“Изработване и доставка на обзавеждане за нуждите на “КОЦ[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388Място/места за контакт: ПловдивИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150309rRcd519305.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изработване и доставка на обзавеждане за нуждите на “КОЦ – Пловдив” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000Описание:
Мебелировка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност е до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а и бул. „Александър Стамболийски” № 2а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
5.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ – заверено копие от участника;
5.3.Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
5.4.Референции /препоръки/ за добра търговска репутация за извършване на услугата, обект на поръчката, през 2013 и 2014 г., надлежно издадени и подписани от законния представител на получателя на услугата (в оригинал или във формата на заверени копия) – минимум три броя референции.
5.5.Участникът следва да разполага с производствена база в гр. Пловдив, чиито адрес се декларира в декларация /свободен текст/.
5.6. Участникът следва да представи под формата на декларация /свободен текст/ описание на производствената база, складовете, техническото оборудването /машини и съоръжения/ и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, подписана от законния представител на участника;
5.7. Участниците следва да разполагат с квалифицирани и правоспособни специалисти и персонал за изпълнение предмета на поръчката, като общия брой персонала и специалистите следва да бъде минимум 50 човека, което се доказва със списък по длъжности и справка от НОИ за средно числен брой персонал към месец Февруари 2015 година.
5.8. Декларация /свободен текст/ от участника, че обзавеждането ще бъде изработено от ПДЧ плоскости, повърхността на които да е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Обзавеждането да е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му. Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно; да е устойчиво срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.
5.9. Участниците следва да представят заверени копия на декларация за съответствие и сертификати удостоверяващи техническите характеристики на материалите, от които ще бъдат изработвани мебелите.
5.10. Декларация /свободен текст/, че мебелите отговарят на нормативните изисквания на БДС и EN.
5.11. Декларация /свободен текст/, че мебелите ще бъдат най-малко с 24 месеца гаранция.
5.12. Декларация /свободен текст/ за срок за изпълнение и доставка на мебелите.
5.13. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто – договора.
5.14.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/
5.15. Ценово предложение /Приложение № 3/
5.16. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща цена на предложението – 60 т.
К2 – Срок за изпълнение и доставка – 40 т.
Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите:
К1 – Обща цена на предложението -60 точки
Този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 60
К2 – Срок за изпълнение и доставка – 40 т.
Този критерий си изчислява и по следната формула:
К2 = /К2 минимум / К2 конкретна/ * 40
КО = K1+ K2
Участника събрал най-много точки се класира на първо место.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 19.03.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А.
Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015