Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на електро-материали на «УСХ» ЕАД – Варна. Доставката[…]

BG-ВАРНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

«Ученическо и столово хранене» ЕАД гр.Варна, гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна., За: Атанас Янков – зам.директор на «УСХ» ЕАД гр.Варна, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 0879 996726, E-mail: ush_ead@abv.bgМясто/места за контакт: : гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна.Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ushvarna.com.Адрес на профила на купувача: www.ushvarna.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката предвижда периодична доставка чрез покупка на електро-материали на «УСХ» ЕАД – Варна.
Доставката се осъществява чрез заявка, предоставяна от Възложителя на Изпълнителя в писмен вид по електронна поща или по факс и/или устно по телефона.
Техническата спецификация на обществената поръчка включва 89 позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31320000, 31220000Описание:
Електрически принадлежности и аксесоари
Кабели за разпределение на електричество
Компоненти на електрически вериги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществена поръчка «Периодична доставка чрез покупка на електро-материали, необходими за дейността на «Ученическо и столово хранене» ЕАД гр.Варна през 2015г.» – 25800.00 лева без ДДС, 30960.00 лева с включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:
1.Списък на документите на участника.
2.Оферта за участие, подписана от участника – Образец №1;
3.Административни сведения – Образец №2;
4.Удостоверение за актуално състояние, към датата на подаване на офертата или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от ЗТР;
5.Ценова оферта – Образец №3
6.Ценово предложение – Приложение №1
7.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки – Образец № 4;
8.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки Образец № 5;
9.Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки Образец № 6;
10.Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки Образец № 7;
11.Декларация по чл.47, ал.2, т.2, 2а и 4 от Закона за обществените поръчки Образец № 8;
12.Декларация по чл.47, ал.2, т.1 и 3 от Закона за обществените поръчки Образец № 9;
13.Декларация по чл.56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 ЗОП Образец № 10;
14.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация Образец № 11;
15.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП Образец № 12;
16.Проект на Договор – не се попълва но се парафира на всяка страница Образец № 13;
17.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
– Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 и ал.2 т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Документацията за участие може да бъде изтеглена в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя: www.ushvarna.com, рубрика „Профил на купувача”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци – като документи с разширение doc. и xls.
За да участвуват в процедурата, лицата трябва да разпечат на хартиен носител документацията за участие. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя.
Участниците не дължат такса за участие в конкурса.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Наи-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.ushvarna.com
Офертите се приемат от 24.02.2015г. до 06.03.2015г. включително всеки работен ден от 08,30 до 17,00ч. в “Звеното за административно обслужване” на «УСХ» ЕАД гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015