Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул.Христо Г.Данов №37, За: Мариана Зюмбилева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302631, E-mail: .@evn.bg, Факс: 032 278500Място/места за контакт: отдел Снабдяване, Управление на базата и АвтопаркаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от ЕВН България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31440000Описание:
Батерии

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената документация, на лицензионната територия на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65146 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на лицензионната територия на ЕВН България

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Общи условия;Търговски условия;Техническите изисквания; Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN – Януари 2011; Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN – Януари 2011; Проекто-договор за процедура №041-EР-15-НО-Д-3 с предмет: Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от ЕВН България
2. Преди подписване на договор, определения за изпълнител участник е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Чл.47 ал.1, т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие и изискванията на Възложителя са посочени в:Общи условия;Търговски условия;Техническите изисквания; Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN – Януари 2011; Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN – Януари 2011; Проекто-договор за процедура №041-EР-15-НО-Д-3 с предмет: Доставка и монтаж на акумулаторни батерии на територията на захранване от ЕВН България, които са достъпни безплатно на интернет страницата, посочена в настоящото обявление.
Отваряне на оферти на 16.03.2015г. зала 110А от 14:00часа, ул.Хр.Г.Данов №37, гр.Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015