 63/2” – бр.- 8
21 Дост.и монтаж на Предфл.Връзка DN 90 – бр.- 1
22 Дост.и монтаж на Предфл.Връзка DN 110 – бр.- 2
23 Дост.и монтаж на Св.Фл. Ф 80 – бр.- 3
24 Дост.и монтаж на Св.Фл. Ф 90 – бр.- 3
25 Дост.и монтаж на Св.Фл. Ф 110 – бр.- 3
26 Дост.и монтаж на Краен Фл. Ф 90 – бр.- 2
27 Дост.и монтаж на Краен Фл. Ф 110 – бр.- 2
28 Дост. и монтаж на Тапа за DN 110 – бр.- 3
29 Дост. и монтаж на КФ DN 110/110 – бр.- 1
30 Доставка и монтаж на стом.бет.опорен блок – бр.- 25
31 Изпитване на водопровод – м- 410,4
В. ЗЕМНИ РАБОТИ – КАНАЛИЗАЦИЯ
1 Ръчен изкоп -40% – м3- 257,52
2 Изкоп с багер в з.п.- машинен изкоп 60% – м3-375,78
3 Прехвърляне на земни маси до 3м.хор.раст. – м3- 257,52
4 Доставка пясък за монтаж тръби в изкоп – м3 -425,46
5 Обратно засипване изкоп с баластра и тръмбоване – м3- 109,34
6 Натоварване земни почви с багер на транспорт -м3 – 633,3
7 Превоз земни маси на депо -м3- 633,3
Г. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 Доставка и монтаж тръби PE DN600 – м- 260
2 Доставка и монтаж тръби PE DN500 за СКО – м– 15
3 Доставка и монтаж тръби PE DN 400 – м– 62
4 Доставка и монтаж тръби PE DN 315 – м– 36,6
5 Доставка и монтаж тръби РЕ DN 200 – м– 181,2
6 Доставка и монтаж РШ Ф 1000 с дъбл.до 1.5м с чуг.капак – бр.– 3
7 Доставка и монтаж РШ Ф 1000 с дъбл.до 2.0м с чуг.капак – бр.– 4
8 Доставка и монтаж шахта отток – бр.– 27
9 Направа заустване на отток – бр.– 27
10 Изпитване на хоризонт. к-ция – м– 665,9
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
1 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х10мм2 в изкоп и изтегляне в кабелна мрежа – м- 95
2 Доставка и монтаж на стом. тр. стълб за улич. осветление с 1 бр. рогатка – бр.- 6
3 Доставка и монтаж на осветително тяло улично с НЛВН 150W, IP 54 – бр.- 6
4 Доставка и монтаж на табло с автом. предпазител 6А в стълб – бр.- 6
5 Доставка и изтегляне в УО стълб на проводник тип СВТ 3х1,5мм2 – м– 60
6 Доставка и монтаж на изкуствен заземител от 1бр.поц.тръб 2.5цол./3м.– бр.– 16
7 Измерване изолация на кабел 1kv и издаване на протокол – бр.– 6
8 Измерване на преходно съпротив. на изкуствен зазем. и издаване на протокол – бр.- 9
9 Доставка и монтаж на табло за управление на УО – бр.-1
10. Преместване на стълб за УО с Н=12м. – бр.- 2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Пазарджик, гр.Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За изпълнението на обществената поръчка участникът следва да разполага с лица, които отговарят за извършването на строителството, а именно:
1.1. Технически ръководител на обекта със следните изисквания и професионален опит:
Образование: строителен инженер (степен магистър), специалност пътно строителство или еквивалентна. Професионален опит: минимум 5 години като строителен инженер и минимум 2 години на позиция ръководител на строеж/обект или заместник ръководител;
1.2. Ключов експерт №1 със следните изисквания и професионален опит:
Образование: строителен инженер (степен магистър), специалност ВиК или еквивалентна. Професионален опит: минимум 2 години на тази позиция като ключов есперт;
1.3.Ключов експерт №2 със следните изисквания и професионален опит:
Образование: строителен инженер (степен магистър), специалност Електро или еквивалентна. Професионален опит: минимум 2 години на тази позиция като ключов есперт;
1.4. Техническо лице – Геодезист:
Образование и квалификация: Висше инженерно образование, специалност Геодезия или еквивалентна, образователно квалификационна степен магистър; Професионален опит: минимум 3 години като геодезист на обекти.
1.5. Координатор безопасност и здраве:
Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.
2. Участникът да разполага с техническото оборудване /собствено или наето/ за изпълнение на строителството – минимум по един брой от: багер, булдозер, вибрационна трамбовка, автотранспортни средства.
3. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен документ;
4. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
5. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001: 2004 с обхват в областта на строителството, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.
6. Участникът да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от IV категория, по чл. 137, ал.1 от ЗУТ или по-висока категория или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2) + (П3).Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.Относителни тегла на показателите за оценяване:(П1) = 60 точки, максимална стойност,(П2) = 10 точки, максимална стойност,(П3) = 30 точки, максимална стойност;(П1) Стратегия и организация за изпълнение на поръчката-Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Изчислява се по формулата:П1 = А + Б, Където: А.РАБОТНА ПРОГРАМА-30;Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА-30;Оценката за всеки един от техническите подпоказатели А и Б е подробно описана в документацията за участие;(П2) Предложен срок за изпълнение от Участника-(П2) = (минимално предложен срок за изпълнение) / (срок, предложен от участника за изпълнение) x (10 точки), където „ минимално предложен срок за изпълнение” е най-краткия предложен срок от участник, допуснат до класиране, а „срок, предложен от участника за изпълнение” е срокът, предложен от конкретен участник за изпълнение съгласно изискванията на Техническите спецификации.* Знакът „х” между скобите във формулата за срок е знак за аритметично умножение на частно от сроковете и максималния брой точки по показателя.** Знакът „/” между скобите във формулата за срок е знак за аритметично деление на сроковете във формулата. (П3) Предложена цена от Участника-(П3) = (минимална предложена цена) / (цена, предложена от участника) x (30 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник за изпълнение на поръчката, допуснат до класиране, а „цена предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Техническите спецификации.* Знакът „х” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично умножение на частно от цените и максималния брой точки по показателя.** Знакът „/” между скобите във формулата за цена е знак за аритметично деление на цените във формулата.Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълният пакет от документацията за участие в настоящото възлагане е на разположение на кандидатите на сайта на Община Пазарджик, профил на купувача -www.pazardjik.bg
Отварянето на офертите ще се състои на 19.03.2015 г. от 10:00 часа в зала “Архитектурен съвет”, ІІ-ри етаж сградата на Община Пазарджик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015