Основен ремонт на покрив и фасади “Старата къща”, УПИ І-232,[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: За условията на публичната покана – Славян Янков, Гл. експерт Обществени поръчки; По техническата част – инж. Гриша Иванов, Директор дирекция УТПИОС, Р.България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 622364, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061Място/места за контакт: Община ВрацаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на покрив и фасади “Старата къща”, УПИ І-232, кв.149, ЦГЧ, Враца

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261910, 45443000Описание:
Ремонт на покривни конструкции
Работи по фасади

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложена Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

99830 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ І-232, кв.149, ЦГЧ, Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (Закон за камарата на строителите – изм. и доп. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2013 г.).Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – най-малко Първа група, IV-та категория – строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „е” от ЗУТ – недвижими културни ценности с местно значение. При участие на обединение изискването се отнася за член на обединението, който ще извършва ремонтните работи. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители.
Участниците (общо обединението) трябва да са изпълнили през последните 10 (десет) години минимум 2 (два) договора за реконструкция, основен, текущ ремонт на сгради, паметници на културата, за което трябва да представят Удостоверения за добро изпълнение на тези договори, надлежно оформени с издател (изх. номер), лице за контакт, вписани видове дейности, които е извършил конкретния участник, периода на изпълнение и стойностите на договорите. За периода на изпълнение на договора изпълнителя трябва да има валидна Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност”.
Участниците следва да имат актуална, валидна сертификация по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентен, за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификата аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Няма да бъде класирана офертата на участник, който не е представил някой от изисканите документи или не отговаря на минималните изисквания, посочени в тази Публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А – Предлагана цена – 60 %; Б – Срок за изпълнение – 40 %. Методика за изчисляване оценката на Офертите: Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО = А х 60% + Б х 40%; Максималния брой точки на Комплексната оценка е 100. На първо място се класира офертата получила най-голям брой точки. А. Предлагана цена
Участниците посочват в ценовите си предложения остойностяване на приложената в образеца количествена сметка. Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая. Тази стойност се използва за оценка по този показател и се определя по формулата: А = Цмин/Цуч х 100, където: А е оценка по показателя; Цмин – минималната предложена цена; Цуч – предложена цена от участника. Максималният брой точки по този показател е 100. Б. Срок за изпълнение; Оценката по този показател се определя чрез следната формула: Б = Смин/Суч х 100, където, където: Б е оценка по показателя; С мин – минимален срок за изпълнение на СМР. С уч– предложен срок за изпълнение на СМР от участника. Максималният брой точки по този показател е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Офертите се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: наименование на поръчката, идентификационен номер на възложителя и името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail за връзка.
Публичната покана, Образец на офертата, Проект на договор, Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации към нея и Образец на Декларация-списък на изпълнените договори са публикувани на Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Враца: http://www.vratza.bg – 02-2015-020.
Отварянето на офертите ще се извърши на 24.03.2015 г, в 10:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015