Основен ремонт на общински пътища през 2015 год. на територията[…]

BG-Айтос

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Айтос, ул.Цар Освободител № 3, За: Кина Димова – Главен експерт в отдел Стопански, България 8500, Айтос, Тел.: 0558 25786, E-mail: aetos@infotel.bg, Факс: 0558 22133Място/места за контакт: Община АйтосИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://aytos.bg/.Адрес на профила на купувача: http://aytos.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на общински пътища през 2015 год. на територията на Община Айтос.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252Описание:
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• BGS 1001/Айтос-Караново/-Пирне-/Айтос-Карнобат/ – 25000 лева с ДДС;
• BGS 1003/Айтос-Карнобат/-Черноград-/Айтос-Раклиново/ – 25000 лева с ДДС;
• BGS 1003/Айтос-Карнобат/-Поляново-Карагеоргиево – 15000 лева с ДДС;
• /Айтос- Карагеоргиево/-Тополица-граница Община Карнобат – 40000 лева с ДДС;
• BGS 2005 /Айтос-Бургас/-Съдиево – 15000 лева с ДДС;
• BGS 2006/Айтос-Карнобат/-Чукарка – 15000 лева с ДДС;
• BGS 2007-Айтос-Малка поляна – 20000 лева с ДДС;
• BGS 2008 /Айтос-Ябълчево/ – Зетьово – 11900 лева с ДДС;
• BGS 2011 – Айтос-Мъглен-Мостино – 58300 лева с ДДС;
• BGS 2013 /Айтос-Мъглен/-Пещерско – 25000 лева с ДДС;
• BGS 2014-Мъглен-Черна могила – 20000 лева с ДДС;
• BGS 3010 /Айтос-Ръжица/-Лясково – 7000 лева с ДДС;
• BGS 2012 /айтос-Мъглен/-Дрянковец – 13200 лева с ДДС;
Ремонтните дейности ще се извършват по заявка от възложителя – Кмета на Община Айтос.Списъкът на участъците за ремонт ще бъде предоставян от възложителя периодично.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

242000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Tериторията на община Айтос, по заявка на възложителя – Кмета на Община Айтос.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Изисквания към кандидатите: Български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.
4. Квалификационни изисквания към участника/лицето, посочено за изпълнител на обществената поръчка:
4.1. Участниците следва да са регистрирани, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ. Този факт се доказва с представянето на надлежните документи. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.2. Участниците следва да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. Този факт се доказва с представянето на полица от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.3. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (за строежи от втора група, трета и четвърта категория), съгласно Закона за камарата на строителите. Този факт се доказва с представянето на надлежните документи. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.4. Участниците следва да притежават Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с обхват на сертификация – предмета на поръчката (строителство) или еквивалент. Този факт се доказва с представянето на сертификата. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.5. Участниците следва да притежават Сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, с обхват на сертификация – предмета на поръчката (строителство) или еквивалент. Този факт се доказва с представянето на сертификата. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.6. Участниците следва да притежават Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват на сертификация – предмета на поръчката (строителство) или еквивалент. Този факт се доказва с представянето на сертификата. Документите се представят под формата на заверени копия;
4.7. Участниците следва да притежават необходимата техника, механизация и персонал за осъществяване на предмета на поръчката. Този факт се доказва с представянето на декларация – по образец. Изискването важи и за подизпълнители в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Документите се представят в оригинал;
5. Изисквания за качество: Всички материали при изпълнението на СМР следва да отговарят на БДС или еквивалент, изпълнение – по ПИПСМР или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Критерият за оценка на предложенията: – „Най-ниска цена”. До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и тези на възложителя – Кмета на Община Айтос. Оценяването се извършва на базата на следните критерии:
Оферирани най-голям брой най-ниски цени.
Сравняват се предложените цени от всеки един участник. На първо място се класира участник оферирал най-голям брой най-ниски цени.
В случай, че двама или повече кандидати имат еднакъв краен резултат, то комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
1 Крайни единични цени (с включени доставка, транспорт, полагане, печалба), без вкл. ДДС:

№ Вид дейност мярка цена /лв./
1. Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив тон
2. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване тон
3. Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, полагане на битумен разлив тон
4. Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с неплътен асфалтобетон, ръчно, оформяне, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване тон
5. Фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонови настилки (при изкърпване по т.2) м.л.
6. Линейно машинно изрязване на съществуващи асфалтобетонови настилки м.л.
7. Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка м2
8. Изкоп за пътища-машинно, натоварване и извозване на изкопания материал до 3 км. м3
9. Полагане на несортиран трошен камък за основа тон
10. Профилиране на пътни банкети – машинно м2
11. Попълване на банкети с несортиран трошен камък, средна дебелина 10 см. м2
12. Изрязване на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал м2
13. Почистване на земни окопи – машинно м.л.
14. Възстановяване на насипи около устои на съоръжения със скален материал м3
15. Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда – единична м.л.
Във всички дейности е включено депонирането на строителните отпадъци.

2. Елементи на ценообразуване по УСН (уедрени сметни норми) – часова ставка, цена за мсм на механизацията, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно-складови разходи или цена на км превоз, цена на материалите, основание за Нвр, разход на материали и печалба. (Елементите на ценообразуване не са предмет на оценка на офертите, а ще се ползват за ценообразуване на неописани дейности, които могат да възникнат в хода на работата.)
Всички цени да са в левове, с точност до два знака след десетичната запетая.
Офертите ще бъдат отворени на 19.03.2015 год. от 9:30 часа в сгрдата на Община Айтос, гр. Айтос, ул. “Цар Освободител” 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015