“Проектиране и изграждане на газово стопанство и доставка[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция Гранична полиция, бул. Княгиня Мария Луиза №46, За: Виктория Асенова, Р България 1202, София, Тел.: 02 9824399, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867Място/места за контакт: Главна дирекция Гранична полицияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp://www.nsgp.mvr.bg.Адрес на профила на купувача: htpp://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/default.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Проектиране и изграждане на газово стопанство и доставка на газ – метан”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000Описание:
Строителни и монтажни работи на инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Проектиране и изграждане на газово стопанство и доставка на газ – метан”, съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на извършване на строителството – гр. София, УПИ XL I-407, кв. 2, местност “Летищен комплекс София”.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на поръчката- до 30.06.2015 г, като срока за всеки етап е посочен в Указанията
2.Срок на валидност на офертата:мин. 60 дни от крайния срок за получаване на оферти
3.Начин за образуване на предлаганата цена-Предложената цена е крайна с включени всички разходи за изграждане на газовото стопанство,съгласно указанията към документацията.Ценовото предложение не може да надвишава предвидения бюджет в размер на 58 333,33(петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС
Предлаганата цена за извършеното проектиране и изграждане на газовото стопанство да бъде в лева с включен ДДС и всички дължими мита и такси, акцизи и транспорт /ако има такива/, с точност до втория знак след десетичната запетая, франко мястото за изграждане на газовото стопанство.Да бъде предложена единична цена за всяка една от дейностите, посочени в техническата спецификация и обща стойност без и с включен ДДС
4.Начин на плащане:100% банков превод по посочена от Изпълнителя сметка в рамките на 20(двадесет) работни дни след приключване на съответния етап от изграждането.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми с платежно нареждане по банков път след оформяне и представяне на регламентираните разходо-оправдателни документи/надлежно оформена фактура и двустранно подписани приемо-предавателен и протокол за съответствие от представители на Изпълнителя и Възложителя/ Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване на последно представения от горепосочените документи в деловодството на възложителя.
При изготвяне на ценовото предложение,участниците предлагат цена на доставен компресиран природен газ за 1 нм3.След успешно приключване на 72-час. проби се заплаща стойността на действително изразходваното количество природен газ.
5.Гар. за изпълнение на договора в размер до 5(пет)% от стойността му без ДДС.
6.Участниците да представят в офертата си задължително следните документи:
6.1.Представяне на участника-Пр.№ 1;
6.2.Списък на представените документи-Пр.№ 2;
6.3. Декл. по чл.47, ал.9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5-Пр.№3;
6.4.Единен идентификационен код на участника по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; при участници обединения-копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението.Чуждестранните юридически лица прилагат валиден еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език
6.5.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника, посочени в Указанията
6.6.Декл. за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7 от ЗОП-Пр.№4;
6.7.В случай,че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят Декл.,потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител(Пр.№ 5)
6.8. Техн.предложение-Пр.№6
6.9. Ценово предложение-Пр.№7
6.10.Декл.(свободен текст), в която участника да посочи предоставя ли информация в техническата си оферта с конфиденциален характер, която възложителя да не разкрива, съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП
6.11.Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от представляващия
6.12.Когато участникът е обединение, което не е ю.л. трябва да представи оригинал на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране – проект на постановление на Министерски съвет на Република България за финансиране изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.
Възложителят (ГДГП) ще сключи договор с избрания изпълнител при осигуряване на средства.
Указания за подготовка на офертата: Офертата на участника трябва да съдържа най-малко информацията по чл.101в от ЗОП и Указанията към участниците за подготовка на офертата.Офертата да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите и всички останали изисквания на Възложителя.
Посочената в поканата “Прогнозна стойност без ДДС” е максимално допустимия финансов ресурс, който възложителят може да осигури. Участник, посочил по-висока стойност, ще бъде отстранен от процедурата.
Критерий за подбор: “най-ниска цена” за проектиране и изграждане на газово стопанство и доставка на газ – метан, посочени в техническата спецификация.
Участникът да декларира, че ако бъде избран за Изпълнител, ще осигури минимален гаранционен срок – 12 (дванадесет) месеца за доставеното и монтирано ГРТ, считано от датата на подписване на протокол за доставка и монтаж на ГРТ.
Изисквания към кандидатите в обществената поръчка – съгласно Указанията към документацията.
Всеки участник може да участва само за целия обем на поръчката. При изготвяне на офертата всеки участник да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
При невъзможност за разполагане на бутилковата инсталация на площадката за газ се допуска проектиране и изпълнение на един от следните варианти:
– бутилкова инсталация на ремарке;
– бутилкова инсталация на платформа;
– бутилкова/и батерия/ии, монтирана извън площадката за газ.
Вариантите да отговарят на всички изисквания на подробната техническа спецификация по т. 1.
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и по възможност факс и електронен адрес. Документите в офертата да бъдат подредени в папка, по приложения списък на документите, съдържащи се в офертата, като всеки лист е странициран в долния десен ъгъл и поставени в запечатан непрозрачен плик с надписано пълното наименование на обществената поръчка. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР, Р България, гр. София 1202, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 46, деловодство, тел. 982-32-46.
Поканата и приложенията, свързани с поръчката са посочени на следния интернет адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/default.htm.
Отварянето на офертите ще се извърши на 19.03.2015г. от 14:00ч, при условията на чл. 68, ал. 3. от ЗОП в сградата на Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР, гр. София 1202, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 46 . При отварянето на офертите право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Всички участници ще бъдат уведомени за резултатите от оценяването, протокола се изпраща на участниците и в един и същи ден се публикува в профила на купувача на електронен адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/default.htm.
Забележка: Приложенията, упоменати в “Изисквания за изпълнение на поръчката” от настоящата публична покана са приложени към “Указания към участниците”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015